วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

รายระเอียดการรับสมัคระดับปริญญาโท-เอก [ที่นี]
รายละเอียดระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ [ที่นี่]

          ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ [ที่นี่]
          ดาวน์โหลดประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดสูตร [ที่นี่]
          ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครเรียน [ทีนี่]

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

กำหนดการวัน เวลา สถานที่รับสมัคร

          ขายใบสมัคร  วันที่  ๑๐  มกราคม  -  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔
          การรับสมัคร   วันที่  ๑    กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔
          มี ๒ สถานที่ ดังนี้ คือ
          ๑. กองทะเบียนและวัดผล ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพ เวลา  ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.
          ๒. กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน C ห้อง C300 มจร.  อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา  ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.

กำหนดสอบคัดเลือก  และสอบสัมภาษณ์  ๓  วัน  ดังนี้
          วันที่ ๓ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                    พระพุทธศาสนา  เวลา   ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.
                    ความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา    ๑๔.๔๐ – ๑๖.๑๐  น.
          วันที่ ๔ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔
                    ภาษาอังกฤษ เวลา   ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.
          วันที่   ๖   พฤษภาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๔
                    เวลา  ๑๓.๐๐  น. ประกาศผลสอบข้อเขียน
          วันพุธที่    ๙   พฤษภาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๔ 
                    เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐  น.  สอบสัมภาษณ์
          วันที่  ๑๒   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔
                    เวลา  ๑๓.๐๐  น. ประกาศผลสอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก         
          ๑. วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร
          ๒. อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
          ตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ สกอ

     คณะพุทธศาสตร์      
          - สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา
          - สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(บรรพชิต/คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  ศาสนา
          - สาขาวิชา  ปรัชญา
          - สาขาวิชา  ภาษาสันสกฤต
          - สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  พระอภิธรรม (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  ปรัชญา  (คฤหัสถ์)
     คณะครุศาสตร์       
          - สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา
          - สาขาวิชา  สังคมศึกษา
          - สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย
          - สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ
          - สาขาวิชา  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
          - สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ  (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (คฤหัสถ์) 

          - สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา (คฤหัสถ์)
     คณะมนุษยศาสตร์      
          - สาขาวิชา  ภาษาไทย
          - สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ
          - สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา
          - สาขาวิชา จิตวิทยา
          - สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ  (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์)
     คณะสังคมศาสตร์      
          - สาขาวิชา  รัฐศาสตร์
                    - วิชาเอกการปกครอง
                    - วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
                    - วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
                    - วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์
          - สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา  สังคมวิทยา
          - สาขาวิชา  สังคมวิทยา (คฤหัสถ์)
          - สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
     เอกสารสำคัญต้องแสดงวันสมัคร
          ๑. ใบประกาศนียบัตรตามระบุในคุณสมบัติของผู้สมัคร
               ใบ  รบ.๑ ต.  หรือ  ใบ  รบ. ๑ ป ตัวจริง พร้อมใบถ่ายสำเนา  ๒  ชุด
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด
          ๓. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร  พร้อมถ่ายสำเนา  ๑  ชุด
          ๔. บัตรประชาชน  สำหรับคฤหัสถ์  พร้อมถ่ายสำเนา  ๑  ชุด
          ๕. รูปถ่าย  ๑  นิ้วครึ่ง   หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ๒ รูป


----------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
      กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ โทร ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
      กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย อยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙ และ ๘๔๒๒  และ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒

      รายระเอียดการรับสมัคระดับปริญญาโท-เอก [
ที่นี่]
      ดาวน์โหลดรายละเอียดระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ [
ที่นี่]0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP