วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระครูสุนทรธรรมประสาท


ประวัติพระครูสุนทรธรรมประสาท
เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู / เจ้าคณะตำบลดอนชมพู


พระชิด
ฉายา ปสนฺโน
ชื่อเล่น : หลอด

สถานะเดิม
     ชื่อ : ชิด
     นามสกุล : ปลั่งกลาง
     ฉายา : ปสนฺโน
     อายุ : ๕๐ ปี
     พรรษา : ๒๗
     โทร. ๐๘-๙๙๑๗-๗๐๔๗
     E-Mail: -


ที่อยู่ที่อาศัย :
          บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ ๑๓ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐


ครอบครัว
     เกิด : วันพุธ ที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕
     บิดาชื่อ : นายเที่ยง ปลั่งกลาง (เสียชีวิตแล้ว)
     มารดาชื่อ : นางวัน ปลั่งกลาง
                         พี่น้อง : ๑๒ คน ดังนี้
                                     ๑. ชื่อ นายชัย ปลั่งกลาง
                                     ๒. ชื่อ นายโชติ ปลั่งกลาง
                                     ๓. ชื่อ นายชาญ ปลั่งกลาง
                                     ๔. ชื่อ พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด ปลั่งกลาง)
                                     ๕. ชื่อ นางฉลวย -
                                     ๖. ชื่อ นางรินทร์ -
                                     ๗. ชื่อ นายรวย ปลั่งกลาง
                                     ๘. ชื่อ นางเรไร -
                                     ๙. ชื่อ นายกวิน ปลั่งกลาง
                                   ๑๐. ชื่อ นายกาเหว่า ปลั่งกลาง
                                   ๑๑. ชื่อ นายหนูทอง ปลั่งกลาง
                                   ๑๒. ชื่อ....เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์....


การศึกษา
     จบ ป.๔ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : -


การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ อายุ ๒๓ ปี
                             พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
                             พระกรรมวาจาจารย์ : พระมหาสมชาย อตฺถโกวิโท (ลาสิกขา)
                             พระอนุสาวนาจารย์ : พระอุดม อคฺควโร (ลาสิกขา)
     ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


การศึกษาหลังการอุปสมบท
     พ.ศ.๒๕๒๘ : สอบได้ นักธรรมชั้นตรี จากสำนักวัดหนองหว้า
     พ.ศ.๒๕๒๙ : สอบได้ นักธรรมชั้นโท จากสำนักวัดหนองหว้า
     พ.ศ๒๕๓๑. : สอบได้ นักธรรมชั้นเอก จากสำนักวัดหนองหว้า


ตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์
     พ.ศ.๒๕๕๔ : เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
     พ.ศ.๒๕๒๕ : เจ้าคณะตำบลดอนชมพู


สมณศักดิ์
     พ.ศ.๒๕๔๔ : เป็น ฐานานุกรมเจ้าคณะภาค ๑๑ พระวิสุทธิเมธี ที่ : พระครูสมุห์ชิด ปสนฺโน
     พ.ศ.๒๕๔๖ : เป็น พระครูสํญญาบัตร ที่ : พระครูสุนทรธรรมประสาท


งานทางการศึกษา
     - ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     - จัดทำตำราการเรียนการสอนประจำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
     - เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


งานเผยแผ่
     - เป็นพระธรรมกถึก
     - เป็นพระวิทยากรประจำศูนย์อบรมวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     - เป็นพระอนุจร ประจำอำเภอโนนสูง
     - เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำอำเภอโนนสูงคติธรรมประจำใจ
          เอาความดีเป็นทุน เอาบุญเป็นกำไร


ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
          จงอย่าคิดว่าทุกอย่างยกเกินไป
          คิดทุกอย่างที่ทำ อย่างทำทุกอย่างที่คิด
          ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอดี แล้วจะไม่ผิดหวัง


-----
สิ่งที่อยากทำในอนาคต
-----
ดำเนินชีวิตไปข้างหน้าด้วยความไม่ประมาท

*******************0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP