วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ปี ๒๕๕๔ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]

การมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ  วัดหนองหว้า  เลขที่ ๑๓๓  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองสะแก  
ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐


กำหนดการ
วันจันทร์ ที่  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔
     เวลา  ๑๒:๓๐  น.  พ่อดีเด่นทุกคนพร้อมกัน  ณ  อุโบสถวัดหนองหว้า
                                  ลงทะเบียน
                                      - พระภิกษุที่มาร่วมงาน
                                      - พ่อดีเด่นแต่ละตำบล
                                      - ผู้มาร่วมงาน
     เวลา  ๑๓:๐๐  น.  พระครูวิสารวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง)  เข้าสู่สถานที่
                                      - ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                 มรรคนายกนำกราบพระ และสมาทานศีล/รับศีล
                                 ตัวแทนหรือผู้แทนพ่อดีเด่น
                                      - เปิดกรวยถวายพระพร
                                      - วางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                                 พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
                                 พระครูนันทประโชติ : กล่าวรายงาน
     เวลา  ๑๓:๓๐  น.  พ่อดีเด่นแต่ละตำบลเข้าถวายเครื่องสักการะประธานสงฆ์
                                 พระครูวิสารวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง) ประธานสงฆ์
                                      - มอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔
                                      - กล่าวสัมโมทนียกถา
     เวลา  ๑๔:๐๐  น.  พ่อดีเด่นร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประธานสงฆ์
                                 เสร็จพิธี

หมายเหตุ  :  กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พระครูวิสารวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง)  เข้าสู่สถานที่
     - ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายเนตร  ปลั่งกลาง  :  มรรคนายกนำกราบพระ และสมาทานศีล/รับศีล

นายเสมอ  เลากลาง  :  ตัวแทนหรือผู้แทนพ่อดีเด่น
     - เปิดกรวยถวายพระพร
     - วางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์


รายชื่อพ่อดีเด่น
รับใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น  ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ  วัดหนองหว้า  เลขที่ ๑๓๓  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองสะแก  
ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐

พ่อดีเด่นจำนวน ๑๖ คน
        ๑. นายเกิด  จันทร์ด่านกลาง     พ่อดีเด่นในนามเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
        ๒. นายเสมอ  เลากลาง            พ่อดีเด่นตำบลด่านคล้า
        ๓. นายพัฒน์  โปร่งกลาง          พ่อดีเด่นตำบลบิง
        ๔. นายเงิน  ปลั่งกลาง          พ่อดีเด่นตำบลจันอัด
        ๕. นายเย็น  จิตรแก้ว                พ่อดีเด่นตำบลเมืองปราสาท
        ๖. นายอินทร์  ช่วงกลาง           พ่อดีเด่นตำบลใหม่
        ๗. นายสุข  พานอิ่ม                  พ่อดีเด่นตำบลโตนด
        ๘. นายสามารถ  เอื้อกลาง        พ่อดีเด่นตำบลดอนหวาย
        ๙. นายชนสรณ์  พืชทองหลาง  พ่อดีเด่นตำบลลำมูล
     ๑๐. นายหยุย  ขอเยือกกลาง        พ่อดีเด่นตำบลพลสงคราม
     ๑๑. นายแสง  ตรวจสูงเนิน           พ่อดีเด่นตำบลธารปราสาท
     ๑๒. นายเทียน  ศรีนาค                 พ่อดีเด่นตำบลตลาดแค
     ๑๓. นาย.................................      พ่อดีเด่นตำบลขามเฒ่า
     ๑๔. นายอ่อง  อ้อพิมาย                พ่อดีเด่นตำบลลำคอหงษ์
     ๑๕. นาย....................................   พ่อดีเด่นตำบลโนนสูง
     ๑๖. นายชัยรัตน์  รุ่งเรือง               พ่อดีเด่นตำบลหลุมข้าว
     ๑๗. นายหล่อ  มุ่งเอื้อกลาง          พ่อดีเด่นตำบลดอนชมพู
     ๑๘. นายเช้า  จงเด่นกลาง            พ่อดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๙. นาย................................       พ่อดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๒


คำกล่าวรายงานการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔
ณ   วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๓:๐๐ น.

กราบเรียน  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานพิธีที่เคารพยิ่ง
          กระผมในนามตัวแทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงทั้ง ๑๕ ตำบล  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ด้วย ในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐ เอกชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนชาวไทย  ได้พร้อมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาติไทย  ส่วนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงทั้ง ๑๕ ตำบล  มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ  พระปริยัตินิเทศก์  ครูโครงการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม  จัดโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นทุกๆ  ปีสืบ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ ๗ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช
          ๒. เพื่อยกย่องเชิดชูพ่อดีเด่นประจำตำบล ๑๘ ตำบล ให้เด่นชัดในสังคม
          ๓. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลัง
          ๔. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกปฏิบัติดีต่อผู้บังเกิดเกล้าที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวง
          ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธบริษัททั่วไป  ได้ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา

          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก  อุบาสิกา  ประชาชน  ทั่วไปถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร บริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังศรัทธา
ในการดำเนินการครั้งนี้   ได้รับความร่วมมือด้วยดีทุกฝ่าย  จึงทำให้งานสำเร็จลงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือด้วยดี มา  ณ  โอกาสนี้
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล  จึงขออาราธนาประธานพิธี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๕๔ และกล่าวสัมโมทนียกถา สืบต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง 

พระครูนันทประโชติ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พ่อดีเด่นแต่ละตำบลเข้าถวายเครื่องสักการะประธานสงฆ์


พระครูวิสารวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง) ประธานสงฆ์
     - มอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔     - กล่าวสัมโมทนียกถาประวัติพ่อดีเด่น
        ๑. นายเกิด  จันทร์ด่านกลาง     พ่อดีเด่นในนามเจ้าคณะอำเภอโนนสูง        ๒. นายเสมอ  เลากลาง            พ่อดีเด่นตำบลด่านคล้า
        ๓. นายพัฒน์  โปร่งกลาง          พ่อดีเด่นตำบลบิง
        ๔. นายเงิน  ปลั่งกลาง          พ่อดีเด่นตำบลจันอัด
        ๕. นายเย็น  จิตรแก้ว                พ่อดีเด่นตำบลเมืองปราสาท
        ๖. นายอินทร์  ช่วงกลาง           พ่อดีเด่นตำบลใหม่
        ๗. นายสุข  พานอิ่ม                  พ่อดีเด่นตำบลโตนด
        ๘. นายสามารถ  เอื้อกลาง        พ่อดีเด่นตำบลดอนหวาย
        ๙. นายชนสรณ์  พืชทองหลาง  พ่อดีเด่นตำบลลำมูล
     ๑๐. นายหยุย  ขอเยือกกลาง        พ่อดีเด่นตำบลพลสงคราม
     ๑๑. นายแสง  ตรวจสูงเนิน           พ่อดีเด่นตำบลธารปราสาท
     ๑๒. นายเทียน  ศรีนาค                 พ่อดีเด่นตำบลตลาดแค
     ๑๓. นาย.................................      พ่อดีเด่นตำบลขามเฒ่า
     ๑๔. นายอ่อง  อ้อพิมาย                พ่อดีเด่นตำบลลำคอหงษ์
     ๑๕. นาย....................................   พ่อดีเด่นตำบลโนนสูง
     ๑๖. นายชัยรัตน์  รุ่งเรือง               พ่อดีเด่นตำบลหลุมข้าว
     ๑๗. นายหล่อ  มุ่งเอื้อกลาง          พ่อดีเด่นตำบลดอนชมพู
     ๑๘. นายเช้า  จงเด่นกลาง            พ่อดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๙. นาย................................       พ่อดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๒                                                                           
ฝ่ายทำงาน
การมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ  วัดหนองหว้า  เลขที่ ๑๓๓  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองสะแก  
ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
 

พิธีกร
     ๑. พระครูสุตวีรากร
     ๒. พระครูอุดมอรุโณทัย
มรรคนายก
     ๑. นายเนตร  ปลั่งกลาง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕
ช่างภาพนิ่ง / ช่างภาพ VDO
     ๑. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร
     ๒. นายประเสริฐ  เลากลาง
เครื่องเสียง / อัดเสียง
     ๑. พระบัวลอง  วรปญฺโญ
ดูแลน้ำ
     ๑. พระเสนาะ  อนาลโย (ไก่) พร้อมทีมงาน
ดูแลใบประกาศเกียรติคุณ / ของที่ระลึก
     ๑. พระครูปภากรพิสิฐ
     ๒. พระครูเกษมนวกิจ
     ๓. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน

หมายเหตุ  :  ตัวบุคลากรเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP