วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมงานสารบัญของพระเลขานุการเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๔ (อำเภอโนนสูง)

โครงการอบรมงานสารบัญของพระเลขานุการเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ “โครงการอบรมงานสารบัญของพระเลขานุการเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๔”

๒. หลักการและเหตุผล
          
ปัจจุบันงานของพระเลขานุการ  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนให้แก่งานของคณะสงฆ์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านข่าวสารข้อมูลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  บทบาทของพระเลขานุการจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มความรู้ความสามารถให้ทันต่อข่าวสารข้อมูลนั้น บทบาทของพระเลขานุการจึงควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงาน เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม พระเลขานุการเสมือนเป็นมือของผู้บริหารของคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ  เพราะมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนผู้บริหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์  ยิ่งในยุคปัจจุบันพระเลขานุการมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในสายงานคณะสงฆ์ไทย เนื่องจากทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร และต้องรู้ขอบข่ายงานกว้าง รอบด้าน ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน  และต้องเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญ  ดังนั้นพระเลขานุการควรได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ เทคนิคการทำงานในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสในการทำหน้าที่พระเลขานุการ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านงานสารบัญ และระบบ Internet ของพระเลขานุการ  ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จึงได้จัดทำแผนโครงการอบรมงานสารบัญของพระเลขานุการเชิงปฏิบัติการขึ้น เป็นการอบรมสืบต่อเป็นครั้งที่ ๓ ประจำทุกปี
ในปี ๒๕๕๔ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบการทำงานแบบมืออาชีพ และพัฒนางานของคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๓. วัตถุประสงค์
          ๓.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจงานสารบัญและอินเตอร์เน็ตสำหรับพระเลขานุการยุคใหม่
          ๓.๒ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพระเลขานุการให้เป็นมืออาชีพ
          ๓.๓ เพื่อให้พระเลขานุการประยุกต์ความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๔.๑ ประชุมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติการ
          ๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
          ๔.๓ ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน
          ๔.๔ ดำเนินงานตามโครงการ
          ๔.๕ ประเมินผล
          ๔.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน

๕. กิจกรรมและการดำเนินการ
     หลักสูตรการฝึกอบรม
     ๑. บทบาทหน้าที่เลขานุการ (๑ ชั่วโมง)
          - หน้าที่ประจำและหน้าที่ควรทำ
          - จรรยาบรรณพระเลขานุการ
     ๒. งานสารบัญ (๒ ชั่วโมง)
          - ประเภทงานสารบัญ
          - งานของคณะสงฆ์
          - รูปแบบงานคณะสงฆ์ ๖ งาน
     ๓. ทดสอบงานสารบัญ (๑ ชั่วโมง)
          - การออกหนังสือภายใน – หนังสือภายนอก
          - การออกฎีกา
     ๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Internet (๒ ชั่วโมง)
          - การใช้ Internet
          - ความปรอดภัยในการใช้งาน Internet
          - การค้นหาข้อมูล และดาวน์โหลดโดยใช้ Search Engines
          - การอ่าน-ส่ง mail พร้อมแนบข้อมูล
          - การใช้งานไฟล์ทีมีการบีบอัด (Zip File)

๖. งบประมาณ
          ๖.๑ รายรับ
                - ไม่มีรายรับเบื้องต้น
                - คณะสงฆ์จ่ายสำรองก่อน
          ๖.๒ รายจ่าย
                - ค่าไฟฟ้า, ระบบ Internet         รวมเป็นเงิน  ๑,๐๐๐ บาท
                - ค่าน้ำปานะ                            รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
                - ค่าเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ เตรียมการ อื่นๆ รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. สถานที่ดำเนินงาน
           วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

๘. ระยะเวลา
          ระยะเวลา ๒ วัน
          ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

๙. ผลที่คาดว่าจำได้รับ
          ๙.๑ พระเลขานุการมีความรู้ความเข้าใจงานสารบัญและอินเตอร์เน็ต
          ๙.๒ พระเลขานุการมีการพัฒนาและศักยภาพในการทำงานแบบมืออาชีพ
          ๙.๓ เพระเลขานุการสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑๐. เจ้าของโครงการ
          พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
สรุปงานอบรม

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP