วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นางสาวพัชริดา ปานสันเทียะ (น้องแนน)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นางสาวพัชริดา นามสกุล ปานสันเทียะ ชื่อเล่น น้องแนน
     เกิด วันพุธ ที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๕ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น พิศ

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมชาติ นามสกุล ปานสันเทียะ ชื่อเล่น แก่น
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางคำนา นามสกุล ปานสันทียะ ชื่อเล่น คำนา
           อายุ ๓๕ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐4 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำงในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP