วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สอบธรรมสนามหลวง น.ธ.ตรี ปี ๒๕๕๔ [อำเภอโนนสูง]คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ที่  ๑/๒๕๕๔
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

                                 


          ด้วยการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง   ประจำปีพุทธศักราช   ๒๕๕๔    กำหนดสอบวันที่  ๖ – ๗ – ๘ – ๙  ตุลาคม   พุทธศักราช ๒๕๕๔   ตรงกับวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์  ขึ้น   ๙ – ๑๒  ค่ำ    เดือน  ๑๑  รวมสอบ  ๔  วัน  วันละ  ๑  วิชา  วิชาละ ๓ ชั่วโมง  โดยเริ่มสอบเวลา  ๑๓:๐๐  น.  ในการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงครั้งนี้  จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการสอบ

          การสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  กำหนดสอบ  ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ดังนี้
          ๑.  พระครูวิสารวรกิจ          เจ้าคณะอำเภอโนนสูง                 ประธานกรรมการ
          ๒.  พระครูปทุมสารคุณ      ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง   รองประธานฯ
          ๓.  พระครูวิจิตรคุณวัตร      รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง           รองประธานฯ
          ๔.  พระครูนันทประโชติ      รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง           รองประธานฯ

กรรมการกลาง – กรรมการอุปถัมภ์
          ๑.  พระครูถาวรวุฒิธรรม                  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
          ๒.  พระครูสุธรรมประสิทธิ์              เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๓.  พระครูปัญญาวุฒิคุณ                เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๔.  พระครูสังวรประสาท                 เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
          ๕.  พระครูนันทธรรมโกวิท             เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๖.  พระครูสถิตธัญญารักษ์              เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
          ๗.  พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ                  เจ้าคณะตำบลโตนด
          ๘.  พระครูมนูญธรรมโสภิต            เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๙.  พระครูสุตวีรากร                        เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๐.  พระครูสุนทรวัฒนารักษ์            เจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๑.  พระครูปภากรพิสิฐ                   เจ้าคณะตำบลบิง
        ๑๒.  พระครูนันทธรรมนิวิฐ               เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
        ๑๓.  พระครูอุดมอรุโณทัย               เจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๔.  พระครูเกษมนวกิจ                   เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๕.  เจ้าอธิการแจ่ม  อาจิตธมฺโม    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๖.  พระครูปทุมขันติธรรม รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๗.  พระครูปริยัติบุญญาภรณ์          รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๘.  พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท     รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๙.  พระครูฉันทสังฆกิจ                  เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
        ๒๐.  พระครูวิจิตรธรรมประยุต          เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
        ๒๑.  พระครูสุนทรวรวิทย์                 เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
        ๒๒.  พระครูปริยัติประภากร              เจ้าอาวาสวัดด่านติง
        ๒๓.  พระครูสุธรรมประภากร            เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
        ๒๔.  พระครูโฆษิตธรรมภาณ           เจ้าอาวาสวัดซาด
        ๒๕.  พระครูศีลสังวรารักษ์               เจ้าอาวาสวัดเสลา
        ๒๖.  พระครูเกษมวิริยากร                 เจ้าอาวาสวัดเหล่า
        ๒๗.  พระครูฉันทกิจจาภิบาล           เจ้าอาวาสวัดกลึง
        ๒๘.  พระครูประโชติชัยคุณ             เจ้าอาวาสวัดมะรุม
        ๒๙.  พระครูประสิทธิโชติ                 เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
        ๓๐. พระครูวาปีธรรมคุณ                 เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
        ๓๑.  พระครูวีรบุญญาทร                  เจ้าอาวาสวัดสะพาน
        ๓๒. พระครูสุคนธศีลวัฒน์               เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
        ๓๓. พระครูสุนทรธรรมประสาท       รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
        ๓๔. เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

กรรมการกองเลขานุการ
          ๑.  พระครูปัญญาวุฒิคุณ               เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๒.  พระปลัดสหัส  ปิติสาโร           เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓.  พระสมาน  อภิวํโส                  เลขาฯ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔.  พระสมชาย  สมฺปนฺโน            เลขาฯ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕.  พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน      เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
          ๖.  พระเสก  โชติปญฺโญ               เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๗.  พระประกอบ  ฐิตเปโม            เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู
          ๘.  พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย       เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๙.  พระเอกศักดิ์  อริยวํโส            เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด
        ๑๐. พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ         เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๑.  พระสนอง  อหึสโก                 ครูสอนพระปริยัติธรรม  วัดบัว

กรรมการประชาสัมพันธ์
          ๑.  พระครูสุตวีรากร                     เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
          ๒.  พระครูอุดมอรุโณทัย             เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๓.  พระครูปภากรพิสิฐ                 เจ้าคณะตำบลบิง


กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑
          ๑.  พระครูฉันทกิจจาภิบาล          เจ้าอาวาสวัดกลึง
          ๒.  พระมงคล  คนฺธสาโร             รก.เจ้าอาวาสวัดเพชร
          ๓.  พระนิพนธ์  ปิยวณฺโณ            รก.เจ้าอาวาสวัดอุดมธัญญาวาส

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๒
          ๑.  พระครูโฆษิตธรรมภาณ          เจ้าอาวาสวัดซาด
          ๒.  พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต        เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
          ๓.  พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต       เจ้าอาวาสวัดป่ารัง

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๓
          ๑.  พระครูประสิทธิโชติ                   เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
          ๒.  พระอธิการจำปา  กิตฺติปญฺโญ   เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
          ๓.  พระอธิการสมัน  สีลธโร            เจ้าอาวาสวัดขามเฒ่า

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๔
          ๑.  พระครูเกษมวิริยากร                         เจ้าอาวาสวัดเหล่า
          ๒. พระอธิการสมร  ฐิตคุโณ                   เจ้าอาวาสวัดสำโรง
          ๓. พระอธิการสมเกียรติ ฐานสมฺปนฺโน   เจ้าอาวาสวัดจันดุม

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๕
          ๑.  พระครูศีลสังวรารักษ์                      เจ้าอาวาสวัดเสลา
          ๒.  พระอธิการสมเช้า  ปภสฺสโร           เจ้าอาวาสวัดกอก
          ๓.  พระอธิการสำราญ  อชฺฌาจาโร     เจ้าอาวาสวัดโนนแต้ว

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๖
          ๑.  พระครูสุคนธศีลวัฒน์                     เจ้าอาวาสวัดโคกเปาะหอม
          ๒.  พระอธิการสนอง  ปทุมวณฺโณ       เจ้าอาวาสวัดกอก
          ๓.  พระอธิการชม  อานนฺโท                เจ้าอาวาสวัดเกรียม

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๗
          ๑.  พระครูวีรบุญญาทร                         เจ้าอาวาสวัดสะพาน
          ๒.  พระอธิการเฉลียว  ชาคโร              เจ้าอาวาสวัดปราสาท
          ๓.  พระอธิการสมสิน  วรโท                 เจ้าอาวาสวัดโตนด

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๘
          ๑.  พระครูนันทธรรมโกวิท                  เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๒.  พระอธิการอุทัย  สุตธมฺโม             เจ้าอาวาสวัดเพิก
          ๓.  พระอธิการสมส่วน  อธิปฺโญ          เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๙
          ๑.  พระครูปทุมขันติธรรม                    รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
          ๒.  พระอธิการสำราญ  ชนุตฺตโม         เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
          ๓.  พระอธิการวิโรจน์  จิตฺตกาโร         เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑๐
          ๑.  พระครูสุนทรธรรมประสาท            รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
          ๒.  พระอธิการชรินทร์  ธมฺมทินฺโน      เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
          ๓.  พระอธิการพิน  ปญฺญาพหุโล        เจ้าอาวาสวัดหญ้คาใต้

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงครั้งนี้  จงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความยุติธรรม  และเรียบร้อยทุกประการ


สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๔


(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ประธานกรรมการ

                                   

บันทึกภาพการสอบธรรมสนามหลวง
     สนามสอบวัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
                                   

แบบรายงานผลการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ๒๕๕๔
วันที่  ๖ – ๗ – ๘ – ๙ ตุลาคม   พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑๑. การดำเนินการ
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ได้ดำเนินการจัดสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  โดยการตั้งกรรมการฝ่ายอำนวยการ  กรรมการกลาง  กรรมการอุปถัมภ์  กรรมการกองเลขานุการ  กรรมการคุมห้องสอบ  และทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะตำบล  เจ้าอาวาส  นายอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยงานราชการและประชาชนให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

๒.การเตรียมการ
          ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้.-
          ๑.วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔  นำเรื่องเข้าที่ประชุมสงฆ์ประจำเดือนกันยายน  ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
          ๒.วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  กองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ร่วมดำเนินการ  ณ  สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
          ๓.วันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จัดสถานที่เตรียมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง  ณ  ศาลาอเนกประสงค์วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

๓. การปฏิบัติงานประจำวัน
          วันที่   ๖ – ๗ – ๘ – ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๔   สอบ   ณ   วัดโนนหมัน   ตำบลโนนสูง   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา   เริ่มสอบเวลา   ๑๓:๐๐ – ๑๖:๐๐   น.  โดยกำหนดการสอบวันละ  ๑  วิชา วันละ  ๓  ชั่วโมง   วิชาที่สอบ  คือ  กระทู้ธรรม  ธรรมวิภาค  พุทธประวัติ  และวินัย
     ๑. วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          - เวลา  ๑๑:๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่  กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทย  และให้พร  คณะอุบาสกอุบาสิการับประทานอาหาร
          - เวลา  ๑๒:๓๐  น.  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานกรรมการ  จุดธูปเทียน  นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวปราศรัยให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบพอสมควร  และพระครูวิจิตรคุณ  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  จุดธูปเทียนบูชาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
          - เวลา  ๑๒:๔๕  น.  พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม  อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง  และข้อระเบียบปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง
          - เวลา  ๑๒:๕๕  น.  พระราชวิมลโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวให้โอวาทแด่คณะกรรมการสอบและผู้เข้าสอบ
          - เวลา  ๑๓:๐๐  น.  ประธานกรรมการพิจารณาซองข้อสอบ  กระทู้ธรรม  ต่อหน้าคณะกรรมการ  เห็นว่าบริสุทธิ์ดีจึงเปิดซองข้อสอบ  ให้คณะกรรมการแจกปัญหาให้แก่นักเรียน  เมื่อหมดเวลา  คณะกรรมการเก็บใบตอบปัญหา  บรรจุซองปิดผนึกเรียบร้อยดีทุกประการ

      ๒. วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
           - เวลา  ๑๑:๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  พระครูวิสารวรกิจ   เจ้าคณะอำเภอโนนสูง   กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทย  ให้พร  คณะอุบาสกอุบาสิการับประทานอาหาร
           - เวลา  ๑๒:๓๐  น.  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานกรรมการ  จุดธูปเทียน  นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  พระครูวิจิตรคุณ  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  จุดธูปเทียนบูชาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
            - เวลา  ๑๒:๔๕  น.  พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์  รองเจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง – ชัยมงคล  วัดศาลาเย็น  อำเภอเมืองนครราชสีมา  กรรมการผู้แทนแม่กองธรรมประจำสนามวัดโนนหมัน  กล่าวปราศรัยต่อผู้เข้าสอบพอสมควร
            - เวลา  ๑๓:๐๐  น.  ประธานพิจารณาซองข้อสอบวิชาธรรมวิภาค  ต่อหน้าคณะกรรมการ  เห็นว่าบริสุทธิ์ด้วยดีจึงเปิดซองปัญหา  และให้คณะกรรมการแจกปัญหาให้นักเรียน  จนหมดเวลา  คณะกรรมการเก็บใบตอบปัญหา  บรรจุซองปิดผนึกเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ
            - เวลา  ๑๕:๓๕  น.  พระธรรมวรนายก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  มาเยี่ยมสนามสอบและลงบันทึกการตรวจเยี่ยม

     ๓. วันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          - เวลา  ๑๑:๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์  รองเจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง – ชัยมงคล  วัดศาลาเย็น  อำเภอเมืองนครราชสีมา  กรรมการผู้แทนแม่กองธรรมประจำสนามวัดโนนหมัน   กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทย  ให้พรภาษาบาลี  คณะอุบาสกอุบาสิการับประทานอาหาร
          - เวลา  ๑๒:๓๐  น.  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานกรรมการ  จุดธูปเทียน  นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
          - เวลา  ๑๒:๔๕  น.  พระครูปทุมสารคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดบัว  อำเภอโนนสูง  กล่าวปราศรัยพอสมควร
          - เวลา  ๑๓:๐๐  น.  ประธานพิจารณาซองข้อสอบวิชาพุทธประวัติ  ต่อหน้าคณะกรรมการ  เห็นว่าบริสุทธิ์ด้วยดีจึงเปิดซอง  ให้คณะกรรมการแจกปัญหาให้นักเรียน  จนหมดเวลา  คณะกรรมการเก็บใบตอบปัญหา  บรรจุซองปิดผนึกเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ

     ๔. วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          - เวลา  ๑๑:๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  พระครูวิสารวรกิจ   เจ้าคณะอำเภอโนนสูง   กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทย  และให้พรภาษาบาลี  คณะอุบาสกอุบาสิการับประทานอาหาร
          - เวลา  ๑๒:๓๐  น.  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานกรรมการ  จุดธูปเทียน  นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  พระครูปทุมสารคุณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง   จุดธูปเทียนบูชาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
          - เวลา  ๑๒:๔๕  น.  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดหนองหว้า   อำเภอโนนสูง  กล่าวปราศรัยพอสมควร
          - เวลา  ๑๓:๐๐  น.  ประธานพิจารณาซองข้อสอบวิชาวินัย  ต่อหน้าคณะกรรมการ  เห็นว่าบริสุทธิ์ด้วยดีจึงเปิดซองปัญหา  และให้คณะกรรมการแจกปัญหาให้นักเรียน  จนหมดเวลา  คณะกรรมการเก็บใบตอบปัญหา  บรรจุซองปิดผนึกเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ

          ในการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง  ครั้งนี้  มีพระภิกษุสมัครขอเข้าสอบจำนวน   ๒๙๖  รูป     สอบจริง  ๑๘๖  รูป  ขาดสอบ  ๑๑๐  รูป
          การสอบครั้งนี้  ได้รับการอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอโนนสูง        ร่วมถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ ส่วนปัจจัยในการดำเนินการสอบครั้งนี้รายรับเป็นจำนวนเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นจำนวน  ๕๕,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   คงเหลือเงินจากการดำเนินงาน  จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อไว้ดำเนินการสอบนักธรรมชั้นตรีในปีต่อไป
          อนึ่ง  ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่เกินจากปัจจัยในการดำเนินการสอบนั้น  ทางคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  มีกองทุนสำรองจ่ายในการจัดกิจกรรมของทางคณะสงฆ์อำเภอทุกครั้งรับรองตามนี้


(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง                                       
สถานที่ : วัดโนนหมัน
ถ่ายภาพ/รายงาน : s-hatcore

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP