วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

บรรจุอัฐิพระธีรยุทธ [หนึ่ง] จนฺทปญฺโญ

งานบรรจุอัฐิ
พระธีรยุทธ  จนฺทปญฺโญ (หนึ่ง)
วัดด่านคนคบ  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


วันจันทร์ ที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕
     เวลา  ๐๘:๐๐ น.   พระสงฆ์  ๑๐  รูป สวดธรรมนิยาม
     เวลา  ๐๙:๐๐ น.   เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา
                                - พระครูธีรธรรมรัตน์ (สมยศ  ธีรปญฺโญ) : น.ธ.เอก, ป.โท
                                       เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
                                - พระมหาวีระ  วีรโช  : น.ธ.เอก,  ป.ธ.๔, พธ.บ.
                                       เจ้าอาวาสวัดท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
     เวลา  ๑๑:๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล
     เวาล  ๑๒:๐๐ น.   บรรจุอัฐิ
                              เสร็จพิธี

     เจ้าภาพ
          - ย่าดวง  บุญด่านกลาง
          - นายพันธ์ศักดิ์ - นางประนอม  ปลั่งกลางเริ่มงานเวลา  ๐๘:๐๐ น.
     พระสงฆ์  ๑๐  รูป : สวดธรรมนิยาม
          ๑. พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ  : เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ
          ๒. พระสมเทียม  สจฺจวโร  :  ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดหนองหว้า
          ๓. พระเขียน  กนฺตสาโร  :  วัดหนองหว้า
          ๔. พระจรูญ     :  วัดด่านคนคบ
          ๕. พระคูณ      :  วัดด่านคนคบ
          ๖. พระสุพิสิษฐ์  ผาสุกาโม  :  วัดหนองหว้า
          ๗. พระมาใหม่   :  วัดด่านคนคบ
          ๘. พระชม  จิตฺตปญฺโญ  :  วัดหนองหว้า
          ๙. พระวิสา  ธมฺมจารี  :  วัดหนองหว้า
         ๑๐. พระทิ่ง   :  วัดด่านคนคบ

     นายพันธ์ศักดิ์  ปลั่งกลาง : จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
     เวลา  ๐๙:๐๐ น.  แสดงพระธรรมเทศนา          เทศนปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ โดย
               พระครูธีรธรรมรัตน์ (สมยศ  ธีรปญฺโญ) : น.ธ.เอก, ป.โท
                   - เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

               พระมหาวีระ  วีรโช  : น.ธ.เอก,  ป.ธ.๔, พธ.บ.
                   - เจ้าอาวาสวัดท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา


   เวลา ๑๑:๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล  /  รับประทานอาหาร

   เวลา ๑๒:๐๐ น.  บรรจุอัฐิ


จากใจคณะเจ้าภาพ
          ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน และบรรจุอัฐิ พระธีรยุทธ  จนฺทปญฺโญ (หนึ่ง) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักคุ้มครอง ป้องกันภัย ให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ
         : นางดวง  บุญด่านกลาง
         : นายพันธ์ศักดิ์ - นางประนอม  ปลั่งกลาง และลูกสาว พร้อมญาติพี่น้อง
----------------------------------
สถานที่  :  วัดด่านคนคบ
ถ่ายภาพ / รายงาน : s-hatcore 


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP