วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง วิสารโท)
ประวัติ พระครูวิสารวรกิจ
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้าชื่อ : บุญส่ง
นามสกุล : วงศ์กลาง
ฉายา : วิสารโท
อายุ : ๗๖ ปี
พรรษา ๕๕ชาติภูมิ : บ้านสันติสุข ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

     เกิด : วันพุธ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
     บิดาชื่อ : นายสุข วงศ์กลาง
     มารดาชื่อ : นางใบ วงศ์กลาง

พี่น้อง : ๙ คนการศึกษา
     จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านขาม


การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ (อายุ ๒๑ ปี)
     เจ้าอธิการโฮด ฐานิสฺสโร : เป็นพระอุปัชฌาย์
                        พระสว่าง กตสาโร : เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                        พระถนอม : เป็นพระอนุสาวนาจารย์
     ณ พัทธสีมาวัดบ้านขามการศึกษาหลังการอุปสมบท
     พ.ศ.๒๕๐๓ : สอบได้ นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๓๐ : สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๔๓ : สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๔๗ : จบปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๕๐ : จบปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งหน้าที่การงานทางการปกครอง
     พ.ศ.๒๕๑๑ : เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๑๒ : เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า ต. ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๑๔ : เป็นเจ้าคณะตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๑๙ : เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พ.ศ.๒๕๒๒ : เป็นพระอุปัชฌาย์
     พ.ศ.๒๕๓๒ : เป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสูง ถึงปัจจุบันสมณศักดิ์
     พ.ศ.๒๕๑๖ : เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมของพระครูพินิจยติกรรม เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พ.ศ.๒๕๑๙ : เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ พระครูวิสารวรกิจ
     พ.ศ.๒๕๒๐ : เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม
     พ.ศ.๒๕๒๗ : เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม
     พ.ศ.๒๕๔๓ : เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในพระราชทินนามเดิมงานทางการศึกษา
     พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๑๐ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๐๔-ปัจจุบัน : เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๑๑ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ.๒๕๑๒-ปัจจุบัน : เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมางานเผยแผ่
     พ.ศ.๒๕๐๔ ปัจจุบัน : เป็นพระธรรมกถึก
     พ.ศ.๒๕๐๙ ปัจจุบัน : เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอโนนสูงงานสาธารณูปการ
     - พ.ศ.๒๕๑๒ ถึงปัจจุบัน นำชาวบ้านสร้างสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย เช่น การขุดลอกสระเก็บน้ำ ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
     - ขยายพื้นที่บริเวณวัดให้กว้างขวาง ปรับปรุงพื้นที่ จัดสิ่งแวดล้อมภายในวัด
     - ก่อสร้างเสนาสนะในวัดสิ้นค่าก่อสร้างจำนวนมาก----------
ข้อมูลปี ๒๕๕๖
----------

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP