วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงชาดา บำรุงเกาะ (ทราย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงชาดา นามสกุล บำรุงเกาะ ชื่อเล่น ทราย
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อครูอุดม นามสกุล รักมงคลตระกูล ชื่อเล่น ตู่

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายบุญช่วย นามสกุล ปั้นกลาง ชื่อเล่น ป๋อง
          อายุ - ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางน้อง นามสกุล ปั้นกลาง ชื่อเล่น น้อย
          อายุ - ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP