วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

บันทึกการประชุมประจำเดือนกันยายน
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
ตำบลธารปราสาท  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
ตำบลมะค่า เขต ๑  บันทึกการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
     ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ
     ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          - ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน (ม.ต้น/ ม.ปลาย – วัดดอนวาย)

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ (เสร็จเรียบร้อย)
     ๑. เรื่อง อบรมพระเลขานุการ (วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๕)
     ๒. เรื่อง ตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนวัดของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง (๓ จุด)
     ๓. เรื่อง การประชุมสัมมนาพระธรรมฑูตเชิงรุก จังหวัดนครราชสีมา (๒๑ กันยายน ๒๕๕๕)

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (งานต่อเนื่อง)
     ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
     ๒. เรื่อง ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง (งานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง)

วาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (งานเสนอใหม่)
     ๑. เรื่อง อบรมนักธรรมตรี-โท-เอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง
          - สถานที่ : วัดดอนหวาย ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
          - วัน/เวลา : วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ | เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๕:๓๐ น.
          - ผู้เข้าอบรม : นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก
     ๒. เรื่อง สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
          - สถานที่ : วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
          - วัน/เวลา : วันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ | เวลา ๑๒:๓๐ น. – ๑๖:๐๐ น.
          - ผู้เข้าสอบ : นักธรรมชั้นตรี
     ๓. เรื่อง ขอความอุปถัมภ์อบรมนักธรรม และสอบธรรมสนามหลวง
          - สถานที่ : วัดดอนหวาย ๒ วัน / วัดโนนหมัน ๔ วัน
          - วัน/เวลา : วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ [วัดดอนหวาย]
            วัน/เวลา : วันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ [วัดโนนหมัน]
          - ผู้อุปถัมภ์ : เจ้าคณะตำบลทุกตำบล/เจ้าอาวาส
            ด้าน          อาหาร/เครื่องดื่ม
                           กระดาษ/ปากกา
     ๔. เรื่อง โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา (หน้า ๓)
          - สถานที่ : วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
          - วัน/เวลา : วันที่ ๔-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
          - ผู้เข้าอบรม : จำนวน ๘ รูป
               ๑. พระครูสังวรประสาท เจ้าอาวาสวัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว
               ๒. พระครูสุนทรธรรมประสาท  เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู
               ๓. พระครูปทุมขันติธรรม วัดบัว ตำบลโนนสูง
               ๔. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน  วัดใหม่สุนทร
               ๕. พระสมศักดิ์  กิตฺติสทฺโท  วัดบ้านส้ม
               ๖. พระพล  จนฺทโสภโณ  วัดขามชั้งโค
               ๗. พระพันธ์  วราโภ  วัดสำโรง
               ๘. พระหล่ำ  กนฺตสีโล  วัดดอนขวาง
           ให้ทำหนังสือแจ้งเข้าอบรม
     ๕. เรื่อง โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั้งยืน” [หน้า ๔]
          - สถานที่ : วัดพระพายับ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
          - วัน/เวลา : วันที่ ๒-๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
          - รายละเอียด : โครงการฯ หน้า ๑๔ / กำหนดการ หน้า ๑๖

วาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ๑. เรื่อง มอบรางวัลเกียรติคุณและทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
          - สถานที่ : วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
          - วัน/เวลา : วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
                        : เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป
          - ผู้เข้ารับ : จำนวน ๑ รูป
                          ๑. พระวัฒนา  รกฺขิโต : วัดสะพาน ตำบลลำคอหงส์
     ๒. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและจัดงานครบ ๒๕ ปี วิทยาเขตนครราชสีมา
          - สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
          - วัน/เวลา : วันที่ ๑-๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
     ๓. เรื่อง สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (ชี้แจงโดยรายละเอียด พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน)
          - สถานที่ : วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา
          - วัน/เวลา : วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
     ๔. เรื่อง การสร้างเส้นทางรถไฟ ๔ เส้น
     ๕. เรื่อง การทำใบสุทธิ
     ๕. เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค
     ๖. เรื่อง อื่นๆ
---------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง
s-hatcore : ถ่ายภาพ / รายงาน


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP