วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปฏิทินงานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


เดือนมกราคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๑ : ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
       วันที่ ๕ : งานปริวาสกรรมวัดดอนชมพู
       วันที่ ๑๕ : พิธีต้อนรับเลื่อนสมณศักดิ์ "พระครูฉันทสังฆกิจ" รจ.ชอ.
       วันที่ ๑๗ : พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูเกษมนวกิจ"
       วันที่ ๑๖ : พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูอุดมอรุโณทัย"
       วันที่ ๑๙ : งานปริวาสกรรมวัดด่านเกวียน
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
       วันที่ ๑ : งานปริวาสกรรมวัดไพ
       วันที่ ๑๔ : งานปริวาสกรรมวัดป่าบุ่งตะขบ
       วันที่ ๑๘ : งานวันมาฆบูชา
       วันที่ ๒๘ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๑ : งานปริวาสกรรมวัดบ้านไพล
       วันที่ ๑๗-๑๘ : อบรมงานสารบัญและอินเตอร์เน็ตของพระเลขานุการ
       วันที่ ๒๘-๒๙ : โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (วัดเมืองที)
       วันที่ ๓๑ : งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ วัดหนองหว้า
เดือนเมษายน ๒๕๕๔
       วันที่ ๑ : งานปริวาสกรรมวัดหนองหว้า
       วันที่ ๑๑ : บรรพชาสามเณรฯ วัดใหม่สุนทร
       วันที่ ๑๓ : งานวันสงกรานต์
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๕ : ทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ ๗๔ ปี หลวงพ่อบุญส่ง
       วันที่ ๑๓ : วันพืชมงคล
       วันที่ ๑๗ : วันวิสาชบูชา
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
       วันที่ ๒-๒๑ : งานพระธรรมทูต
       วันที่ ๒๗ : ประชุมพระสังฆาธิการกลุ่ม ๑ ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๙ : โครงการตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนวัด ณ วัดบ้านไพล
       วันที่ ๑๕ : งานวันอาสาฬหบูชา
       วันที่ ๑๖ : งานวันเข้าพรรษา
       วันที่ ๒๐ : ประชุมมหาสังฆสันนิบาต ณ วัดหนองหว้า
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๑๒ : งานวันเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น
       วันที่ ๒๕ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนกันยายน ๒๕๕๔
       วันที่ ๑๒ - ๑๓ : อบรมงานสารบรรณเชิงปฏิบัติการของพระเลขานุการ
       วันที่ ๒๗ : ตักบาตรสารท
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๑ - ๒ : อบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ณ วัดดอนหวาย
       วันที่ ๖ - ๙ : สอบธรรมสนามหลวง น.ธ.ตรี [ณ วัดโนนหมัน]
       วันที่ ๑๒ : ตักบาตรเทโวโรหนะ [วัดหนองหว้า]
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
       วันที่ ๑๐ : กฐิน / งานลอยกระทง วัดหนองหว้า
       วันที่ ๑๖ : สอบธรรมสนามหลวง ณ วัดหนองหว้า
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔
       วันที่ ๕ : วันเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นอำเภอโนนสูง
       วันที่ ๒๙ : ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP