วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ๒๕๕๔

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น  ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
                                

กำหนดการ

วันศุกร์ ที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔

     เวลา  ๑๒:๓๐  น.   แม่ดีเด่นทุกคนพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดหนองหว้า
     เวลา  ๑๓:๐๐  น.   พระครูวิสารวรกิจ  : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  เข้าสู่สถานที่
                                   นายเนตร  ปลั่งกลาง : มรรคนายก
                                            - นำกราบพระและรับศีล
                                   พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
                                            - กล่าวถวายรายงาน
     เวลา  ๑๓:๓๐  น.    ตัวแทนแม่ดีเด่น
                                        - วางพุ่มเงินและพุ่มทอง
                                        - เปิดกรวยถวายพระพร
                                แม่ดีเด่นทุกท่าน
                                        - ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์
                                        - เข้ารับประกาศเกียรติคุณ
                                พระสงฆ์ทั้งนั้น
                                        - เจริญชัยมงคลคาถา
                                พระครูวิสารวรกิจ : ประธานสงฆ์
                                        - กล่าวสัมโมทนียกถา

                                แม่ดีเด่นร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประธานสงฆ์
                                เสร็จพิธี

หมายเหตุ  :  กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                      พิธีกรดำเนินงาน
                          ๑.พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
                          ๒.พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่


                                         เวลา  ๑๒:๓๐  น.   แม่ดีเด่นทุกคนพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดหนองหว้า
     เวลา  ๑๓:๐๐  น.   พระครูวิสารวรกิจ  : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  เข้าสู่สถานที่
                                            - จุดธูปเทียน / นำสวดพระพุทธมนต์

          นายเนตร  ปลั่งกลาง : มรรคนายก
                    - นำกราบพระและรับศีล

           พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                    - กล่าวถวายรายงาน

คำกล่าวรายงานการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๔
ณ   วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๓:๐๐ น.

กราบเรียน  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานพิธีที่เคารพยิ่ง
          กระผมในนามตัวแทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงทั้ง ๑๕ ตำบล  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณเป็นประธานพิธีในวันนี้ จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้
          ด้วย ในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐ เอกชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนชาวไทย  ได้พร้อมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทย  ส่วนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงทั้ง ๑๕ ตำบล  มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ  พระปริยัตินิเทศก์  ครูโครงการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม จัดโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นทุกๆ ปีสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ ๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
          ๒. เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ดีเด่นประจำตำบล ๑๖ ตำบล ให้เด่นชัดในสังคม
          ๓. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลัง
          ๔. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกปฏิบัติดีต่อผู้บังเกิดเกล้าที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวง
          ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไป  ได้บำเพ็ญบุญตามหลักขอพระพุทธศาสนาต่อไป
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก  อุบาสิกา  ประชาชน  ทั่วไปถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร บริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา  การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีทุกฝ่าย  จึงทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือด้วยดี มา ณ โอกาสนี้
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล  จึงขออาราธนาประธานพิธี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๕๔ และกล่าวสัมโมทนียกถา สืบต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง

พระครูนันทประโชติ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง


     เวลา  ๑๓:๓๐  น.    ตัวแทนแม่ดีเด่น
                                        - เปิดกรวยถวายพระพร
                                        - วางพุ่มเงินและพุ่มทอง

                                   แม่ดีเด่นทุกท่าน
                                        - ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์
                                        - เข้ารับประกาศเกียรติคุณ


                                   พระสงฆ์ทั้งนั้น : เจริญชัยมงคลคาถา

                                   พระครูวิสารวรกิจ : ประธานสงฆ์
                                        - กล่าวสัมโมทนียคาถา


รายนามแม่ดีเด่นอำเภอโนนสูง
๑. นางทองอยู่  สกุลไพศาล  : แม่ดีเด่นในนามเจ้าคณำอำเภอโนนสูง
          นางทองอยู่  สกุลไพศาล  อายุ  ๗๕ ปี : บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
          บิดาชื่อ :  นายเข็ม  คุยแก้วพะเนาว์
          มารดาชื่อ : นางแจ้  คุยแก้วพะเนาว์
               มีพี่น้อง ๕ คน คือ
                    ๑. นางจำเริญ  นาคดิลก
                    ๒. นายสนอง  คุยแก้วพะเนาว์
                    ๓. นางทองอยู่  สกุลไพศาล
                    ๔. นางจันทร์หอม  ช่องกลาง
                    ๕. นางนุศรา  สวัสดิ์กลาง
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายบรรลือ  สกุลไพศาล  มีลูกร่วมกัน  ๒ คน คือ
                    ๑. นายสมาน  สกุลไพศาล
                    ๒. นางสมสมัย  สำเนากลาง๒. นางนา  ปลั่งกลาง  :  แม่ดีเด่นตำบลด่านคล้า
          นางนา  ปลั่งกลาง  อายุ ๗๘ ปี : บ้านเลขที่ ๑๗๖ หมู่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          บิดาชื่อ : นายสาย  เผยโพธิ์
          มารดาชื่อ : นางตุ้ม  เผยโพธิ์
               มีพี่น้อง ๕ คน ดังนี้
                    ๑. นายถนอม  โพธิ์กลาง
                    ๒. นางนา  ปลั่งกลาง
                    ๓. นายพรม  เผยโพธิ์
                    ๔. นางชิด  มุ่งแฝกกลาง
                    ๕. นางฉลวย  ก้านโคกสูง
          ครอบครัว : แต่งงานกับ  นายปาน  ปลั่งกลาง  มีลูก ๖ คน คือ
                    ๑. นางประนอม เลากลาง : รับราชการครู ที่โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
                    ๒. นายปรีชา  ปลั่งกลาง  : ทำการเกษตร
                    ๓. พ.ต.ท.สุกรี  ปลั่งกลาง  : รับราชการตำรวจ สภ.หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
                    ๔.ด.ต.ประเสริฐ  ปลั่งกลาง : รับราชการตำรวจที่กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๓
                         อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
                    ๕. ร.ต.ต.วิเชต  ปลั่งกลาง : รับราชการตำรวจ สภ.สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
                    ๖. นายชาญชัย  ปลั่งกลาง : ทำงานที่กรมทางหลวง๓. นางสวน  เทพจันอัด  :  แม่ดีเด่นตำบลเมืองปราสาท
          นางสวน  เทพจันอัด  อายุ ๗๘ ปี : เกิดวันศุกร์ ที่ - กันยายน พ.ศ.๒๔๗๖
               บิดาชื่อ : นายไฟล่  ดงกลาง
               มารดาชื่อ : นางดำ  ดงกลาง
                    มีพี่น้อง ๔ คน ดังนี้
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนดอนท้าว
          ครอบครัว : แต่งงานเมื่ออายุุ ๒๐ ปี กับ นายมา  เทพจันอัด มีบุตรธิดาร่วมกัน  ๑๐  คน  ดังนี้
                    ๑. นายสมศักดิ์  เทพจันอัด  : ค้าขายรองเท้าอยู่ที่อำเภอพิมาย
                    ๒. นายบรรหยัด  เทพจันอัด  :  ทำธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพฯ
                    ๓. นายสายชล  เทพจันอัด  :  ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จังหวัดอุบลราชธานี
                    ๔. นางบญร่วม  อั่วกลาง  :  ค้าขาย ในอำเภอเมืองนครราชสีมา
                    ๕. นายเดชา  เทพจันอัด  : เสียชีวิตแล้ว
                    ๖. นายเชาว์  เทพจันอัด  :  ค้าขาย ที่กรุงเทพฯ
                    ๗. นางบัวหลวง  เทพจันอัด  : ค้าขายอยู่ที่จังหวัดตราด
                    ๘. นายสมัคร  กิ่งสักกลาง : ผู้จัดการบริษัท เบทาโก จังหวัดสระบุรี
                    ๙. นางสายสมร  กิ่งสักกลาง : ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพฯ
                   ๑๐. นายสามิตย์  กิ่งสักกลาง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท๔. นางพรมมา  ประเสริฐ   :  แม่ดีเด่นตำบลโนนสูง
          นางพรมมา  ประเสริฐ  อายุ  ๗๒  ปี  :  เกิดวันอังคาร ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒  (ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล)
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๗ บ้านดงพลอง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          บิดาชื่อ : นายเพิ่ม  กมลนาคิน
          มารดาชื่อ : นางชื่น  กมลนาคิน
               มีพี่น้อง ๓ คน ดังนี้
                    ๑. นางพรมมา  ประเสริฐ
                    ๒. นางบัวชุม  เติบโต
                    ๓. นางชา  ยวนจิตย์
           การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านสำโรง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
           ครอบครัว : แต่งงานกับ นายทัด  ประเสริฐ มีลูกชาย-หญิง รวม ๗ คน ดังนี้
                    ๑. นายวินัย  ประเสริฐ
                    ๒. นายวิจารณ์  ประเสริฐ
                    ๓. นายไพศาล  ประเสริฐ
                    ๔. นางตั๊กแตน  แม้นเหมือน
                    ๕. นางจั๊กจั่น  แย้มจู
                    ๖. นางไปรยา  ที่รัก
                    ๗. นางสาววาสนา  ประเสริฐ๕. นางอยู่  จีนมะเริง   :  แม่ดีเด่นตำบลจันอัด
          นางอยู่  จีนมะเริง  อายุ  ๗๔ ปี : เกิด วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๐
               บิดาชื่อ : นายหิน  การกลาง
               มารดาชื่อ : นางบุญ  การกลาง
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : พ.ศ.๒๔๙๑ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตำบลจันอัด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายดำ  จีนมะเริง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ มีลูกร่วมกัน ๑๒ คน ดังนี้
               ๑. นายลำดวน  จีนมะเริง
               ๒. นางย้อย  กระออมกลาง
               ๓. นางประหยัด  เสือจันอัด
               ๔. นางพยุง  จีนมะเริง
               ๕. นางสาวธิดาภรณ์  จีนมะเริง
               ๖. นางสาวประภาดา  จีนมะเริง
               ๗. นางสุกัญญา  เสริมทองหลาง
               ๘. นางนงเยาว์  ดั้งขุนทด
               ๙. นายพิเชษฐ์  จีนมะเริง
               ๑๐. นางสาวอุ่นเรือน  จีนมะเริง
               ๑๑. นายธวัชชัย  จีนมะเริง
               ๑๒. นายศิริศักดิ์  จีนมะเริง
๖. นางสุข  โคนจอหอ  :  แม่ดีเด่นตำบลใหม่
          นางสุข  โคนจอหอ  อายุ ๘๔ ปี
               บิดาชื่อ : นายบุญ  พุ้มกลาง
               มารดาชื่อ : นางแถว  พุ้มกลาง
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๗ ตำบลใหม่  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          อาชีพ : ทำนา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายเฮ้า  โคนจอหอ  มีบุตรธิดาร่วมกัน  ๘  คน  ดังนี้
               ๑. นายสมศักดิ์  โคนจอหอ
               ๒. นางสมศรี  สามัคคี
               ๓. นายสมส่วน  โคนจอหอ
               ๔. นายสุพล  โคนจอหอ  :  กำนันตำบลใหม่
               ๕.
               ๖.
               ๗.
               ๘.    
๗. นางทองคำ  กลั้งกลาง   :  แม่ดีเด่นตำบลดอนชมพู


๘. นางน้อย  ตับกลาง  :  แม่ดีเด่นตำบลโตนด
          นางน้อย  ตับกลาง  อายุ  ๗๒ ปี : เกิด พ.ศ.๒๔๗๒
               บิดาชื่อ :
               มารดาชื่อ :
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๐๔ บ้านโตนด  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายมานพ  ตับกลาง  มีลูกร่วมกัน  ๘ คน  ดังนี้
               ๑. นางเพ็ญ  ดูกลาง
               ๒. นางสาวจูน  ตับกลาง
               ๓. ดาบตำรวจเดช  ตับกลาง  : รับราชการตำรวจ
               ๔.นายเสริม  ตับกลาง
               ๕. นายเสรี  ตับกลาง : ผู้จัดการบริษัท สมบัติกลการ
               ๖. นายสาวจินตนา  ตับกลาง
               ๗. นางสาวสุปราณี  ตับกลาง
               ๘. นายวิฑูรย์  ตับกลาง
๙. นางแป้น  เผยกลาง   :  แม่ดีเด่นตำบลดอนหวาย
          นางแป้น  เผยกลาง  อายุ  ๖๐  ปี : เกิด วันที่  -  กันยายน  พ.ศ.๒๔๙๔
               บิดาชื่อ :    
               มารดาชื่อ :
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ ๖ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายอรุณ  เผยกลาง  มีลูก ๒ คน คือ
               ๑. นายวินัย  เผยกลาง
               ๒. นางภัชจิรา  เผยกลาง
๑๐. นางจั่น  ทองกลาง  :  แม่ดีเด่นตำบลหลุมข้าว
          นางจั่น  ทองกลาง  อายุ  ๖๑ ปี : เกิดวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๓
               บิดาชื่อ : นางเปีย  กลิ่นโนนสูง
               มารดาชื่อ : นางแจ้ง  กลิ่นโนนสูง
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๑ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          อาชีพ  :  ทำนา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายโทน  ทองกลาง  (เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔) มีลูกชาย-หญิงร่วมกัน  ๖  คน ดังนี้
               ๑. สามเณรวันชัย  ทองกลาง : มรณภาพแล้ว
               ๒. นายชัชวาลย์  ทองกลาง
               ๓. นายรุ่งโรจน์  ทองกลาง
               ๔. นายเสรี  ทองกลาง
               ๕. นายสำรวย ทองกลาง
               ๖. นายชัยมงคล  ทอลกลาง
๑๑. นางเคน  จงเจริญสมบัติ  :  แม่ดีเด่นตำบลบิง
          นางเคน  จงเจริญสมบัติ  อายุ  ๗๑ ปี : เกิด บ้านเลขที่ ๔๓ บ้านหนองแวงท่าวัด ตำบลแวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
               บิดาชื่อ : นายพิมพ์  อันพิมพ์
               มารดาชื่อ : นางดี  อันพิมพ์
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๗/๓ หมู่ ๑๑ บ้านบิงมิตรภาพ ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายคง  จงเจริญสมบัติ  มีบุตรธิดาร่วมกัน  ๘ คน  ดังนี้
               ๑. นางพร  ทาสันเทียะ
               ๒. นายผิน  จงเจริญสมบัติ
               ๓. นายผล  จงเจริญสมบัติ
               ๔. นางเพ็ญศรี  ดางสูงเนิน
               ๕. นางมลดา  เรืองโรจน์
               ๖. นางปรานอม  เวียงสันเทียะ
               ๗. นายธีรวัฒน์  จงเจริญสมบัติ
               ๘. นางปาลิตา  นุชหรั่ง
๑๒. นางใบ  จิมะเริง  :  แม่ดีเด่นตำบลธารปราสาท
          นางใบ  จิมะเริง  อายุ  ๗๙ ปี : เกิดวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕
               บิดาชื่อ : นายแป้น  ขยันนา
               มารดาชื่อ : นางปิ่น  ขยันนา
                    มีพี่น้อง ๕ คน คือ
                         ๑. นายแก้ว  ขยันนา
                         ๒. นายบัว  ขยันนา
                         ๓. นางใบ  จิมะเริง
                         ๔. นางบุญ  ขยันนา
                         ๕. นายคูณ  ขยันนา
          ที่อยู่ : บ้านหนองแหน หมู่ ๑๐ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายมี  จิมะเริง เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ มีลูกชายหญิงร่วมกัน ๗ คน ดังนี้
               ๑. นายละมัย  จิมะเริง
               ๒. นายละมุน  จิมะเริง
               ๓. นางละม่อม  วางกลาง
               ๔. นางศรินยา  ปัญญาปรุ
               ๕. นางวันเพ็ญ  กระจ่างโพธิ์
               ๖. นางสายพิน  ชินกลาง
               ๗. นางโสภา  ศาตรกลาง
๑๓. นางจันทร์  ฉิมกลาง  :  แม่ดีเด่นตำบลตลาดแค
          นางจันทร์  ฉิมกลาง  อายุ ๗๕ ปี : เกิด พ.ศ.๒๔๗๙  ร บ้านดอนชมพู
               บิดาชื่อ : นายมา  พอกกลาง
               มารดาชื่อ : นางทอง  พอกกลาง
                    มีพี่น้อง ๗ คน
                         ๑. นายยอด  พอกกลาง
                         ๒. นายยา  พอกกลาง
                         ๓. นางจันทร์  ฉิมกลาง
                         ๔. นายเจา  พอกกลาง
                         ๕. นายปอด  พอกกลาง
                         ๖. นายละมุด  พอกกลาง
                         ๗. นางเสงี่ยม  พอกกลาง
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๑๑ เทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายพุ่ม  ฉิมกลาง  (เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗) มีลูกร่วมกัน ๙ คน  ดังนี้
               ๑. นางลำดวน  ฉิมกลาง
               ๒.นางติ๋ม  ฉิมกลาง
               ๓. นางตุ๋ย ฉิมกลาง
               ๔.นางเบญจวรรณ  ฉิมกลาง
               ๕. นางติ้ว  ฉิมกลาง
               ๖. นายอุทัย  ฉิมกลาง
               ๗. นางวนิชชา  ฉิมกลาง
               ๘. นายสุนทร  ฉิมกลาง
               ๙. นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมกลาง๑๔. นางเตียง  นาคหนองหาร   :  แม่ดีเด่นตำบลขามเฒ่า
          นางเตียง  นาคหนองหาร  : เกิด พ.ศ.๒๔๘๓
               บิดาชื่อ : นายนายมาก  มุ่งเขตกลาง
               มารดาชื่อ : นางผิว  มุ่งเขตกลาง
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๕ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านกลึง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายประเสริฐ  นาคหนองหาร (เมื่อพ.ศ.๒๕๑๖) มีบุตรธิดาร่วมกัน ๔ คน  ดังนี้
               ๑. นางสาวรสสุคนธ์  นาคหนองหาร : ทำงานที่ ธ.กส. อำเภอขามสะแกแสง
               ๒. นางสาวนชสา  นวัตธนพัฒน์
               ๓. นางสาวสุมาลี  นาคหนองหาร : พนักงานบริษัท บุญรอด จำกัด
               ๔. นางสาวเมธนี  นาคหนองหาร
๑๕. นางสวัสดิ์  ตุ้มจอหอ   :  แม่ดีเด่นตำบลลำคอหงษ์
          นางสวัสดิ์  ตุ้มจอหอ  อายุ ๗๖ ปี : เกิด พ.ศ.๒๔๗๘
               บิดาชื่อ :
               มารดาชื่อ :
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๙ บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          การศึกษา : จบชั้นประถมปีที่ ๔
          อาชีพ : ทำนา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายสวัสดิ์  ตุ้มจอหอ มีบุตรธิดาร่มกัน  ๗ คน  ดังนี้
               ๑. นางไสว  ประจง : พนักงานเพสัชกรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
               ๒. นางสุนิสา  ฉัตรเวทิน  : รับราชการครู
               ๓. นายสวั่น  ตุ้มจอหอ
               ๔. นางสงวนวงศ์  ขอชูกลาง
               ๕. นางสาวนิธิมา  ตุ้มจอหอ
               ๖. นายสุรีวัฒน์  ตุ้มจอหอ
               ๗. นางสาววิชุดา  ตุ้มจอหอ

๑๖. นางหลาบ  ขอย้ายกลาง   :  แม่ดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๑
          นางหลาบ  ขอย้ายกลาง อายุ ๗๘ ปี : เกิด พ.ศ.๒๔๗๖ (เดือน ๘ ปีระกา) เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๕ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          สกุลเดิม : แก่นสำโรง
               บิดาชื่อ :
               มารดาชื่อ :
          ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๖๗ หมู่ ๑๓ บ้านมะเกลือ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายทัด  ขอย้ายกลาง มีลูกด้วยกัน ๙ คน คือ
               ๑. นางสมพิศ  ขอย้ายกลาง
               ๒. นางประจวบ  ขอย้ายกลาง
               ๓. นางสาวปุณิดา  ขอย้ายกลาง
               ๔. นางอำภา  ขอย้ายกลาง
               ๕.นางสาวกิตติการ  ขอย้ายกลาง
               ๖. นางวศินาฎ  ขอย้ายกลาง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
               ๗. นางสมหมาย  ขอย้ายกลาง
               ๘. นางสาวสงวน  ขอย้ายกลาง
               ๙. นายมนูญ  ขอย้ายกลาง

๑๗. นางบัวผัน  ราคายิ่ง      :  แม่ดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๒
          นางบัวผัน  ราคายิ่ง อายุ ๕๘ ปี : เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖
               บิดาชื่อ : นายเที่ยง  แบนอภัย
               มารดาชื่อ : นางลิ้นจี่  แบนอภัย
          ที่อยู่ :
          อาชีพ : ทำการเกษตร
          ครอบครัว : แต่งงานกับ นายวิชิตศักดิ์  ราคายิ่ง มีลูกร่วมกัน ๓ คน คือ
               ๑. นางทิพากร  ไหวดี : เสียชีวิตแล้ว
               ๒. นางสาววลักษ์กมล  ราคายิ่ง : ทำงานด้านการตลาดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
               ๓. นางสาวสุรีรัตน์  ราคายิ่ง : ครูสอนที่โรงเรียนปลูกปัญญา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา


                          

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ประจำปี  ๒๕๕๔


๑. ชื่อโครงการ  "โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๕๔"

๒. หลักการและเหตุผล
          ๑๒ สิงหามหาราชินี  วันแม่แห่งชาติของทุก ๆ ปี  พสกนิกรปวงชนชาวไทย  ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป  พร้อมใจกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ต้องดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคด้านครอบครัว  และสังคมทั่วไป จนเป็นเหตุให้ลืมตระหนักถึงแม่ผู้บังเกิดเกล้าผู้มีอุปการะอันยิ่งใหญ่ของลูกทุกคน กลับเป็นบุคคลที่ถูกลืม  ไม่มีใครให้ความสำคัญ ถูกทอดทิ้ง ไม่เคารพบูชา ต้องพึ่งพาตนเองยามแก่ชรา รับความทุกข์กายทุกข์ใจ  หาความสุขในบั้นปลายของชีวิตไม่ได้ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณในการทำความดีต่อลูกนับนานปี  ได้ปรากฏแก่สายตา ความคิดของชาวโลกว่า  ผู้ที่เราควรยกย่องนั้นคือแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมานั่นเอง หาใช่คนอื่นใดไม่  คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  จึงจัดทำเป็นโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน  เป็นปีที่ ๒๐

๒. วัตถุประสงค์
          ๒.๑ เพื่อสนองนโยบายของทางราชการและคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๒.๒ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูยกย่องมารดาผู้ให้กำเนิด
          ๒.๓ เพื่อให้ลูกทุกคน  คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไป  มองเห็นความสำคัญของบุพพการี
          ๒.๔ เพื่อความงอกงามไพบูลย์ของสังคม  ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๓. ลักษณะของโครงการ
          เป็นโครงการหลักที่ทำสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๒๐ ปี                                

๔. ระยะดำเนินการ
          วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔   เวลา  ๑๓:๐๐  น.  –  ๑๕:๓๐   น.

๕. สถานที่ดำเนินการ
          - วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๖. วิธีดำเนินการ
          ๑. ประชุมวางแผนงาน
          ๒. จัดทำโครงการ งานแผนงาน  จัดหาพิธีกร  บุคคลากร  และ ประชาสัมพันธ์
          ๓. จัดทำประวัติ ใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก
          ๔. แจ้งกำหนดการแก่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
          ๕. ดำเนินโครงการฯ ตามที่เตรียมไว้
          ๖. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

๗. เป้าหมาย   
     ก. เป้าหมายบุคคล
          - เจ้าคณะตำบลดำเนินการพิจารณาร่วมกับเจ้าอาวาส หาผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแม่ดีเด่น ตำบลละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๖ คน
     ข. เป้าหมายวิชาการ
          -ยกระดับความรู้ ความเข้าใจอันดี และถูกต้องในคำว่า แม่ และลูก พร้อมปลูกฝังหลัก ธรรมทางพระพุทธศาสนา
     ค. เป้าหมายทางสังคม
          - สร้างแบบอย่าง แบบแผน อันดีงามให้ปรากฏแก่สายตาของสังคมทั่วไป เป็นจิตวิทยาในการพัฒนาบุคลากรของชาติ

๘. งบประมาณ
     ก. รายรับ
          - ไม่มีงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ และกรมการศาสนา แต่ขอความอุปถัมภ์จากพระสังฆาธิการ และผู้มีศรัทธาทั่วไป ในเขตอำเภอโนนสูง ร่วมกันตามกำลังศรัทธา เป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำแข็ง น้ำปานะ และอื่นๆ
     ข. รายจ่าย
          ๑. อาหาร น้ำแข็ง น้ำปานะ                 จำนวน    ๗,๔๐๐ บาท
          ๒. เตรียมการ ของที่ระลึก เบ็ดเตล็ด      จำนวน  ๑๐,๓๐๐ บาท
                                              รวมเป็นเงิน จำนวน  ๑๗,๗๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๙.๑ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๙.๒ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล  รองเจ้าคณะตำบล  เจ้าอาวาสทุกวัด
          ๙.๓ นายอำเภอโนนสูง  ศึกษาธิการอำเภอโนนสูง
          ๙.๔ กรรมการวัด มรรคนายก และไวยาวัจกร  กรรมการหน่วย  อ.ป.ต.
          ๙.๕ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโนนสูง

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑๐.๑ ได้สนองนโยบายของทางราชการและคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๑๐.๒ ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูยกย่องมารดาผู้ให้กำเนิด
          ๑๐.๓ ลูกทุกคน คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไป  มองเห็นความสำคัญของบุพพการี
          ๑๐.๔ สังคม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความงอกงามไพบูลย์

๑๑. เจ้าของโครงการ
          พระครูวิสารวรกิจ  :  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง

                             


---------------------------------

สถานที่  :  อุโบสถวัดหนองหว้า
ถ่ายภาพ/รายงาน  :  s-hatcore0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP