วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พระธีรยุทธ จนฺทปญฺโญ (หนึ่ง)


ประวัติ พระธีรยุทธ จนฺทปญฺโญ


สถานะเดิม
       ชื่อ : ธีรยุทธ
       นามสกุล : ปลั่งกลาง
       ชื่อเล่น : หนึ่ง
เกิด : วันอังคาร ที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู)
       อายุ : ๒๖ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔)
       โทร. :  ๐๘-๒๘๗๕-๒๓๙๔

ภูมิลำเนา
       เลขที่ ๕๗ บ้านด่าน หมู่ ๑ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
       จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

       บิดา : นายพันธ์ศักดิ์ นามสกุล ปลั่งกลาง (พันธ์)
       มารดา : นางประนอม นามสกุล เกล็ดงูเหลือม (น้อย)
               พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
                      ๑. ชื่อ พระธีรยุทธ จนฺทปญฺโญ (ปลั่งกลาง)
                      ๒. ชื่อ นางสาวธัญรัตน์ ปลั่งกลาง (ฟ้า)


การศึกษา
     จบ ม.๓ (พ.ศ.๒๕๔๕) จาก โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     จบ ม.๖ (พ.ศ.๒๕๔๘) จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


บรรพชา
       บรรพชา : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ (ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย)
                        เมื่ออายุ ๑๗ ปี  "สามเณรธีรยุทธ  ปลั่งกลาง"

การอุปสมบท
       อุปสมบทเมื่อ : วันอังคาร  ที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปี ระกา) อายุ ๒๑ ปี
       พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
       พระกรรมวาจาจารย์ : พระพระปลัดประภากร ปภากโร (พระครูปภากรพิสิฐ)
       พระอนุสาวนาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร (ลาสิกขา)
               ณ พัทธสีมาวัดบ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


การศึกษาหลังการบรรพชาอุปสมบท
     พ.ศ. : ๒๕๔๖ สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า สำนักเรียนจังหวัดนครราชสีมา (ขณะเป็นสามเณร)
     พ.ศ. : ๒๕๔๘ สอบได้ นักธรรมโท จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า สำนักเรียนจังหวัดนครราชสีมา
     พ.ศ. : ๒๕๔๙ สอบได้ นักธรรมเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า สำนักเรียนจังหวัดนครราชสีมา
     จบ ม.๖ (พ.ศ.๒๕๔๘) จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     จบ ปริญญาตรี (พ.ศ.๒๕๕๓) สาขาพุทธศาสตร์ (เอก พุทธศาสนา) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมาคติประจำใจ
       - ขยัน


                                

งานบำเพ็ญกุศลศพ
พระธีรยุทธ  จนฺทปญฺโญ (หนึ่ง)
ณ ศาลาการเปรียญ วัดด่านคนคบ
ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒ - ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๑๔ : ๐๐ น.    รดน้ำศพ
                พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                     - เป็นประธานรดน้ำศพ และสวดพระพุทธมนต์
พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พระครูสังวรประสาท : เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
พระครูนันทธรรมโกวิท : เจ้าคณะตำบลจันอัด
พระครูปภากรพิสิฐ : เจ้าคณะตำบลบิง (พระกรรมวาจาจารย์ ของพระหนึ่ง)
พระใบฎีการอยู่ดี  เขมสรโณ : เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ  ผู้ปกครองของพระหนึ่ง
พระครูอรุณอรุโณทัย : เจ้าคณะตำบลใหม่


     พุทธบริษัทร่วมรดนำศพ
นายบุญส่ง  ฤทธิ์ด่านกลาง : นายกเทศมนตรีตำบลดานคล้า มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พ่อพันธ์ : รดน้ำศพพระลูกชาย
แม่ประนอม : รดน้ำศพพระลูกชาย
คณะครูโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ : ครูสอนของพระธีรยุทธ  สมัยยังเป็นนักเรียน
ธรรมศึกษาชั้นโท : ลูกศิษย์พระอาจารย์หนึ่ง


          เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง : รดนำศพก่อนนำเข้าบรรจุหีบเย็น
พระปลัดสหัส  ปิติสาโร : คู่หูต่างวัยพระหนึ่ง [...เรียน สอน  และงานคณะสงฆ์] 


     เวลา ๑๕ : ๓๕ น.   นำศพ พระธีรยุทธ  จนฺทปญฺโญ บรรจุในหีบเย็น     เวลา ๑๘ : ๓๐ น.    สวดพระพุทธมนต์ บังสุกุล
                   ผอ.สมศักดิ์  ชาติวีรัตนไตร :  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                    พระสงฆ์วัดด่านคนคบ และวัดหนองหว้า : สวดพระพุทธมนต์ ๘ รูป
                              นำโดย : พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ  เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ


                     พระมาใหม่  จนฺทธมฺโม : แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
                     - จบธรรมเทศนา ท่านเจ้าภาพนำโดย พ่อพันธ์  ปลั่งกลาง : ถวายเครื่องไทยธรรม
                     - พระให้พรเป็นภาษาบาลี / กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
                     - กราบพระรัตนตรัย
            เสร็จพิธี
            รับประทานอาหารร่วมกันที่โรงครัว                                                           
วันเสาร์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๗ : ๐๐ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๑ :  ๒๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๘ : ๓๐ น.   พระภิกษุ ๔ รูป จากวัดหนองหว้า สวดพระพุทธมนต์
                      พระปลัดอดิศร  อตฺถกาโร : วัดสระตอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                     พ่อพันธ์ : จุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรม

                     มรรคนายกบัว : นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและอาราธนาธรรม


                     พระใบฎีกาอยู่ดี เขมสรโณ : ดูแลงานอย่างใกล้ชิด

                     แม่นอม : มารดาของพระธีรยุทธ


                     พระภิกษุวัดหนองหว้า ๔ รูป สวดพระพุทธมนต์
                           ๑. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย
                           ๒. พระเขียน  กนฺตสาโร
                           ๓. พระบัวลอง  วรปญฺโญ
                           ๔. พระยุทธนา  เขมวโร            พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย : เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์


                    พระปลัดอดิศร  อตฺถกาโร และ พระประจวบ  โรจนภาโน : ถวายเครื่องไทยธรรม

                     อาจารย์จรูญ - นางนุสรา  สวัสดิ์กลาง : เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม

                     พ่อพันธ์ : ถวายปัจจัยไทยธรรม

                     พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูป ให้พรเป็นภาษาบาลี

                     กรวดน้ำ / รับพร
                     - กราบพระรัตนตรัย
                    เสร็จพิธี
     เวลา ๒๐ : ๐๐ น.   ผู้มาช่วยงานรับประทานอาหารร่วมกัน
                                                                
วันอาทิตย์ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๗ : ๐๐ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๑ :  ๒๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๗ : ๓๕ น.  พระพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๕ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา :
          ๑. พระครูปลัดบุญเชิง  สุมงฺคโล : เจ้าอาวาสวัดศรีษะสิบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
          ๒. พระณภัทร์  กิตฺติภทฺโท  :  วัดแดนสงบอาสภาราม
          ๓.                                       :  วัด                                              
          ๔. พระประจวบ  ปญฺญาทีโป  :  วัดพายับ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา


          พระโสภณปริยัติวิธาน : รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา,  เจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) มาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์     เวลา ๑๘ : ๓๐ น.   พิธีสวดพระพุทธมนต์
                     พระโสภณปริยัติวิธาน : รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา,  เจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


                    พ่อพันธ์ : เป็นประธานจุดธูปเทียนที่โต๊ะพระธรรม
                     พระภิกษุ ๔ รูป จากวัดคอนน้อย สวดพระพุทธมนต์
                     พระภิกษุ ๔ รูป จากวัดด่านคนคบ สวดพระพุทธมนต์
                     พระภิกษุ ๔ รูป จากวัดหนองหว้า สวดพระพุทธมนต์

          พระโสภณปริยัติวิธาน : เจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
          พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ : เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
          ผู้ใหญ่ชูใจ  ปลั่งกลาง  :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านหัวบึง เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

          พระสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี / เจ้าภาพกรวดน้ำ รับพร


             พระประสบ  โฆสคุโณ :   วัดคอนน้อย แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

              นายสนิท : เป็นตัวแทนของ พระโสภณปริยัติวิธาน ถวายเครื่องไทยธรรม
                     - กรวดน้ำ รับพร
                     - กราบพระรัตนตรัย
                    เสร็จพิธี

                                                              
วันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๗ : ๐๐ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๑ :  ๒๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๘ : ๓๐ น.   พิธีสวดพระพุทธมนต์


             พระภิกษุด่านคนคบ ๔ รูป สวดพระพุทธมนต์
             พระภิกษุวัดหนองหว้า ๔ รูป สวดพระพุทธมนต์


          เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม


             พระครูอุดมอรุโณทัย : เจ้าคณะตำบลใหม่, เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
 
                     - กรวดน้ำ รับพร
                     - กราบพระรัตนตรัย
                    เสร็จพิธี
                                                              
วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๗ : ๐๐ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
     เวลา ๑๐ : ๐๐ น.   พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดธรรมนิยาม
               พระภิกษุวัดด่านคนคบ ๕ รูป และวัดหนองหว้า ๕ รูป สวดธรรมนิยาม
     เวลา ๑๑ : ๑๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ


              รับประทานอาหารร่วมกัน

               พ่อครัว-แม่ครัวของเรา
     เวลา ๑๓ : ๐๐ น.   พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
     เวลา ๑๔ : ๐๐ น.   พระสงฆ์จำนวน ๑๐ วัด สวดมาติกา บังสุกุล


             พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง กับ พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ จำนวน  ๔๐,๐๐๐ บาท             ผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุล / พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
     เวลา ๑๕ : ๓๐ น.  ประชุมเพลิง
             เคลื่อนศพ


                   พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ : เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ นำสวดหน้าไฟ


                       เสร็จพิธี                                                              
พวงหรีดเคารพศพ


ในนามตัวแทนเจ้าภาพ :
          ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ช่วยเหลือ เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจ ด้วยความจริงใจ เจ้าภาพไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทน จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักคุ้มครองทุกท่าน ให้มีความสุข สงบ ตลอดกาลนาน เทอญ

นายพันธ์ศักดิ์  ปลั่งกลาง
วันที่ ๖  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

----------------------------------
S-HaTCoRE  : ถ่ายภาพ /รายงาน


12 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

การจากไปของพระธีรยุทธ หรือพระหนึ่ง เป็นที่น่าเสียใจ ท่านสอนธรรมศึกษาชั้นโท สอนดีเข้าใจง่าย ร่าเริงสนุกสนาน อาจจะพูดเร็วบ้างเป็นบางครั้ง แม้ร่างกายท่านจะไม่สมบูรณ์ แต่ก็คอยรักษา ทำความสะอาดวัด หากเกิดชาติหน้า ขอใ้ห้ท่านมีร่างการที่สมบูรณ์
เด็กหญิงจริยา เงาโพธิ์

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

พระธีรยุทธ ท่านสอนดีได้ความรู้มาก พูดเร็วแต่ได้สาระ เมื่อสอนเสร็จก็มีข้อสอบให้ทำ ทำไม่ได้ก็คอยบอก หลังจากนี้คงไม่มีท่านมาเดินอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ทุกเช้าเหมือนอย่างเคย
......เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปลั่งกลาง

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนกับพระอาจารย์หนึ่ง ท่านสนุนกสนาน ใจดี ท่านไม่ถือโทษโกรธลูกศิษย์เลย ถึงแม้จะเหลวไหลไปบ้าง ผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า แต่ชื่อของพระอาจารย์ธีรยุทธจะอยู่ในใจผมตลอดไป
........ เด็กชายอนุวัฒน์ หุ้นกลาง

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

พวกเราเรียกท่านว่าพระหนึ่ง ท่านจากไป เป็นที่น่าเสียใจ ท่านเป็นพระที่สนุนกสนาน สอนดี พูดเร็วมาก ท่านเรียนเก่ง จบปริญญาตรีถึงแม้ร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์
........... เด็กหญิงสุพรรณี สุทา

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

ขอให้พระอาจารย์ธีรยุทธ ไปสู่สวรรค์ ลูกศิษย์คนนี้ทำอะไรที่ผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ก็ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ด้วย
..........เด็กชายธนาวุฒิ แปกลาง

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

ขอให้พระอาจารย์หนึ่งไปสู่สุคติ และขอขอบคุณที่ท่านได้สอนธรรมศึกษาชั้นโท
....... เด็กชายบุญนำ หนูกระโทก

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

การจากไปของพระอาจารย์ ทำให้ฉันรู้สึกคิดถึงอย่างที่เคยคุยเคยรู้จัก พระอาจารย์ใจดี คุยสนุก อะไรที่เคยล่วงเกินพระอาจารย์ทั้งต่อหน้า ลับหลัง ก็ขอให้พระอาจารย์อโหสิกรรมให้ด้วย จะจดจำพระอาจารย์ตลอดไป
..........เด็กหญิงสรัญญา ปลั่งกลาง

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

ดิฉันรู้สึกใจหาย ท่านสอนธรรมศึกษาชั้นโท ถึงดิฉันจะไม่ตั้งใจเรียนและพูดไม่ดีกับท่าน ก็ขอให้ท่านอโหสิกรรมด้วย
.........เด็กหญิงนิรชา เกาะด่านกลาง

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

ขอให้พระอาจารย์ไปสู่สุคติ
....... เด็กชายรัตนชัย เกาะด่านกลาง

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

การจากไปของพระหนึ่ง ทำให้ฉันเสียใจ เพราะตอนที่ดิฉันไปเรียนธรรมะ ก็สนิทสมน พูดคุยกันได้ ดิฉันไม่คิดว่าท่านจะจากไปเร็วขนาดนี้ ทำให้ฉันทำใจไม่ทัน คิดว่าวันอังคารนี้ (วันเผา) ฉันก็จะไปที่วัดด่านคนคบ เพื่อไปเผาพระหนึ่ง ฉันอยากไปมาก และฉันคิดว่าฉันจะต้องไปให้ได้
...........เด็กหญิงนวรัตน์ เซ็งเพรียว

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

พวกเราขอขอบคุณพระอาจารย์ที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาสอนพวกเรา ถึงแม้บางครั้งพวกเราอาจจะดื้อบ้าง ทำอะไรผิดพลั้งไป ก็ขอให้พระอาจารย์อโหสิกรรมให้แก่พวกเราด้วย สุดท้ายนี้ ขอให้พระอาจารย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี พวกเราสัญญาจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดี พวกเราจะระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดไป
.........เด็กหญิงจีรนุช พานิชย์

s-hatcore วันอาทิตย์, 18 กันยายน, 2554  

ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนพวกเราเป็นอย่างดี ถ้าพวกเราทำอะไรผิดไป ก็ขอให้พระอาจารย์อโหสิกรรมให้พวกเราด้วยค่ะ
..........เด็กหญิงชนัดดา ระสะครบุรี

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP