วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๖


๑.ชื่อโครงการ "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๖"

๒.หลักการและเหตุผล
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี - โท - เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์  มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัด และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ในการปฏิบัติ ซึ่งอนุมัติให้พระภิกษุในเขตอำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ถือเอาตั้งแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระเลขานุการของเจ้าคณะในระดับต่างๆ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประโยชน์สุข และความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น

๓.วัตถุประสงค์
          ๓.๑) เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวเดียวกัน
          ๓.๒) เพื่อให้พระที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ได้รู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
          ๓.๓) เพื่อสนับสนุนโครงการธุดงค์สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

๔.เป้าหมาย
          ๔.๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
          ๔.๒) ครูสอนพระปริยัติธรรม
          ๔.๓) นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก

๕.ระยะเวลา
          ระยะเวลา ๓ วัน  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

๖.สถานที่
          วัดจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗.ขั้นตอนดำเนินโครงการ
          ๑.ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ๒.จัดเตรียมสถานที่
          ๓.ประชาสัมพันธ์ และขอความอุปถัมภ์
          ๔.ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
          ๕. แจ้งตารางวัน เวลา สถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
          ๖.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ ๒
          ๗.ดำเนินโครงการฯ ตามตารางที่กำหนดไว้
          ๘.สรุปโครงการฯ

๘.กำหนดการและตารางปฏิบัติธรรม
ลำดับ    ขั้นตอนการดำเนินงาน                                    กุมภาพันธ์   มีนาคม  เมษายน      
  ๑.      ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
  ๒.      จัดเตรียมสถานที่       
  ๓.      ประชาสัมพันธ์ และขอความอุปถัมภ์   
  ๔.      ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ       
  ๕.      แจ้งตารางวัน เวลา สถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ       
  ๖.      ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ ๒       
  ๗.      ดำเนินโครงการฯ ตามตารางที่กำหนดไว้           
  ๘.      สรุปโครงการฯ

๙.งบประมาณ
     จำนวนเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท
     จัดสถานที่  จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
     อาหาร น้ำปานะ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
     จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์    จำนวนเงิน   ๔,๕๐๐ บาท

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     ๑๐.๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวเดียวกัน
     ๑๐.๒) พระที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ได้รู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
     ๑๐.๓) คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมโครงการธุดงค์สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑.การประเมินผล
     ๑๑.๑) สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติธรรม
     ๑๑.๒) ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลังสิ้นโครงการ

๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ
     พระครูวิสารวรกิจ   เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระครูปทุมสารคุณ    ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระครูวิจิตรคุณวัตร    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระครูนันทประโชติ    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     เจ้าคณะตำบลทุกตำบลลงชื่อ พระปลัดสหัส  ปิติสาโร ผู้เสนอโครงการ
(พระปลัดสหัส  ปิติสาโร)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูงลงชื่อ พระครูวิสารวรกิจ เจ้าของโครงการ
(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูงลงชื่อ พระธรรมวรนายก ผู้อนุมัติโครงการ
(พระธรรมวรนายก)
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
---------------
สถานที่ : วัดจันอัด ตำบลจันอัด
s-hatcore : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP