วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการการปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมวัดหนองหว้า ครั้งที่ ๔๒

แผนที่เดินทางสู่วัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ดูข้อมูลเพิ่มผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๔


        พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง / เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
ผู้ดำเนินโครงการ


พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด  ปสนฺโน)
            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
          พระวิปัสสนาจารย์อำเภอโนนสูงตารางการปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมวัดหนองหว้า
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๔

ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔

**********
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  ตักบาตร / รับอาหารบิณบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  ลงทะเบียน
                                     ขอปริวาส
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
          เวลา ๑๙:๔๕ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๒๐:๐๐  น.  จัดระเบียบ / บอกวัตรปฏิบัติของพระปริวาสิกะ (พระผู้ประพฤติปริวาส)
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๐:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  ขอมานัต
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     บอกวัตรปฏิบัติของพระมานัตตจาริกะ (พระผู้ประพฤติมานัต)
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ตรงกับวันเช้งเม้ง)
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ตรงกับวันจักรี)
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๑๓:๐๐ น.  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคบ่าย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
          เวลา ๑๕:๓๐ น.  รับน้ำปานะ
          เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๓:๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
          เวลา ๐๓:๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๐๖:๐๐ น.  พักผ่อน
          เวลา ๐๗:๓๐ น.  รับบิณฑบาต
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า / ฟังธรรม
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  ขออัพภาน
                                    เดินทางกลับภูมิลำเนา
          เวลา ๑๗:๐๐ น.  เดินจงกรม
          เวลา ๑๘:๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / เจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน
          เวลา ๒๐:๐๐ น.  รับน้ำปานะ
                                     ฟังธรรมบรรยายประจำวันจาก "พระครูวิสารวรกิจ"
          เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อน (๖ ชั่วโมง)


หมายเหตุ :  เวลา / กิจกรรม ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง
                     พระภิกษุวัดหนองหว้าปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานถึงวันที่ ๑๓ เมษายน
                     พระนิสิต มจร. ที่ปฏิบัติธรรมชดเชย ขอแบบใบรับรองที่ พระสหัส  ปิติสาโร

ติดต่อเพิ่มเติม
          วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐
          พระครูวิสารวรกิจ : โทร.๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
          พระครูสุทรธรรมประสาท : โทร.๐๘-๗๒๔๙-๗๘๙๕
          E-Mail : s-hathcore@hotmail.com
          เว็บบล็อก : http://s-hatcore.blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP