วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อส่งสอบธรรมสนามหลวง [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖
รายชื่อนักธรรม
   ศ.๑ นักธรรมตรี [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖ [ดาวน์โหลด]
   ศ.๒ นักธรรมโท-เอก [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖ [ดาวน์โหลด]
   ศ.๓ เลขที่เข้าสอบนักธรรมตรี-โท-เอก [อำเภอโนนสูง]๒๕๕๖ [ดาวน์โหลด]

รายชื่อธรรมศึกษา
   ศ.๕ ธรรมศึกษาตรี [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖ [ดาวน์โหลด]
   ศ.๖ ธรรมศึกษาโท-เอก [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖ [ดาวน์โหลด]
   ศ.๗ ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖ [ดาวน์โหลด]


ปัญหาและเฉลย
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๓ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๔ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๕ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๖ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๗ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๘ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๔๙ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๐ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๑ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๒ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๓ [ดาวน์โหลด]
          ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๔ [ดาวน์โหลด]


แจ้งแก้ไขข้อมูลที่
    พระปลัดสหัส  ปิติสาโร : เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
         - โทร. ๐๘-๗๙๖๑-๑๓๖๑
         - E-mail : s-hathcore@hotmail.com
         - Facebook : สหัส เกยด่านกลาง

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP