วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระการประชุมคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔


ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
 *********
สถานที่ประชุม

ประธาน     จุดธูปเทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง เป็นประธานจุดธูปเทียนนำกล่าวคำบูชาพระรัตยตรัยตำบลใหม่    อ่านบันทึกรายงานการประชุม
พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ : เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่


วาระที่ ๑     เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
พระครูนันทประโชติ
               ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
               ๑) เรื่อง พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
               พระสุภุชงค์ ฉายา สานิสฺสโร อายุ ๔๓ พรรษา ๒๑ วิทยาฐานะ นักธรรมเอก เจ้าอาาวสวัดพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพลสงคราม เนื่องจากลาสิกขา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อดูแลมารดาที่ชราภาพและอยู่เพียงลำพัง

               ๒) เรื่อง บุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงวัดเพื่อขอรับบริจาคเงิน
               ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับรายงานว่า ขณะนี้ มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลอกลวงวัดต่างๆ เพื่อขอรับบริจาคเงิน นำไปซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือเพื่อการอื่น โดยให้โอนเงินไปที่บัญชีเงินฝากของนายกิตติคุณ  ศิริวิเศษ ซึ่งขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
               สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นมัสการว่า ไม่ทีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นขอรับบริจาคตามวัดต่างๆ เพื่อการใดๆ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

                ๓) เรื่อง การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา
                ด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๔ แห่งรวมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาทั้งสิ้น ๗๙ แห่ง วัดในอำเภอโนนสูงที่ได้รับการจัดตั้ง คือ
                แห่งที่ ๖๐ ตั้งอยู่ที่ วัดไพล ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

               ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ
                          เรื่อง..............................................

               ๓. แจ้งจากเจ้าคณะตำบล
                          เรื่อง..............................................
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส : เข้าร่วมประชุม

               ๔. แจ้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
               เรื่อง พิธีประสาทปริญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔
               ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๔ แด่พระพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๖ ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๒๐ ของวิทยาเขตนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               ในการนี้ มีพระพุทธศาสตรบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เข้ารับปริญญาบัตร ๑๐๙ รูป ดังนี้
                ๑.พระพุทธศาสตรบัณฑิต            จำนวน ๑๐๓ รูป
                ๒. พระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต    จำนวน     ๖ รูป
               โดยพระพุทธศาตรบัณฑิต และพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ต้องเข้าร่วมสัมมนาก่อนรับปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป

               ๕. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
                          เรื่อง..........................................

               ๖. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรม
                          เรื่อง..........................................


วาระที่ ๒     เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
               ๑. เรื่อง................................................

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล

วาระที่ ๓     เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
               ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
               เพื่อให้การบริหารงานการคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายการคณะสงฆ์จังหวัดนครรชาสีมา แห่งปี ๒๕๕๔ ดังนี้
               ๑.ให้คณะสงฆ์สนับสนุนการจัดตั้งพุทธสมาคมอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสทุกวัดช่วยกันผลักดัน และหนุนเสริมให้มีการจัดตั้งพุทธสมาคมอำเภอให้ครบทุกอำเภอในปี ๒๕๕๔ นี้ เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่สถาบันพระพุทธศาสนาต่อไป
               ๒.โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด
               ๓.ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตามนโยบาย ๘ ส. (๑.สงฆ์ ๒.สังฆาธิการกิจ ๓.เสนาสนะ ๔.สมบัติวัด ๕.สัตบุรุษ ๖.สมณธรรม ๗.สวัสดิการ ๘.สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองสู่ความเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
               ๔.ให้จัดทำโครงการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

               ๒. เรื่อง สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง แผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๔
               ด้วยแม่กองบาลีสนามหลวงได้กำหนดการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง แผนกบาลี ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ สำหรับสอบประโยค ๑-๒ และประโยค ๓-๔-๕ กำหนดสอบในวันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๓ วัน เริ่มสอบ
เวลา ๑๒:๓๐ น. ทุกวัน ในปี ๒๕๕๔ นี้ จังหวัดนครราชสีมามีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน ๑,๓๔๗ รูป ดังนี้
               - ชั้นบาลีประโยค ๑-๒       จำนวน  ๑,๐๕๐ รูป
               - ชั้นประโยค ป.ธ.๓          จำนวน       ๑๙๔ รูป
               - ชั้นประโยค ป.ธ.๔          จำนวน       ๑๐๓ รูป
               สำหรับจังหวัดนครราชสีมา กำหนดสอบ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ และระเบียบของสนามหลวงที่วางไว้โดยเคร่งครัดต่อไป

               ๓. เรื่อง การเดินธุดงค์พระธรรมฑูตเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔
               ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดวันและสถานที่เดินธุดงค์พระธรรมฑูตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๔ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการ วัน สถานที่ ดังนี้
              --------------------------------------------------------------------------------------------
               ที่      วัน/เดือน/ปี               อำเภอ                     วัด                                 ตำบล
              --------------------------------------------------------------------------------------------
                ๑.     ๒๗ มี.ค. ๕๔        เมืองนครราชสีมา     พลกรัง(อกาลิโก)             พลกรัง
                ๒.    ๒๘ มี.ค. ๕๔        โนนไทย                    ดอนทะยิง                       โนนไทย
                ๓.    ๒๙ มี.ค. ๕๔         โนนสูง                     เมืองที                              ด่านคล้า
                ๔.    ๓๐ มี.ค. ๕๔         ขามสะแกแสง          บ้านขาม                          ขามสะแกแสง
                ๕.    ๓๑ มี.ค. ๕๔         พระทองคำ               ทำนบพัฒนา                   หนองหอย
                ๖.     ๑ เม.ย. ๕๔          ด่านขุนทด                หนองปรือ                       บ้านแปรง
                ๗.    ๒ เม.ย.๕๔           เทพารักษ์                 ป่าบ้านเกาะแหลม           บึงปรือ
                ๘.    ๓ เม.ย. ๕๔          ขามทะเลสอ             หนองขุ่น                        ขามทะเลสอ
                ๙.    ๔ เม.ย. ๕๔          สูงเนิน                      กุดปลาแข็ง                     โนนค่า
               ๑๐.    ๕ เม.ย. ๕๔         สีคิ้ว                         บุ่งลำไย                           สีคิ้ว
               ๑๑.    ๖ เม.ย. ๕๔          ปากช่อง                  ไตรรัตน์                           หนองสาหร่าย
               ๑๒.   ๗ เม.ย. ๕๔          วังน้ำเขียว                สนธ.พระธรรมวรนายก    วังน้ำเขียว
               ๑๓.   ๘ เม.ย. ๕๔           ปักธงชัย                  ตะกุด                               งิ้ว
               ๑๔.   ๙ เม.ย. ๕๔          โชคชัย                    โบสถ์คงคาล้อม              กระโทก
               ๑๕.   ๑๐ เม.ย. ๕๔        ครบุรี                       สมุทรการ                        แชะ
               ๑๖.   ๑๑ เม.ย. ๕๔         เสิงสาง                   ราษฎรพัฒนา                 บ้านราษฎร

                          ๑๒-๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ เทศกาลสงกรานต์ (หยุดพักฉลองศรัทธาที่วัดของตน)

               ๑๗.   ๑๕ เม.ย. ๕๔       หนองบุญมาก           หัวทำนบยุบใหญ่            หนองบุญมาก
               ๑๘.   ๑๖ เม.ย. ๕๔        จักราช                      หนองพฤกษ์                  จักราช
               ๑๙.    ๑๗ เม.ย. ๕๔       เฉลิมพระเกียรติ       โสงหนองบัว                  หนองยาง
               ๒๐.    ๑๘ เม.ย. ๕๔       ห้วยแถลง                 อุทัยมัคคาราม               หินดาด
               ๒๑.    ๑๙ เม.ย. ๕๔       พิมาย                       หนองระเวียง                  หนองระเวียง
               ๒๒.   ๒๐ เม.ย. ๕๔        ชุมพวง                    ใหม่หนองบัวรี                ชุมพวง
               ๒๓.   ๒๑ เม.ย. ๕๔        ลำทะเมนชัย            หนองสะแก                    ขุย
               ๒๔.   ๒๒ เม.ย. ๕๔       เมืองยาง                  โสนันทาราม                 โนนอุดม
               ๒๕.   ๒๓ เม.ย. ๕๔       ประทาย                   โนนหญ้านาง                 หันห้วยทราย
               ๒๖.   ๒๔ เม.ย. ๕๔       โนนแดง                   บ้านแก                          วังหิน
               ๒๗.   ๒๕ เม.ย. ๕๔       สีดา                         พระปรางค์สีดา              สีดา
               ๒๘.    ๒๖ เม.ย.๕๔        บัวลาย                     เพ็ดน้อย                       เมืองพะไล
               ๒๙.    ๒๗ เม.ย. ๕๔      บัวใหญ่                    บ้านไร่                           โนนทองหลาง
               ๓๐.    ๒๘ เม.ย. ๕๔       แก้งสนามนาง         โนนสะอาด                    สีสุก
               ๓๑.    ๒๙ เม.ย. ๕๔       บ้านเหลื่อม              บ้านโต้น                       บ้านเหลื่อม
               ๓๒.   ๓๐ เม.ย. ๕๔        คง                           หนองสะแก                   หนองบัว
                         ๑ พ.ค. ๕๔  ส่งมอบภารกิจให้พระธรรมฑุตอำเภอปฏิบัติต่อไป
             ----------------------------------------------------------------------------------------------

               ๔. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ปี ๒๕๕๔


วาระที่ ๔     เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
               ๑. เรื่อง การสนับสนุนในการหาทุนเข้ามูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน ในสังฆราชูปถัมภ์
               ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๘ มติที่ ๔๒๔/๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแจ้งวัดทุกวัดได้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี แล้วรวบรวมปัจจัยที่ได้รับนำเข้าบัญชี "กองทุนสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนและโรคเอดส์" โดยรวบรวมส่งที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนในสังฆราชูปถุมภ์ และมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ต่อไป

               ๒. เรื่อง โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ


วาระที่ ๕     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
               เรื่องอื่นๆ ...............................................................................
พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูิวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  กล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา ๑๖:๐๐ น.สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทร.๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
E-Mail : s-hathcore@hotmail.com

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP