วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]


ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔
ณ  วัดบัว  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน : จุดธูปเทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

วาระที่  ๑    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
                    ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                    ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
                    ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
                    ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ
                   ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรม

วาระที่ ๒    เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔
                   ๑. เรื่อง                                                           

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
                    ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

วาระที่ ๔    เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
                    ๑. เรื่อง  การประชุมสัมมนาพระเลขานุการทุกระดับ
                    ๒. เรื่อง  อบรมและสอบพระภิกษุผู้ทรงจำปาฏิโมกข์ ครั้งที่ ๒
                    ๓. เรื่อง  สอบเพื่อบรรจุพระสอนศีลธรรม  ๔๕  รูป
                    ๔. เรื่อง  การอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๙
                    ๕. เรื่อง  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๔

วาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                    ๑. เรื่อง  การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
                    ๒. เรื่อง อื่นๆ                                                                    

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP