วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

การประชุมประจำเดือนธันวาคม
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๕
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันเสาร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
ตำบลมะค่า เขต ๒ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
ตำบลโตนด บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          - ตำบลด่านคล้า (งานประจำปี วัดด่านคนคบ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
          - ตำบลพลสงคราม (งานวางศิลาฤกษ์กุฎี วัดเสลา วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖)
          - ตำบลมะค่า เขต ๒ (งานยกช่อฟ้า วัดสระวารี วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖)
          - ตำบลดอนชมพู (งานปริวาสกรรมวัดดอนชมพู วันที่ ๕-๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖)
          - ตำบลโตนด (งานปริวาสกรรมวัดด่านเกวียน วันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖)
     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          - ประชุมสภาวัฒนธรรมประจำอำเภอ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (แจ้งเลื่อนภายหลัง)
     ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ (ไม่มี)
     ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ไม่มี)

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๕ [ดำเนินการแล้ว]
     ๑. เรื่อง โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั้งยืน”
     ๒. เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (๒๑-๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๕)
     ๓. เรื่อง อบรมพระวินยาธิการ (วันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ให้เลขานุการทำแบบตราตั้ง/และรายงานส่งจังหวัด/มอบตราตั้งวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     ๔. เรื่อง ประชุมพระสังฆธิการ ระดับ จอ./ร.จอ./จต./ร.จต./เลขาฯ (วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕)

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว [งานต้องแจ้งซ้ำ]
     ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
     ๒. เรื่อง กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร (วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖)
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดโสธรวนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป อำเภอโนนสูง (เข้ารับแต่งตั้งใหม่) ๓ รูป คือ
           ๑.พระมหาพัฒน์กร  กิตฺติสาโร เป็น “พระครูสิริวัฒนรังสี” เข้ารับลำดับที่ ๖๓
           ๒.พระอธิการชม  อานนฺโท เป็น “พระครูนันทศีลคุณ” เข้ารับลำดับที่ ๑๖๗
           ๓.พระอธิการอุทัย  สุตธมฺโม เป็น “พระครูอรุณธรรมวิภัช” เข้ารับลำดับที่ ๑๙๒
       (รับการเลื่อนชั้นพระสังฆิการ) ๓ รูป คือ
           ๑.พระครูนันทประโชติ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เข้ารับลำดับที่ ๓๖๘
           ๒.พระครูสุตวีรากร เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก เข้ารับลำดับที่ ๔๐๓
           ๓.พระครูฉันทกิจจาภิบาล เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก เข้ารับลำดับที่ ๕๒๘

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา [งานใหม่]
     ๑. เรื่อง การสอบความรู้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ (หน้า ๖)
            ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก ป.ธ.๖-๗-๘-๙ สอบวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ขึ้น ๒-๕ ค่ำ เดือน ๓)
            ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) บาลีประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔-๕ สอบวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๓)
            ครั้งที่ ๒ (การสอบซ่อม) บาลีประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔-๕ สอบวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๕๖ (แรม ๑๐-๑๒ ค่ำ เดือน ๕)
            บาลีประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔ สอบ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     ๒. เรื่อง การทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี (หน้า ๗-๘) 
          ทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.
          ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา (ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าคณะจังหวัด / รองเจ้าคณะจังหวัด / เจ้าคณะอำเภอ / รองเจ้าคณะอำเภอ / เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด / เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด / เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ / เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ)
     ๓. เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ปี ๒๕๕๖ (ไม่มีในเอกสาร)
          วัดใดที่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ปี ๒๕๕๖ ให้ส่งโครงการฯ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ก่อนวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ๑. เรื่อง การลงมติประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
          - แบบที่ ๑ ประจำที่
     ๒. เรื่อง อื่นๆ


- ปิดการประชุม ----------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง
s-hatcore : ถ่ายภาพ / รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP