วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖


บันทึกการประชุมประจำเดือนมกราคม
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน พระครูวิสารวรกิจ จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
ตำบลโตนด  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
ตำบลโนนสูง  บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ๑.๑) พระภิกษุพ้นจากตำแหน่ง ๒ รูป [อนุมัติเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖]
                 ๑.พระอธิการพรม สุวโจ วัดมะค่า อายุ ๗๖ พรรษา ๒๘
                 ๒.พระอธิการสนอง ปทุมวณฺโณ วัดกอก อายุ ๔๕ พรรษา ๗
          ๑.๒) การฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
                 วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม
                 วันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดสามพระยา
          ๑.๓) ตั้งฐานานุกรม เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
                 พระมหากมล ถาวโร ดร. ป.ธ.๔ อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ เจ้าอาวาสวัดเทพนารี ดำรงตำแหน่งที่ “พระครูปลัดนายกวัฒน์”
     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          ๑) งานปริวาสกรรมวัดไพ ตำบลขามเฒ่า (วันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖)
     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          ๑) ประชุมสภาวัฒนธรรมประจำอำเภอ  ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๘ กุมพาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป (วัดละ ๒ รูป)
     ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ (ไม่มี)
     ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ไม่มี)


วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๕ [ดำเนินการแล้ว]
     ๑. เรื่อง กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร (วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖)
     ๒. เรื่อง การลงมติประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
     ๓. เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ปี ๒๕๕๖ (ส่งโครงการก่อน ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖)


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว [งานต้องแจ้งซ้ำ]
     ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
     เพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้
          ๑) โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด เพื่อขับเคลื่อนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และขับเคลื่อนต่อไปเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
          ๒) ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตนเองตามนโยบาย ๘ ส. (สงฆ์, สังฆาธิการกิจ, เสนาสนะ, สมบัติวัด, สัตบุรุษ, สมณธรรรม, สวัสดิการ, สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
          ๓) ให้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักธรรมตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดวัน และสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
          ๔) ให้จัดทำโครงการอบรมพระนวกวุฑฒบรรพชิต กรรมการวัด มัคคนายกวัด ไวยาวัจกรวัด ศาสนพิธีกรวัด ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ ครั้ง/ปี โครงการละ ๑ วัน
     ๒. เรื่อง การสอบความรู้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖
          ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก) ป.ธ.๖-๗-๘-๙ สอบวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ขึ้น ๒-๕ ค่ำ เดือน ๓)
          ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) บาลีประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔-๕ สอบวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๓)
          ครั้งที่ ๒ (การสอบซ่อม) บาลีประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔-๕ สอบวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๕๖ (แรม ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๕)
          บาลีประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔ สอบ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     ๓. เรื่อง โครงการรณณรงค์วัดปลอดบุหรี่และอบายมุข


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา [งานใหม่]
     ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล
ครั้งที่    วัน/เดือน/ปี              เวลา           สถานที่                               หมายเหตุ      
๑         ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖     ๑๖:๐๐ น.     วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า   
           ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖     ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม   
๒         ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    ๑๖:๐๐ น.     วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง   
          ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๓        ๕ มีนาคม ๒๕๕๖         ๑๖:๐๐ น.      วัดจันอัด ตำบลจันอัด   
          ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖        ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๔        ๕ เมษายน ๒๕๕๖        ๑๖:๐๐ น.     วัดหญ้าคา ตำบลพลสงคราม   
          ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖       ๑๘:๐๐ น.    ลานย่าโม
๕        ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖     ๑๖:๐๐ น.     วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า   
          ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖   ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๖        ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖        ๑๖:๐๐ น.     วัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว   
          ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖      ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๗        ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖      ๑๖:๐๐ น.      วัดบิง ตำบลบิง   
          ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖     ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๘        ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖        ๑๖:๐๐ น.     ใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง   
           ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖     ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๙        ๕ กันยายน ๒๕๕๖        ๑๖:๐๐ น.     วัดหนองพลอง ตำบลขามเฒ่า   
          ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖      ๑๘:๐๐ น.      ลานย่าโม
๑๐      ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖          ๑๖:๐๐ น.     วัดโนนมะกอก  ตำบลโตนด   
          ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖        ๑๘:๐๐ น.     ลานย่าโม
๑๑      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    ๑๖:๐๐ น.     วัดคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์   
          ๓๐ พฤศจิกายน๒๕๕๖    ๑๘:๐๐ น.    ลานย่าโม
๑๒      ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖         ๑๖:๐๐ น.    วัดบัว ตำบลโนนสูง   
          ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖       ๑๘:๐๐ น.    ลานย่าโม

     ๒. เรื่อง ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ และ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๙ วัด ดังนี้

ที่    นามวัด                         ตั้งวัดขึ้นที่บ้าน   หมู่ที่    ตำบล         อำเภอ        
๑    วัดมณีโชติอินทราราม        บันไดม้า             ๔       ปากช่อง     ปากช่อง
๒    วัดดงพญาเย็นภาวนาราม   น้ำพุ                   ๑       พญาเย็น     ปากช่อง
๓    วัดพญาเย็นพุทธาราม        พรหมปกาศิต      ๑๐      พญาเย็น     ปากช่อง
๔    วัดธรรมทานวนาราม          หนองโจด           ๖       ลำมูล         โนนสูง
๕    วัดหนองโสน                   หนองโสน           ๓       ใหม่           โนนสูง
๖    วัดเทพมงคล                   สระกรวด             ๒       โนนเมือง    ขามสะแกแสง
๗    วัดสวนป่าภาวนาธรรม        ใหม่มงคล          ๑๑       สีสุก          จักราช
๘    วัดคูขาดเหนือ                  คูขาดเหนือ         ๘       บ้านแปรง    ด่านขุนทด
๙    วัดตะโกน้อยวนาราม          ตะโกน้อย          ๑๐       บ้านปรางค์  คง

     ๓. เรื่อง โครงการพระธรรมฑูตเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๖
วัน/เดือน/ปี ๒๕๕๖    วัด                    ตำบล                  อำเภอ          
๒๗ มีนาคม              หนองโสมง         หนองบัวศาลา        เมืองนครราชสีมา   
๒๘ มีนาคม              เสาเดี่ยว             ท่าอ่าง                 โชคชัย   
๒๙ มีนาคม              หนองล้างช้าง      โคกไทย               ปักธงชัย   
๓๐ มีนาคม              หนองหัวแรด        แหลมทอง            หนองบุญมาก   
๓๑ มีนาคม              หนองไผ่ใหม่        เสิงสาง                เสิงสาง   
๑ เมษายน               หนองต้อ             ครบุรี                   ครบุรี   
๒ เมษายน               หนองโสมง         อุดมทรัพย์             วังน้ำเขียว   
๓ เมษายน               สิริธรรมคุณ         วังไทร                  ปากช่อง   
๔ เมษายน               โนนเสลา           บ้านหัน                 สีคิ้ว   
๕ เมษายน               ใหญ่สูงเนิน         สูงเนิน                 สูงเนิน   
๖ เมษายน                หนองคู             ขามทะเลสอ          ขามทะเลสอ   
๗ เมษายน               สว่างอารมณ์       ด่านขุนทอ            ด่านขุนทด   
๘ เมษายน               ป่าแดนสงฆ์        หนองโพธิ์             เทพารักษ์   
๙ เมษายน               สระพระ             สระพระ                 พระทองคำ   
๑๐ เมษายน             คึมม่วง              โนนเมือง               ขามสะแกแสง   
๑๑ เมษายน             สระจระเข้           โนนไทย               โนนไทย   
วันที่ ๑๒-๑๓-๑๔ เมษายน เทศกาลสงกรานต์
๑๕ เมษายน             จันอัด               จันอัด                   โนนสูง   
๑๖ เมษายน             บ้านโคกเพ็ด       เมืองคง                 คง   
๑๗ เมษายน            ประคำอร่ามศรี     บ้านปรางค์             บ้านเหลื่อม   
๑๘ เมษายน            แก่งขามสามัคคี    แก้งสนามนาง        แก้งสนามนาง   
๑๙ เมษายน            ศรีวรนาราม          หนองแจ้งใหญ่       บัวใหญ่   
๒๐ เมษายน            บ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร             โนนแดง   
๒๑ เมษายน            บ่อไก่แก้ว            สีดา                    สีดา   
๒๒ เมษายน            ป่าธรรมดา           หนองหว้า             บัวลาย   
๒๓ เมษายน            ดงเค็ง                ประทาย                ประทาย   
๒๔ เมษายน            นางออ               โนนอุดม               เมืองยาง   
๒๕ เมษายน            สุมังคลาราม        ไพล                     ลำทะเมนชัย   
๒๖ เมษายน            บ้านยาง              โนนยอ                 ชุมพวง   
๒๗ เมษายน            ป่าบ้านขาม          ในเมือง                พิมาย   
๒๘ เมษายน            หลุ่งประดู่            หลุ่งประดู่             ห้วยแถลง   
๒๙ เมษายน            ตะกรุดเครือเปราะ   จักราช                 จักราช   
๓๐ เมษายน            ส้ม                     ท้าช้าง                 เฉลิมพระเกียรติ   
          ๑ พฤษภาคม  ส่งมอบภารกิจให้พระธรรมทูตอำเภอรับไปดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานส่งจังหวัด


วาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ๑. เรื่อง เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จำนวน ๒ ศพ
          ๑) พระสนอง กตโก : วัดโนนลาว
          ๒) พระครูสุทธธรรมประคุณ  : วัดโตนด
---------------
สถานที่ : วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า
s-hatcore : ถ่ายภาพ / รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP