วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๕๖

อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา


          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ วันที่  ๑๐ - ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะ ภาค ๒, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ จาก ๔ ภาค จำนวน ๑,๗๐๐ รูป เข้าร่วมสัมมนา


          การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาพระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียน และไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการทางวิชาการแก่สังคม และสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑ ปี  สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อสรุปผลการสัมมนาแต่ภาคแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการก่อนพิธี ประสาทปริญญา ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา
          ใน ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแรกและครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนิมนต์พระนิสิต หรือว่าที่บัณฑิตได้มาประชุมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย การประชุมประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, การชี้แจงระเบียบข้อบังคับการลงทะเบียนเป็นบัณฑิต โดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการศึกษา  กองทะเบียนและวัดผล และพระมหาบุญชู  เขมจารี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และจัดประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย

          กลุ่ม นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคกลาง ประชุมกลุ่มที่ ๑ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  วิทยากรประจำกลุ่ม พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ค่ายใต้ร่มพุทธธรรม
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ  ประชุมกลุ่มที่ ๒ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง  วิทยากรประจำกลุ่ม พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมกลุ่มที่ ๓ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำกลุ่ม พระมหาบรรจง สิริจนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้ ประชุมกลุ่มที่ ๔ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้ วิทยากรประจำกลุ่ม  อาจารย์สุอุษา นุ่นทอง  อาจารย์ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสังกัดสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประชุมกลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับการบริหารคณะสงฆ์  วิทยากรประจำกลุ่ม  ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์

          และการปาฐกถา เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย โดย พระศรีคัมภีร์ญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙.,Ph.D.) รองศาสตราจารย์, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งมีการซ้อมรับปริญญา


          ซึ่ง การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล คณะสงฆ์ และความอุปถัมภ์จาก แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะศิษยานุศิษย์ ถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ตลอดโครงการ โดยพระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดงาน


          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐, ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๐
          ดาวน์โหลดกำหนดการกำหนดการประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**********

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          เวลา ๑๔:๐๐ น. เป็นต้นไป นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๕๖ (ที่เดินทางมาถึงก่อน)
                                                   รายงานตัวที่กองกิจการนิสิต B ๓๐๐ และพักที่อาคารเรียนรวม


วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          เวลา ๐๖:๒๐-๐๗:๐๐ น. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
                                                 ขึ้นรถเมล์ที่มหาวิทยาลัยจัดรับ-ส่ง ณ บริเวณตึกแดงสนามหลวง ๔ คัน
                                                 และที่วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย ๔ คัน
          เวลา ๐๗;๓๐-๐๘:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าที่อาคารหอฉัน ชั้น ๒
          เวลา ๐๘;๓๐-๐๙:๐๐ น. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูป ลงทะเบียน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
                                                 พระมหาบุญชู เขมจารี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับ
          เวลา ๐๙:๐๐-๑๑:๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
                                                - พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
                                                - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระรัตนตรัย
                                                - พระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน
                                                - พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
                                                       และบรรยายพิเศษ
          เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
          เวลา ๑๓:๐๐-๑๔:๐๐ น. ปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
                                                     โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                     และเผยแผ่
          เวลา ๑๔:๐๐-๑๕;๓๐ น.  ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการลงทะเบียนเป็นบัณฑิต
                                                  พระมหาชานาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                  พระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
                                                                                      กองแผนงาน
                                                  พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการศึกษา
                                                                                         กองทะเบียนและวัดผล
                                                  ดำเนินการเสวนา โดย พระมหาบุญชู เขมจารี ผู้อานวยการกองกิจนิสิต
           เวลา ๑๕:๓๐-๑๘:๐๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย
                     นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคกลาง
                     ประชุมกลุ่มที่ ๑ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
                                               วิทยากรประจากลุ่ม พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
                                               ค่ายใต้ร่มพุทธธรรม
                     นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ
                     ประชุมกลุ่มที่ ๒ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
                                               บนพื้นที่วิทยากรประจากลุ่ม พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดี
                                               วิทยาเขตเชียงใหม่
                     นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                     ประชุมกลุ่มที่ ๓ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจ
                                               พอเพียง
                                               วิทยากรประจากลุ่ม พระมหาบรรจง สิริจนฺโท
                                                                               อาจารย์ประจาวิทยาเขตขอนแก่น
                     นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้
                     ประชุมกลุ่มที่ ๔ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้
                                            วิทยากรประจากลุ่ม อาจารย์สุอุษา นุ่นทอง อาจารย์ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
                     นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระสังฆาธิการ
                     ประชุมกลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับ
                                             การบริหารคณะสงฆ์วิทยากรประจำกลุ่ม ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจำ
                                             คณะสังคมศาสตร์

                      พิธีกรประจำ พระครูบวรสิกขการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต


วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๓๐–๐๘:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าที่อาคารหอฉัน ชั้น ๒
          เวลา ๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูป ลงทะเบียน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
          เวลา ๐๙:๓๐-๑๑:๐๐ น. ปาฐกถา เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
                                                         โดย พระศรีคัมภีร์ญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
          เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
          เวลา ๑๓:๐๐ น. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
          เวลา ๑๓:๐๐-๑๗:๐๐ น. ซ้อมรับปริญญา

          พิธีกรประจาวัน พระมหากมล ถาวโร รองผู้อานวยการสานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๓๐–๐๘:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าที่อาคารหอฉัน ชั้น ๒
          เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ น. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ ทุกรูป พร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
          เวลา ๐๙:๐๐–๑๐:๐๐ น. พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
                                            - พระครูบวรสิกขการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน
                                            - พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบวุฒิบัตร
                                               เสร็จแล้วให้โอวาท ปิดการสัมมนา
                                            - นำไหว้พระสวดมนต์
                                            - เสร็จพิธี
          เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
          เวลา ๑๒:๐๐ น. เดินทางกลับโดยรถ ขสมก. ส่งที่สนามหลวง, หมอชิด, สายใต้

          พิธีกรประจาวัน พระมหากมล ถาวโร รองผู้อานวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รายงานด้วยภาพ

อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
          เริ่มก่อสร้าง ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ กำหนดเสร็จตามสัญญา วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๗๒๐ วัน โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจก่อสร้าง เป็นบริษัทผู้รับจ้าง และมีบริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์จำกัด เป็นบริษัทผู้ควบคุมงาน ต่อมาทางผู้รับจ้างขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทางรัฐบาลและคณะสงฆ์จะใช้เป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓


จากซ้าย : พระทองอาจ, พระประจวบ, พระพวง, พระสัญชัย

ทิศเหนือของอาคารเรียนรวม (คณะมนุษยศาสตร์)

ขอเดี่ยวๆ สักรูป......

ไปชมอุโบสถกลางน้ำกัน.......

ตามมา.......เลยครับ

เดินไป...พักไปกับ ทองอาจ

อุโบสถกลางน้ำ...

ทิศตะวันออกของอุโบสถ

ทางขึ้น....ด้านหน้า มีพญานาคขนาบข้าง  สวยมาก..แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ประดิษฐานที่ศาลามุมทิศอิสาน

รูปปั้นหลวงพ่อปัญญานันทะ  อยู่ศาลามุมทิศอาคเณ

อุโบสถ.....อยากให้ทุกคนไปเห็นกับตาตนเอง

พระประธานในอุโบสถ


ดูมาด..พระสัญชัย  จารุธมฺโม

ทิศตะวันออกของอุโบสถ

อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ในเวลากลางคืน

อาคารเรียนรวม  ..เป็นที่พักชั่วคราว วข.โคราช พักที่โซน B ชั้น ๒ ผมอยู่ห้อง ๒๐๒ (ด้านในติดแอร์ เย็นสุดๆ สำหรับพระบ้านนอกอย่างผม) ห้องน้ำสอาด กลิ่นไม่ฉุน ของโคราชเราว่าไง ...
อาคารเรียนรวม
          อาคารเรียนรวม เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นห้องเรียนสำหรับพระนิสิต งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และมี หจก.สหกิจเจริญก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง โดยอาคารหลังนี้มหาวิทยาลัยกำกับดูแลการก่อสร้างทั้งหมด เป็นอาคารลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง ๖ ชั้น จำนวน ๖ อาคารเชื่อมต่อกัน สำหรับอาคารทั้งหมดมีการวางระบบสาธารณูปโภคไว้สมบูรณ์พร้อมแล้ว กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓ ปี ๖ เดือนหลังจากเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยมีบริษัท สถาปนิก ศิริน จำกัด เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับงาน โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ เป็นประธานกรรมการ

คณะสังคมศาสตร์ ขว.โคราช .....เข้าประชุมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง

เน้นอาคารประชุม  มวก. ๔๘ พรรษา   ......วันแรก ถึงวันสุดท้าย

ตึกสำนักงานอธิการบดี
อาคารสำนักงานอธิการบดี
          อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานอธิการบดีและสถานที่ทำงานของส่วนงานที่สังกัดอธิการบดี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารลักษณะอาคารทรงไทยประยุกต์ โดยจำลองแบบอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลังปัจจุบัน พระราชพิพัฒน์โกศล ประธานดำเนินการก่อสร้างดูแลรับผิดชอบ โดยมีบริษัทของนายปัญญา พุ่มโรจน์ รับเหมาก่อสร้าง และกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ อาคารหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น แบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ ชั้น ๑ ใช้เป็นห้องพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่และนิสิต ชั้น ๒-๔ เป็นสำนักงานอธิการบดี และส่วนงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ ใช้เป็นห้องประชุม ๒ ห้อง ห้องประชุมที่ ๑ เรียกชื่อ ห้องประชุมมุก ห้องประชุมที่ ๒ เรียกชื่อ ห้องประชุมหินอ่อน สำหรับระบบสาธารณูปโภคนั้นได้มีการวางระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ไว้สมบูรณ์ เพียงพอกับการใช้งานในวันข้างหน้า สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นยังไม่มีการวางระบบไว้ มีนายปวุฒิ นิยมแก้ว และนายคำรณ หล่อไกรเลิศ เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับงาน โดยมีพระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ เป็นประธานกรรมการ ปัญหาและอุปสรรคสำหรับอาคารหลังนี้ ไม่ได้วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ เมื่อจะวางระบบ ในปัจจุบันจึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเดินสายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอยากให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาแก้ไขเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก ชั้นบนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นล่างเป็นที่รวบรวมพระไตรปิฎก ผาผนังเป็นภาพวาด  ..สวยมากครับ
อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก
         อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวมรวมพระไตรปิฎกทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบางปฐมเทศนา และด้านหน้าประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคุณยุวรี เอื้อกาญนวิไล รับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ เป็นอาคารลักษณะทรงไทย พระราชพิพัฒน์โกศล เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง ดูแลรับผิดชอบ โดยมีนายสุรชาญ พุ่มโรจน์ เป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง และกำหนดแล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๔๖ มีนายคำรณ หล่อไกรเลิศ และนายสันติ ตันติวีรสุต เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับงาน โดยมีพระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ เป็นประธานกรรมการ

อาจารย์พวง ...ท่านคงอยากอ่าน...พระไตรปิฎก

(จากซ้าย) พระสมุห์สุชาติ,  พระครูปัญญาพัฒนวงศ์,  พระประจวบ

มาดบัณฑิต.....

เอากะเขาด้วย....

นั่น.....เป็นไง อาจารย์จวบ...ก็ไม่เบา


ฉันภัตตาหารเช้า.....อร่อย อิ่มจัง สตางค์อยู่ครบ

เฉพาะป้าย  ....สร้างบ้านหลังเล็กๆ แถวโคราชได้หนึ่งหลัง
รายงานจาก มจร.วังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครรศรีอยุธยา
     พระสหัส  ปิติสาโร : รายงาน
     S-HaTCorE : ถ่ายภาพ

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP