วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กชายธงไชย สำราญกลาง (อาร์ม)

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กชายธงไชย นามสกุล สำราญกลาง ชื่อเล่น อาร์ม
          เกิด วัน อาทิตย์ ที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
          อาจารย์ประจำ ชื่อ นายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายไตรสิทธิ์ นามสกุล สำราญกลาง ชื่อเล่น แสวง
           อายุ ๔๒ ปี อาชีพ ค้าขาย
     ยาย ชื่อ นางเที่ยง นามสกุล สำราญกลาง ชื่อเล่น เที่ยง
           อายุ ๗๘ ปี อาชีพ -

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
           โทร .๐๘-๕๗๗๑-๒๑๕๐ (พ่อ)


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP