วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕


บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๕
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน พระครูวิสารวรกิจ จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
ตำบลดอนชมพู  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
ตำบลมะค่า เขต ๒  บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          เรื่องที่ ๑ แจ้งการมรณภาพของพระสังฆาธิการ ๑.พระครูปริยัติธรรมวโรภาส ๒.พระอธิการบัง  จารุวํโส ๓.พระอธิการแก้ว  อธิปญฺโญ
          เรื่องที่ ๒ การแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับตำบล-วัด จำนวน ๑๙๒ รูป และมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ทรงจำปาฏิโมกข์ จำนวน ๔๒ รูป ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
          เรื่องที่ ๓ พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดโสธรวนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป อำเภอโนนสูง (เข้ารับแต่งตั้งใหม่) ๓ รูป คือ
               ๑.พระมหาพัฒน์กร  กิตฺติสาโร เป็น “พระครูสิริวัฒนรังสี” เข้ารับลำดับที่ ๖๓
               ๒.พระอธิการชม  อานนฺโท เป็น “พระครูนันทศีลคุณ” เข้ารับลำดับที่ ๑๖๗
               ๓.พระอธิการอุทัย  สุตธมฺโม เป็น “พระครูอรุณธรรมวิภัช” เข้ารับลำดับที่ ๑๙๒
          (รับการเลื่อนชั้นพระสังฆิการ) ๓ รูป คือ
               ๑.พระครูนันทประโชติ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เข้ารับลำดับที่ ๓๖๘
               ๒.พระครูสุตวีรากร เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก เข้ารับลำดับที่ ๔๐๓
               ๓.พระครูฉันทกิจจาภิบาล เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก เข้ารับลำดับที่ ๕๒๘
     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          เรื่องที่ ๑ การลงอุโบสถกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ (รายละเอียดอยู่ภาคผนวก)
     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          เรื่องที่ ๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง
     ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ
          - ไม่มี
     ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          - ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕
     ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
     ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
     ๒. เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมโท เอก และธรรมศึกษาตรี-โท-เอก นักธรรมโท เอก กำหนดสอบ ๔ วัน วันละ ๑ วิชา ดังนี้
            วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
            วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน สอบวิชาธรรม
            วันที่ ๑ ธันวาคม สอบวิชาพุทธ
            วันที่ ๒ ธันวาคม สอบวิชาวินัย
            เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน สนามสอบวัดสะแก (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     ธรรมศึกษาตรี โท เอก กำหนดสอบในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สนามสอบวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สอบ ๔ วิชา เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ดังนี้
            ๑.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม สอบเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
            ๒.วิชาธรรม สอบเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น.
            ๓.วิชาพุทธ สอบเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๕๐ น.
            ๔.วิชาวินัย สอบเวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๕๐ น.
           ขอความอุปถัมภ์แต่ละตำบล ด้านอาหาร/น้ำดื่ม ในการสอบครั้งนี้ด้วย
     ๓. เรื่อง โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั้งยืน” ณ ห้อง MCC Hall The Mall นครราชสีมา ชั้น ๓ ให้เจ้าอาวาส/รักษาการแทนเจ้าอาวาส/หัวหน้าที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอโนนสูงเข้าร่วมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
     ๑. เรื่อง วันประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น  จัดโดยคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง โดยให้แต่ละตำบลคัดเลือกพ่อดีเด่นประจำตำบล เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ๒. เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมสัมมนา ในวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุพนม วรวิหาร อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม อำเภอโนนสูงให้มาขึ้นรถเพื่อเดินทางที่วัดบ้านไพล ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ รถออกเวลา ๐๔.๐๐ น.
     ๓. เรื่อง อบรมพระวินยาธิการ  ให้แต่ละอำเภอส่งพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นพระวินยาธิการ อำเภอละ ๓ รูป ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูงส่งเข้าอบรมและแต่งตั้ง ๓ รูป คือ ๑.พระประกอบ  ฐิตเปโม ๒.พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ ๓.พระชุติมันต์  อริโย
     ๔. เรื่อง ประชุมพระสังฆธิการ ระดับ จอ./ร.จอ./จต./ร.จต./เลขาฯ ครั้งที่ ๒  โดยมติหมาเถรสมาคม คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ  รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล  รองเจ้าคณะตำบล  พร้อมด้วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ประชุม ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ๑. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.นม.
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้นิสิตทุกชั้นปี ฝึกภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จึงขอความอนุเคราะห์คณะสงฆ์แต่ละอำเภอให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ อาหาร น้ำปานะ
     ๒. เรื่อง การประชุม อ.ป.ต.
     ให้หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมทบทวนงาน อ.ป.ต. ณ วัดคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. พระครูอุดมอรุโณทัย ทำหน้าที่วิทยากร / พระครูเกษมนวกิจ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม
     ๓. อื่นๆ (ไม่มี)


-ปิดการประชุม----------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง
s-hatcore : ถ่ายภาพ / รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP