วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

ชื่อ
        โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ลักษณะ         โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ วัดดอนหวาย ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

                                            

๑. ชื่อโครงการ
          โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

๒. หลักการและเหตุผล
          การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญอันจะช่วยให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน  เพราะเป็นการศึกษาหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ประกาศพระพุทธศาสนา  เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจำต้องศึกษา  ด้วยเหตุนั้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมตามหลักสูตรและการตอบปัญหาในเวลาสอบธรรมสนามหลวง   อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของพระภิกษุสามเณรก่อนทำการสอบ  เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เคยได้ศึกษามาแล้ว ให้เข้าใจหลักธรรมและหลักการ  เพื่อสืบต่อศาสนทายาทให้ดำรงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป

๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรม ให้แก่นักเรียนได้มีความชำนาญมากขึ้น
          ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีเวลาน้อยได้อบรมติวเข้มก่อนเข้าสอบในสนามหลวง
          ๓. เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการสอบจริงในสนามหลวง

๔. กลุ่มเป้าหมาย
          พระภิกษุ สามเณรชั้นประโยคนักธรรมชั้น  ตรี  โท   เอก  สังกัดอยู่สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอโนนสูงรวมนักเรียนเข้ารับการอบรม ประมาณจำนวน ๓๕๐ รูป

๕. สถานที่จัดอบรม
          วัดดอนหวาย   ตำบลดอยหวาย   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

๖. วิธีการดำเนินการ
          ๑. จัดทำโครงการ/นำเสนอโครงการ
          ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประสานความอุปถัมภ์จากหน่วยงานต่าง ๆ
          ๓. ดำเนินการตามโครงการ
          ๔. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

๗. งบประมาณในการดำเนินการ
          ๑. ค่าภัตตาหารเช้า/เพล/น้ำปานะ  ๓๕๐  รูป x ๖๐ บาท  x  ๒  วัน  ๔๒,๐๐๐ บาท
          ๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม  ๕,๐๐๐ บาท
          ๓. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และติดต่อประสานงานอื่น ๆ   ๕,๐๐๐ บาท
          ๔. รวมงบประมาณในการอบรม  ๕๒,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. ที่มาของงบประมาณ
          ๑. ขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          ๒. คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
          ๓. หน่วยงานของรัฐ องค์กร บริษัท ห้างร้าน  คณะศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

๙. ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ
          ๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
          ๒. สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
          ๓. พระสังฆาธิการทุกระดับ  ครูสอนพระปริยัติธรรม


๑๐. หัวหน้าโครงการ
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระครูนันทประโชติ   พระปริยัตินิเทศก์ / รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง   ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๓. พระปลัดสหัส   ปิติสาโร   เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง   เลขานุการโครงการ
          ๔. พระสมชาย   สมฺปนฺโน   เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง   ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑. พระภิกษุ สามเณรมีความความชำนาญพร้อมก่อนสอบธรรมมากขึ้น
          ๒. พระภิกษุ สามเณรผู้มีเวลาน้อยได้อบรมติวเข้มก่อนเข้าสอบในสนามหลวง
          ๓. พระภิกษุ สามเณรได้เสริมทักษะความรู้ความสามารถในการสอบจริงในสนามหลวง
๑๒. ตัวชี้วัด
          ๑. นักเรียนผู้เข้ารับอบรมร้อยละ  ๙๐  จะมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
          ๒. นักเรียนผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ  ๘๐  จะสามารถสอบผ่านนักธรรมสนามหลวงได้

        (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ
(พระครูนันทประโชติ)
พระปริยัตินิเทศก์อำเภอโนนสูง                 (ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ
(พระครูวิสารวรกิจ )
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                                           

ตารางการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๕๔
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ วัดดอนหวาย  เทศบาลตำบลดอนหวาย  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๑ และ อาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔


ชั้น วัน/เดือน/ปี                  วิชา        วิทยากร                                 หมายเหตุ                        
ตรี ๑ ตุลาคม ๕๔ (เช้า)      ธรรม พระครูอุดมอรุโณทัย               จต.ใหม่
๑ ตุลาคม ๕๔ (บ่าย) กระทู้ พระครูสุนทรธรรมประสาท รก.จร.วัดดอนชมพู
๒ ตุลาคม ๕๔ (เช้า) พุทธ       พระชุติมันต์ อริโย                   ผช.จร.วัดบ้านไพล
๒ ตุลาคม ๕๔ (บ่าย) วินัย        พระครูสุตวีรากร                       จต.พลสงคราม

โท ๑ ตุลาคม ๕๔ (เช้า)      ธรรม พระครูปริยัติปุญญาภรณ์         รจต.พลสงคราม
๑ ตุลาคม ๕๔ (บ่าย) กระทู้ พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน เลขาฯ จต.โนนสูง
๒ ตุลาคม ๕๔ (เช้า) พุทธ        พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท รจต.ธารปราสาท
๒ ตุลาคม ๕๔ (บ่าย) วินัย         พระครูนันทธรรมนิวิฐ              จต.มะค่า ๒

เอก ๑ ตุลาคม ๕๔ (เช้า)      ธรรม พระครูปภากรพิสิฐ                   จต.บิง
๑ ตุลาคม ๕๔ (บ่าย) กระทู้ พระมหาพัฒน์กร กิตฺติสาโร จร.วัดคอหงษ์
๒ ตุลาคม ๕๔ (เช้า) พุทธ        พระครูเกษมนวกิจ                    จต.ธารปราสาท
๒ ตุลาคม ๕๔ (บ่าย) วินัย         พระประกอบ ฐิตเปโม               เลขาฯ จต.ดอนชมพูสรุปโครงการฯ
 

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP