วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสังฆสันนิบาต คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๕๔

โครงการมหาสังฆสันนิบาตของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


๑. ชื่อโครงการ  “โครงการมหาสังฆสันนิบาตของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง”


๒. หลักการและเหตุผล
          พระสังฆาธิการทุกระดับ พระภิกษุสามเณรทุกรูป และประชาชนทั่วไป  ควรได้รับผิดชอบร่วมกัน  และควรจะปรับปรุงให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายงานคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอโนนสูงได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  จึงจัดทำโครงการประชุมสงฆ์ใหญ่ทั้งพระภิกษุสามเณรทุกรูปในเขตอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๕๔ ประมาณ ๗๕๔ รูป โดยจัดทำเป็นโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๓ ปี  และให้โอกาสแก่พระสังฆาธิการทุกรูป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงออกทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง โดยจัดทำเป็นโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๒ ปี


๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับวัด บุคลากรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่น ได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
          ๒. เพื่ออบรมส่งเสริมพระภิกษุสามเณรทุกรูป ให้มีความพร้อมและเข้าใจในหลักพระ-ธรรมวินัย และมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ทำให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
          ๓. เพื่อร่วมประชุมประจำเดือน เน้นทุกรูปรับรู้เห็น และทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งขึ้น
          ๔. เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระภิกษุสามเณรทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
          ๕. เพื่อจัดทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


๔. เป้าหมาย
     ก. เป้าหมายบุคคล
          ๑) เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส ครูอาสา ครูโครงการ และพระภิกษุสามเณรทุกรูป
          ๒) ไวยาวัจกร กรรมการวัด มรรคนายก กรรมการหน่วย อ.ป.ต. และ ค.ว.ร.
          ๓) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  คือ นายอำเภอ ศึกษาธิการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูง  และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ทั่วไป
          ๔) พ่อค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีจิตศรัทธา

     ข. เป้าหมายวิชาการ
          ๑) บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น  ทำวัตรพระเถระระดับอำเภอ
          ๒) ทอดผ้าป่าสามัคคี – พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกิจวัตร ๑๐ ประการ
          ๓) ถวายความรู้และข้อคิดเห็น จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองระดับอำเภอ
          ๔) ประชุมประจำเดือน
          ๕) นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม


๕. สถานที่ดำเนินการ
          วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


๖. ระยะเวลาดำเนินการ
          วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๘:๐๐ น. – เวลา ๑๕:๓๐ น.


๗. วิธีดำเนินการ
          ๑. จัดทำโครงการต่อเนื่อง
          ๒. ประชุมปรึกษาหารือเจ้าคณะตำบล วางแผนงาน กำหนดวัน เวลา  สถานที่
          ๓. แจ้งพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอโนนสูง หน่วยงานราชการ
          ๔. สรรหา คัดเลือกวิทยากร พิธีกร ผู้ถวายการต้อนรับ ถวายข้อคิดเห็น
          ๕. เตรียมจัดสำรองงบประมาณ เอกสาร อาหาร วัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
          ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ
          ๗. ดำเนินโครงการ
          ๙. รายงานเพื่อรับทราบ และแก้ไขร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ


๘. วิทยากร
          ๑. เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  - รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอโนนสูง
          ๓. นายอำเภอโนนสูง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ผู้กำกับการ สภ.โนนสูง
          ๔. ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)


๙. งบประมาณ
     ก. รายรับ
          ๑) พระสังฆาธิการทุกระดับบริจาคเงินส่วนตัวตามที่ประชุมตกลงประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
          ๒) รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

     ข. รายจ่าย
          ๑) ค่าอาหาร  น้ำแข็ง  น้ำปานะ น้ำอัดลม       ประมาณ    ๑๒,๐๐๐   บาท
          ๒) ค่ารถ  ค่าเครื่องขยายเสียง น้ำ  ไฟฟ้า       ประมาณ       ๓,๐๐๐  บาท
          ๓) ค่าฎีกา  เอกสาร  เบ็ดเตล็ด                     ประมาณ    ๑๕,๐๐๐  บาท
                                                   รวมรายจ่าย    ประมาณ    ๓๐,๐๐๐  บาท


๑๐. ผู้เห็นชอบโครงการ
          ๑. เจ้าคณะอำเภอ  รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล  และเจ้าอาวาส
          ๒. พระปริยัตินิเทศก์  ครูอาสา  ครูโครงการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม
          ๓. พระสังฆพัฒนา  พระธรรมทูต พระธรรมทายาท  พระสวดมนต์ดีเด่น
          ๔. เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
          ๕. นายอำเภอ  ผู้กำกับการ สภ.โนนสูง  นายกเทศมนตรี  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการวัด  มรรคนายก กรรมการ อ.ป.ต. และประชาชนทั่วไป


๑๑. ประเมินผล
          ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สังเกตอย่างใกล้ชิดในขณะดำเนินการ
          ๒. ดูจำนวนเงินที่ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้งกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์ ภายหลังจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเสร็จแล้ว
          ๓. วิทยากรสังเกตจากการบรรยายอบรมแนะนำชี้แจง


๑๒. ผลคาดว่าจะได้รับ
          ๑. พระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับวัด บุคลากรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่น ได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
          ๒. พระภิกษุสามเณรทุกรูป มีความพร้อมและเข้าใจในหลักพระ-ธรรมวินัย และมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ทำให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
          ๓. พระภิกษุ สามเณรได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ทุกรูปรับความรู้เห็น และทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งขึ้น
          ๔. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระภิกษุสามเณรทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
          ๕. ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๑. เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส
          ๒. พระปริยัตินิเทศก์  ครูอาสา  ครูโครงการ พระเผยแผ่  ครูสอนพระปริยัติธรรม
          ๓. ข้าราชการท้องถิ่น มรรคทายก กรรมการวัด


(ลงชื่อ)                                               
(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าของโครงการ                                                                       

คำกล่าวรายงานการประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๔
ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๐๙:๐๐ น. – ๑๕:๓๐น.
                                      

กราบเรียน  พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานพิธีที่เคารพยิ่ง

          กระผมในนามตัวแทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงทั้ง ๑๕ ตำบล  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณเป็นประธานพิธี  ในการประชุมใหญ่มหาสังฆสันนิบาตของพระภิกษุสามเณรทุกรูป  ในเขตปกครองอำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓๓ จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้
          ด้วยคณะสงฆ์ทั้ง  ๑๕ ตำบล  มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ พระปริยัตินิเทศน์  ครูโครงการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรทั่วไป ประมาณ  ๖๕๓ รูป กำหนดร่วมประชุมมหาสังฆสันนิบาต ณ วัดหนองหว้า ในวันที่ ๒๐กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐  น. เป็นต้นไปถึงเวลา  ๑๕:๓๐ น.  โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับวัด บุคลากรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่น ได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
          ๒. เพื่ออบรมส่งเสริมพระภิกษุสามเณรทุกรูป ให้มีความพร้อมและเข้าใจในหลักพระ-ธรรมวินัย และมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ทำให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
          ๓. เพื่อร่วมประชุมประจำเดือน เน้นทุกรูปรับรู้เห็น และทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งขึ้น
          ๔. เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระภิกษุสามเณรทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
          ๕. เพื่อจัดทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก  อุบาสิกา  ประชาชน  ทั่วไปถวายความอุปถัมภ์ โดยร่วมถวายภัตตาหาร บริจาคปัจจัยส่วนตัว  และยังร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีวัดละ ๑ กอง  เพื่อจัดตั้งกองทุนบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  เป็นครั้งที่ ๒๒ แล้วคณะสงฆ์อำเภอจะได้นำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง  และนำดอกผลใช้กิจการงานคณะสงฆ์สืบไป
          การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีทุกฝ่าย  จึงทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือด้วยดี มา  ณ  โอกาสนี้  และผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
          ๑. พระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับวัด บุคลากรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่น ได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
          ๒. พระภิกษุสามเณรทุกรูป มีความพร้อมและเข้าใจในหลักพระ-ธรรมวินัย และมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ทำให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
          ๓. พระภิกษุ สามเณรได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ทุกรูปรับความรู้เห็น และทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งขึ้น
          ๔. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระภิกษุสามเณรทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
          ๕. ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล  จึงขออาราธนาประธานพิธี  กล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร  เพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ  แล้วจึงกล่าวเปิดมหาสังฆสันนิบาตประชุมสงฆ์หมู่ใหญ่สืบไป  ด้วยความเคารพ

พระครูปัญญาวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลด่านคล้า                                  

ตารางการปฏิบัติงานมหาสังฆสันนิบาตของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔
ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

     เวลา  ๐๙:๐๐ น. – ๑๐:๐๐ น.
     พิธีเปิด
          พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                 - จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
          นางเปรมจิตร  กูลพิมาย : วัฒนธรรม ตัวแทนนายอำเภอโนนสูง
               - เปิดกรวยถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               - กล่าวถวายการต้อนรับ
          นายบุญส่ง  ฤทธิ์ด่านกลาง : นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
               - กล่าวถวายการต้อนรับ
          นายวิชัย  กฤษกลาง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
               - กล่าวถวายการต้อนรับ
          พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
               - กล่าวถวายรายงาน
          พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
               - กล่าวเปิดโครงการ
               - บรรยายพิเศษ
          พ.ต.ท.ฤทธิรงค์  ลาจันทะ : รอง สวป.สภ.โนนสูง
               - บรรยาย เรื่อง กฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ

     เวลา  ๑๐:๐๐ น.- ๑๑:๓๐ น.
          พระมหาพัฒน์กร  กิตฺติสาโร : เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
               - กิจวัตร ๑๐ ประการ

          ทอดผ้าป่าสังฆสามัคคี
               - นายพนม  เพ็ชรนอก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ี่ ๑๔  เป็นตัวแทนถวายผ้าป่า


     เวลา  ๑๑:๓๐ น.- ๑๒:๔๐ น.
          ฉันภัตตาหารเพล
          ทานอาหาร – พักผ่อน


ภาคบ่าย
     เวลา  ๑๓:๐๐ น. – ๑๕:๓๐ น.
          มอบประกาศนียบัตร
               - นักธรรมตรี โท เอก
               - ธรรมศึกษาตรี โท เอก

          ประชุมพระสังฆาธิการ
          พิธีสามีจิกรรม
          พิธีปิดโครงการฯ
                                                    

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน

วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔


     ลงทะเบียน

เวลา  ๐๙:๐๐ น. – ๑๐:๐๐ น.
     พิธีเปิด
          พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                 - จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย

          นางเปรมจิตร  กูลพิมาย : วัฒนธรรม ตัวแทนนายอำเภอโนนสูง
               - เปิดกรวยถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               - กล่าวถวายการต้อนรับ

          นายบุญส่ง  ฤทธิ์ด่านกลาง : นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
               - กล่าวถวายการต้อนรับ

          นายวิชัย  กฤษกลาง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
               - กล่าวถวายการต้อนรับ


          พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
               - กล่าวถวายรายงาน

          พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
               - กล่าวเปิดโครงการ
               - บรรยายพิเศษ

          พ.ต.ท.ฤทธิรงค์  ลาจันทะ : รอง สวป.สภ.โนนสูง
               - บรรยาย เรื่อง กฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ

     เวลา  ๑๐:๐๐ น.- ๑๑:๓๐ น.
          พระมหาพัฒน์กร  กิตฺติสาโร : เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
               - กิจวัตร ๑๐ ประการ

          ทอดผ้าป่าสังฆสามัคคี
               - นายพนม  เพ็ชรนอก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ี่ ๑๔  เป็นตัวแทนถวายผ้าป่า


     เวลา  ๑๑:๓๐ น.- ๑๒:๔๐ น.
          ฉันภัตตาหารเพล
          ทานอาหาร – พักผ่อน


ภาคบ่าย
     เวลา  ๑๓:๐๐ น. – ๑๕:๓๐ น.
          มอบประกาศนียบัตร
               - นักธรรมตรี โท เอก
               - ธรรมศึกษาตรี โท เอก

          ประชุมพระสังฆาธิการ

          พิธีสามีจิกรรม

          ปิดโครงการฯ
                                 

ฝ่ายบริการน้ำปานะ
ยกสภากาแฟจากหนองแมว ...มาไว้วัด

โยมต่อม (เสื้อชมพู) นำทีมแม่บ้านหมู่ ๑๔ มาเลี้ยงนำปานะ

ปลาท่องโก๋ โยมประคอง - โยมต่อม


ฝ่ายจัดเตรียมอาหาร


แม่บ้านหมู่ ๒ ก็มา......

 
 
พ่อครัว วรงค์ศักดิ์  บุญยชลายนต์  ..ลงมือทำอาหารถวายพระ

 
 
                                  

รายงายจากวัดหนองหว้า
     S-HaTCoRE : ถ่ายภาพ
     S-HaTCoRE : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP