วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน ปี ๒๕๕๔ [วัดบ้านไพล]

กำหนดการ
โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

ณ วัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ภาคเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น.

           คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ลงทะเบียนรายงานตัว และพร้อมกันในที่ประชุม

เวลา ๐๙:๐๐ น.
          ประธานในพิธี พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
               - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระ
          ประธานฝ่านฆราวาส
               - เปิดกรวยถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
               - พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
               - พระธานฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
                  เพลงสดุดีมหาราชา
               - ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวต้อนรับ
           พระครูวิสารสรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
               - กล่าวถวายรายงาน
           พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวันครราชสีมา ประธานในพิธี
               - กล่าวเปิดโครงการฯ
               - บรรยายพิเศษ

เวลา ๑๑:๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร / พักผ่อน

ภาคบ่าย
เวลา ๑๒:๕๐ น.

          คณะสงฆ์พร้อมกันในสถานที่ประชุม

เวลา ๑๓:๐๐ น.
          พระราชวิมลโมลี : รองเจ้าคระจังหวัดนครราชสีมา  บรรยายพิเศษ
          คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาชี้แจงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบปัญหา

เวลา ๑๕:๓๐ น.
          ประธานกล่าวปิดการตรวจการเยี่ยมเยียนวัด และประชาชนคำกล่าวรายงาน
โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
ณ  วัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔


เรียน พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้เป็นประธานที่เคารพ

          กระผม พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ในนามของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอโนนสูง ขอกราบขอบพระคุณ  ที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนวัดและประชาชนที่อำเภอโนนสูงครั้งนี้   ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง มีวัดทั้งหมด ๑๑๗ วัด แบ่งเป็นชนิดพัทธสีมา ๗๕ วัด สำนักสงฆ์ ๒๖ วัด  และที่พักสงฆ์ ๑๖ แห่ง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๕ ตำบล และขอแนะนำพระสังฆาธิการระดับอำเภอและตำบลของอำเภอโนนสูง

มีพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ๔ รูป ดังนี้
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดบัว ตำบลโนนสูง
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง
          ๔. พระครูนันทประโชติ  : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดบัว ตำบลโนนสูง

มีพระสังฆาธิการระดับตำบล ๑๘ รูป ดังนี้
          ๑.พระครูสังวรประสาท : เจ้าคณะตำบลดอนชมพู วัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว
          ๒.พระครูถาวรวุฒิธรรม : เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์ วัดหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์
          ๓.พระครูสุธรรมประสิทธิ์ : เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท วัดกระเพรา ตำบลเมืองปราสาท
          ๔.พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า วัดเมืองที ตำบลด่านคล้า
          ๕.พระครูสถิตธัญญารักษ์ : เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว วัดหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว
          ๖.พระครูมนูญธรรมโสภิต : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า วัดหนองพลอง ตำบลขามเฒ่า
          ๗.พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ : เจ้าคณะตำบลโตนด วัดโนนมะกอก ตำบลโตนด
          ๘.พระครูนันทธรรมโกวิท : เจ้าคณะตำบลจันอัด วัดจันอัด ตำบลจันอัด
          ๙.พระครูสุตวีรากร : เจ้าคณะตำบลพลสงคราม วัดหญ้าคา ตำบลพลสงคราม
         ๑๐เจ้าอธิการแจ่ม อาจิตธมฺโม : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑ วัดดอนม่วง ตำบลมะค่า เขต ๑
         ๑๑.พระครูนันทธรรมนิวิฐ : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒ วัดพลจลก ตำบลมะค่า  เขต ๒
         ๑๒.พระครูอุดมอรุโณทัย : เจ้าคณะตำบลใหม่ วัดถนนถั่ว  ตำบลใหม่
         ๑๓.พระครูสุนทรวัฒนารักษ์ : เจ้าคณะตำบลโนนสูง วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง
         ๑๔.พระครูเกษมนวกิจ : เจ้าคณะตำบลธารปราสาท วัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท
         ๑๕.พระครูประภากรพิสิฐ : เจ้าคณะตำบลบิง วัดบิง ตำบลบิง
         ๑๖.พระครูปทุมขันติธรรม : รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง วัดบัว ตำบลโนนสูง
         ๑๗.พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ : รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม วัดดอนมะเหลื่อม ตำบลพลสงคราม
         ๑๘.พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท : รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท วัดป่าบุ่งตะขบ ตำบลธารปราสาท

มีพระสังฆาธิการที่เป็นพระครูสัญญาบัตรและพระฐานานุกรม ๑๖ รูป ดังนี้
          ๑.พระครูสุนทรวรวิทย์ : เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย วัดดอนหวาย ตำบลโตนด
          ๒.พระครูสิทธิธรรมประคุณ : เจ้าอาวาสวัดโนนลาว  วัดโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์
          ๓.พระครูสุธรรมประภากร : เจ้าอาวาสวัดไพ  วัดไพ ตำบลขามเฒ่า
          ๔.พระครูประสิทธิโชติ  : เจ้าอาวาสวัดหนองม้า  วัดหนองม้า ตำบลมะค่า เขต ๒
          ๕.พระครูโฆษิตธรรมภาณ : เจ้าอาวาสวัดซาด  วัดซาด ตำบลโนนสูง
          ๖.พระครูวิจิตรธรรมประยุต : เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน วัดด่านเกวียน  ตำบลโตนด
          ๗.พระครูปริยัติประภากร : เจ้าอาวาสวัดด่านติง  วัดด่านติง ตำบลจันอัด
          ๘.พระครูฉันทสังฆกิจ : เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง  วัดท่ากระสัง ตำบลธารปราสาท
          ๙.พระครูศีลสังวรารักษ์ : เจ้าอาวาสวัดเสลา  วัดเสลา  ตำบลพลสงคราม
        ๑๐.พระครูฉันทกิจจาภิบาล : เจ้าอาวาสวัดกลึง วัดกลึง ตำบลขามเฒ่า
        ๑๑.พระครูเกษมวิริยากร : เจ้าอาวาสวัดเหล่า วัดเหล่า ตำบลจันอัด
        ๑๒.พระครูประโชติชัยคุณ : เจ้าอาวาสวัดมะรุม วัดมะรุม ตำบลพลสงคราม
        ๑๓.พระครูวีรบุญญาทร : เจ้าอาวาสวัดสะพาน วัดสะพาน ตำบลลำคอหงษ์
        ๑๔.พระครูวาปีธรรมคุณ : เจ้าอาวาสวัดหนองโจด วัดหนองโจด  ตำบลโตนด
        ๑๕.พระครูสุคนธศีลวัฒน์ : เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม วัดโคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม
        ๑๖.พระครูสุนทรธรรมประสาท : รก.เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู

          การต้อนรับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุกระดับและประชาชนทั่วไป ร่วมถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ และอื่นๆ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
          การตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์วันนี้ มีพระสังฆาธิการทุกระดับ กรรมการวัด มรรคนายก ไวยาวัจกร  กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโนนสูงมาร่วมถวายการต้อนรับและรับฟังนโยบาย ด้วยความยินดียิ่ง
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคลจึงขอกราบนิมนต์ประธานพิธี ดำเนินการตามโครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ ตามแต่เห็นสมควร ครับผม


ด้วยความเคารพอย่างสูง
๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔


เก็บภาพภายในงาน

     พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เดินทางถึงสถานที่

          พระครูสุตวีรากร : เจ้าคณะตำบลพลสงคราม  ชี้แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ

           พระธรรมวรนายก : จุดธูปเทียน นำสวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย

          ผู้นำ : คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

          พระสังฆาธิการ : ระดับเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส

          นายประชา  เพ็งสุริยา : ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
          นางเปรมจิตร  กูลพิมาย : วัฒนธรรมอำเภอ

           ตัวแทนผู้นำฝ่ายฆราวาส : กล่าวถวายการต้อนรับ

          หน่วยงานราชการ ครู นักเรียน ประชาชน : ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี

          พระครูวิสารวรกิจ : กล่าวถวายรายงาน และแนะนำพระสังฆาธิการของอำเภอโนนสูง
พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูสังวรประสาท : เจ้าคณะตำบลดอนชมพู / เจ้าอาวาสวัดบ้านไพล
พระครูสุธรรมประสิทธิ์ : เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท / เจ้าอาวาสวัดกระเพรา
พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า / เจ้าอาวาสวัดเมืองที
พระครูมนูญธรรมโสภิต : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า / เจ้าอาวาสวัดหนองพลอง
พระครูนันทธรรมโกวิท : เจ้าคณะตำบลจันอัด / เจ้าอาสวัดจันอัด
พระครูสุตวีรากร : เจ้าคณะตำบลพลสงคราม / เจ้าอาวาสวัดหญ้าคา
พระครูนันทธรรมนิวิฐ : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒ / เจ้าอาวาสวัดพลจลก
พระครูเกษมนวกิจ : เจ้าคณะตำบลธารปราสาท / เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม

          คณะสงฆ์ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม
พระเมธีรัตโนดม : รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
พระเมธีสุตาภรณ์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.นม.
          พระธรรมวรนายก : บรรยายพิเศษ และพบปะคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ข้าราชการ ประชาชน

 

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP