วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๔


สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๔
          วัดเมืองที ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมาข้อมูลเส้นทาง [ที่นี่]

เจ้าของสถานที่

        

    พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ชื่น  ปญฺญาพโล)
เจ้าคณะคำบลด่านคล้า / เจ้าอาวาสวัดเมืองที

๑.ชื่อโครงการ
          "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๔"


๒.หลักการและเหตุผล
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี – โท – เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์  มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัด และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ในการปฏิบัติ ซึ่งอนุมัติให้พระภิกษุในเขตอำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ถือเอาตั้งแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระเลขานุการของเจ้าคณะในระดับต่างๆ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก ดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประโยชน์สุข และความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น


๓.วัตถุประสงค์
          ๓.๑) เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวเดียวกัน
          ๓.๒) เพื่อให้พระที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก ได้รู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
          ๓.๓) เพื่อสนับสนุนโครงการธุดงค์สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา


๔.เป้าหมาย
          ๔.๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
          ๔.๒) ครูสอนพระปริยัติธรรม
          ๔.๓) นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก

๕.ระยะเวลา
          ระยะเวลา ๓ วัน  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔


๖.สถานที่
          วัดเมืองที ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


๗.ขั้นตอนดำเนินโครงการ
          ๑.ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ๒.จัดเตรียมสถานที่
          ๓.ประชาสัมพันธ์ และขอความอุปถัมภ์
          ๔.ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
          ๕. แจ้งตารางวัน เวลา สถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
           ๖.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ ๒
           ๗.ดำเนินโครงการฯ ตามตารางที่กำหนดไว้
           ๘.สรุปโครงการฯ


๘.กำหนดการและตารางปฏิบัติธรรม
          --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                     ระยะเวลา
                                                                                           --------------------------------------------
           ลำดับ       ขั้นตอนการดำเนินงาน                          มกราคม        กุมภาพันธ์       มีนาคม
          ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------
            ๑.            ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
            ๒.            จัดเตรียมสถานที่
            ๓.            ประชาสัมพันธ์ และขอความอุปถัมภ์
            ๔.            ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน
                            ตำบล และอำเภอ
            ๕.            แจ้งตารางวัน เวลา สถานที่แก่ผู้เข้า
                            ร่วมโครงการฯ
            ๖.            ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ ๒
            ๗.            ดำเนินโครงการฯ ตามตาราง
                            ที่กำหนดไว้
            ๘.            สรุปโครงการฯ
           --------------------------------------------------------------------------------------------------


๙.งบประมาณ
          จำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
                     จัดสถานที่                                  จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
                     อาหาร น้ำปานะ                          จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
                     จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์     จำนวนเงิน    ๓,๐๐๐ บาท


๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑๐.๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวเดียวกัน
          ๑๐.๒) พระที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก ได้รู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
          ๑๐.๓) คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมโครงการธุดงค์สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา


๑๑.การประเมินผล
          ๑๑.๑) สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติธรรม
          ๑๑.๒) ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลังสิ้นโครงการ


๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ
          พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง---------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
          พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า : โทร.๐๘-๑๙๙๙-๑๒๐๕
          พระครูสุธรรมประสิทธิ์  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท : โทร.๖๒๕๔-๐๖๑๗
          พระครูปภากรพิสิฐ  เจ้าคณะตำบลบิง : โทร.๑๙๕๕-๓๒๐๓
          E-Mail : s-hathcore@hotmail.com
          เว็บบล๊อก : http://s-hatcore"blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP