วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา [อำเภอโนนสูง]


กำหนดการ
โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
ณ  วัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๕


ภาคเช้า
     เวลา  ๐๘. ๐๐ น.  คณะสงฆ์  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอโนนสูง
                                       - รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ และพร้อมกันในที่ประชุม
     เวลา  ๐๙. ๐๐  น.  พระธรรมวรนายก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี
                                       - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย                                          กิจกรรม  “รวมพลังไทยเทิดทูน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์”
                                  ประธานฝ่ายฆราวาส
                                       - เปิดกรวยถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ
                                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                                       - พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา
                                  ประธานฝ่ายฆราวาส/ข้าราชการ/พ่อค้าประชาชน
                                       - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
                                  ประธานฝ่ายฆราวาส
                                       - กล่าวต้อนรับ
                                  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                                       - กล่าวถวายรายงาน
                                  พระธรรมวรนายก : ประธานในพิธี
                                       - กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ
                                       - แนะนำคณะผู้มาตรวจเยี่ยม
     เวลา  ๑๑. ๓๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
ภาคบ่าย
     เวลา  ๑๒. ๕๐  น.   พร้อมกันในที่ตรวจการ
     เวลา  ๑๓. ๐๐   น.   คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาชี้แจงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบปัญหา
     เวลา  ๑๕. ๓๐  น.   ประธานปิดการตรวจการเยี่ยมเยียนวัดและประชาชน

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คำกล่าวรายงาน
โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
ณ  วัดบัว  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่  ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕


เรียน  พระธรรมวรนายก  :  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา   ผู้เป็นประธานที่เคารพ

          กระผม  พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ในนามของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง    ข้าราชการ พ่อค้า  และประชาชนชาวอำเภอโนนสูง ขอกราบขอบพระคุณ  ที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนที่อำเภอโนนสูงครั้งนี้  ขอถวายรายงาน ดังนี้
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง มีวัดทั้งหมด ๑๑๗ วัด  แบ่งเป็นพัทธสีมา ๗๕ วัด  สำนักสงฆ์ ๒๖ วัด  และที่พักสงฆ์  ๑๖  แห่ง  แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล และขอถวายการแนะนำพระสังฆาธิการระดับอำเภอ  ตำบลและวัดของอำเภอโนนสูง  ดังนี้
พระสังฆาธิการระดับอำเภอ  ๔  รูป
     ๑. พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า
     ๒. พระครูปทุมสารคุณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง วัดบัว  ตำบลโนนสูง
     ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง
     ๔. พระครูนันทประโชติ  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดบัว  ตำบลโนนสูง

พระสังฆาธิการระดับตำบล  ๑๗  รูป
     ๑. พระครูสังวรประสาท  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู  วัดบ้านไพล  ตำบลหลุมข้าว
     ๒. พระครูถาวรวุฒิธรรม  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์  วัดหนองเครือชุด  ตำบลลำคอหงษ์
     ๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท  วัดกระเพรา  ตำบลเมืองปราสาท
     ๔. พระครูปัญญาวุฒิคุณ  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า  วัดเมืองที  ตำบลด่านคล้า
     ๕. พระครูสถิตธัญญารักษ์  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว  วัดหลุมข้าว  ตำบลหลุมข้าว
     ๖. พระครูมนูญธรรมโสภิต  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า  วัดหนองพลอง  ตำบลขามเฒ่า
     ๗. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  เจ้าคณะตำบลโตนด  วัดโนนมะกอก  ตำบลโตนด
     ๘. พระครูนันทธรรมโกวิท  เจ้าคณะตำบลจันอัด  วัดจันอัด  ตำบลจันอัด
     ๙. พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม  วัดหญ้าคา  ตำบลพลสงคราม
    ๑๐. พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่  วัดถนนถั่ว  ตำบลใหม่
    ๑๑. พระครูประภากรพิสิฐ  เจ้าคณะตำบลบิง  วัดบิง  ตำบลบิง
    ๑๒. พระครูเกษมนวกิจ   เจ้าคณะตำบลธารปราสาท  วัดใหม่เกษม  ตำบลธารปราสาท
    ๑๓. พระครูประภาตธรรมรส  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑  วัดดอนม่วง  ตำบลมะค่า เขต ๑
    ๑๔. พระครูนันทธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒  วัดพลจลก  ตำบลมะค่า เขต ๒
    ๑๕. พระครูปทุมขันติธรรม  รก.เจ้าคณะตำบลโนนสูง  วัดบัว  ตำบลโนนสูง
    ๑๖. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์  รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม  วัดดอนมะเหลื่อม  ตำบลพลสงคราม
    ๑๗.พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท  รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท  วัดป่าบุ่งตะขบ  ตำบลธารปราสาท

พระครูสัญญาบัตรระดับวัด  ๒๐ รูป
     ๑.พระครูสุนทรวรวิทย์  เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย  ตำบลโตนด
     ๒.พระครูสิทธิธรรมประคุณ  เจ้าอาวาสวัดโนนลาว  ตำบลลำคอหงษ์
     ๓.พระครูสุธรรมประภากร  เจ้าอาวาสวัดไพ  ตำบลขามเฒ่า
     ๔.พระครูประสิทธิโชติ  เจ้าอาวาสวัดหนองม้า  ตำบลมะค่า เขต ๒
     ๕.พระครูโฆษิตธรรมภาณ  เจ้าอาวาสวัดซาด  ตำบลโนนสูง
     ๖.พระครูวิจิตรธรรมประยุต  เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน  ตำบลโตนด
     ๗.พระครูปริยัติประภากร  เจ้าอาวาสวัดด่านติง  ตำบลจันอัด
     ๘.พระครูฉันทสังฆกิจ  เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง  ตำบลธารปราสาท
     ๙.พระครูศีลสังวรารักษ์  เจ้าอาวาสวัดเสลา  ตำบลพลสงคราม
    ๑๐.พระครูฉันทกิจจาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดกลึง  ตำบลขามเฒ่า
    ๑๑.พระครูเกษมวิริยากร  เจ้าอาวาสวัดเหล่า  ตำบลจันอัด
    ๑๒.พระครูประโชติชัยคุณ  เจ้าอาวาสวัดมะรุม  ตำบลพลสงคราม
    ๑๓.พระครูวีรบุญญาทร  เจ้าอาวาสวัดสะพาน  ตำบลลำคอหงษ์
    ๑๔.พระครูวาปีธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดหนองโจด  ตำบลโตนด
    ๑๕.พระครูสุคนธสีลวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม  ตำบลพลสงคราม
    ๑๖.พระครูสุนทรธรรมประสาท  เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู  ตำบลดอนชมพู
    ๑๗. พระครูพิพิธขันติธรรม  เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย  ตำบลด่านคล้า
    ๑๘. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม  เจ้าอาวาสวัดสีสุก  ตำบลดอนชมพู
    ๑๙. พระครูสุทธรรมคุณ  วัดโตนด  ตำบลโตนด
    ๒๐. พระครูสุนทรวัฒนารักษ์  วัดใหม่สุนทร  ตำบลโนนสูง

          การต้อนรับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้  มีพระสังฆาธิการทุกระดับ  กรรมการวัด  มรรคนายก  ไวยาวัจกร  กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  ข้าราชการ  และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโนนสูงมาร่วมถวายการต้อนรับ รับฟังนโยบาย ด้วยความยินดียิ่ง
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล จึงขอกราบนิมนต์ประธานพิธี  ดำเนินการตามโครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน  ประจำปี  ๒๕๕๕  ตามแต่เห็นสมควร  ครับผม
ด้วยความเคารพอย่างสูง
๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
     ลงทะเบียนด้วยครับ....โครงการของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ๒๗ โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ                                                             ระยะเวลา          สถานที่                 
๑.    ประชุมประจำเดือนของพระสังฆาธิการทุกระดับ ๑๒ เดือน            ๓  วัด/ทุกปี
๒.    พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                                   ๒ ภาคเรียน       ๖๙ โรงเรียน/ทุกปี
๓.    ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม                                    ๑๐ วัน               ๑๑ วัด/ทุกปี
๔. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                                   ๑๐ วัน                ๗ วัด/ทุกปี
๕. ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ                                     ๕ วัน                 ๖ วัด/ทุกปี
๖.    อบรมมรรคนายก  กรรมการวัด  และไวยาวัจกร        ๑ วัน                  วัดใหม่เกษม/ทุกปี
๗.    เข้าค่ายอบรมและปฏิบัติธรรมของนักเรียน              ๒๐ ครั้ง             วัดและโรงเรียน/ตลอดปี
๘.    งานพระธรรมฑูต                                                      ๒ เดือน             วัดและโรงเรียน/ทุกปี
๙.    มหาสังฆสันนิบาต                                                    ๑ วัน                  วัดหนองหว้า/ทุกปี
๑๐.  จัดหากองทุนบริหารงานคณะสงฆ์                           ๑ วัน                  วัดหนองหว้า/ทุกปี
๑๑.  อบรมฝึกซ้อมบทสวดมนต์ ศาสนพิธี
        และนิเทศการศึกษา                                                ๖ วัน                    ๓ วัด/ทุกปี
๑๒.  เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น                                               ๑ วัน                   วัดหนองหว้า/ทุกปี
๑๓.  เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                                               ๑ วัน                   วัดหนองหว้า/ทุกปี
๑๔.  อบรมนักธรรมตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวง           ๒ วัน                   วัดดอนหวาย/ทุกปี
๑๕.  อบรมนักธรรมโท และเอก ก่อนสอบธรรมฯ             ๒ วัน                  วัดคอนน้อย/ทุกปี
๑๖.  ปฏิบัติวิปัสสนากรรรมฐานของพระนักทุกชั้น           ๓ วัน                   วัดป่ารัง/ทุกปี
๑๗.  อบรมพระวุฑฒบรรพชิต                                         ทุกวันศุกร์           วัดบ้านไพล/ทุกปี
๑๘.  ศูนย์การเรียนนักธรรมตรี -โท – เอก                        ทุกวันศุกร์           ๓ วัด/ทุกปี
๑๙.  สอบนักธรรมสนามหลวงชั้นตรี                                ๔ วัน                  วัดโนนหมัน/ทุกปี
๒๐.  สอบนักธรรมศึกษา                                                  ๑ วัน                   วัดหนองหว้า/ทุกปี
๒๑.  อบรมพระวิปัสสนาจารย์                                           ๔ วัน                  วัดใหม่สามัคคีธรรม
๒๒.  ตรวจการคณะสงฆ์ระดับตำบล                                 ๓ ครั้ง                 ๓ วัด/ทุกปี
๒๓.  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา                                 ๔ ครั้ง                 ทุกวัด/ทุกปี
๒๔.  สถานีวิทยุสื่อกลางพระพุทธศาสนาและสังคม         ทุกวัน                 ๒ วัด/ตลอดปี
๒๕.  อบรมกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล    ๑ วัน                  วัดคอนน้อย/ทุกปี
๒๖.  อบรมงานเลขานุการเชิงปฏิบัติการ                            ๒ วัน                 วัดหนองหว้า/ทุกปี
๒๗.  ฌาปนกิจสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร                      ระยะยาว            อำเภอโนนสูง/ทุกปี
๒๘.  เจริญพระพุทธมนต์  และเจริญจิตภาวนาฯ                ๘ ครั้ง               ๘ วัด/ตลอดปี
๒๙.  ลงพระปาฏิโมกข์ระดับอำเภอ แบ่ง ๓ กลุ่ม               ๙ เดือน             อำเภอโนนสูง/ทุกปี
๓๐.  งานนโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา               ๒๕๕๕              อำเภอโนนสูง/ตลอดปี
๓๑.  ติดตามผลการรณรงค์วัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ                 ----  ตลอดปี   ----

บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการอำเภอโนนสูงเข้าร่วม (ปปช.) ปี ๒๕๕๕

ที    ชื่อ - ฉายา                             ตำแหน่ง                                วัด                       ตำบล           
๑.   พระครูวิสารวรกิจ                     เจ้าคณะอำเภอโนนสูง            หนองหว้า            ด่านคล้า
๒.   พระครูปทุมสารคุณ                 ที่ปรึกษา จอ.โนนสูง               บัว                        โนนสูง
๓.   พระครูวิจิตรคุณวัตร                รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง      โนนหมัน              โนนสูง
๔.   พระครูนันทประโชติ                รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง      บัว                        โนนสูง

๕.   พระปลัดสหัส  ปิติสาโร           เลขานุการ จอ.โนนสูง             หนองหว้า            ด่านคล้า
๖.   พระชัยมงคล  อภิวํโส              เลขานุการ ร.จอ.โนนสูง          โนนหมัน              โนนสูง
๗.   พระสมชาย  สมฺปนฺโน             เลขานุการ ร.จอ.โนนสูง          บัว                        โนนสูง

๘.   พระครูปัญญาวุฒิคุณ               เจ้าคณะตำบลด่านคล้า           เมืองที                ด่านคล้า
๙.    พระสมุห์เสนาะ อนาลโย         เลขานุการ จต.ด่านคล้า         หนองหว้า            ด่านคล้า
๑๐. พระครูพิพิธขันติธรรม              เจ้าอาวาส                              คอนน้อย              ด่านคล้า
๑๑.  พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ    เจ้าอาวาส                               ด่านคนคบ           ด่านคล้า
๑๒. พระอธิการสำราญ  ชนุตฺตโม   เจ้าอาวาส                              หนองอ้อ              ด่านคล้า

๑๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์             เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท   กระเพรา              เมืองปราสาท
๑๔. พระอธิการปลอด  ฐิตสาโร     เจ้าอาวาส                               ปราสาท              เมืองปราสาท
๑๕. พระอธิการละม่อม ผลญาโณ  เจ้าอาวาส                               ดอนท้าว             เมืองปราสาท
๑๖. พระลวด  ปญฺญาพโล               หัวหน้าที่พักสงฆ์                    โนนพัฒนา          เมืองปราสาท

๑๗. พระครูนันทธรรมโกวิท             เจ้าคณะตำบลจันอัด               จันอัด                 จันอัด
๑๘. พระสมจิตร  สมจิตฺโต              เลขานุการ จต.จันอัด               เหล่า                   จันอัด
๑๙. พระครูเกษมวิริยากร                 เจ้าอาวาส                                เหล่า                  จันอัด
๒๐. พระอธิการสมร  ฐิตคุโณ          เจ้าอาวาส                                สำโรง                จันอัด
๒๑. พระถนัด  ภทฺทโก                     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส                      จันอัด                 จันอัด

๒๒.พระครูอุดมอรุโณทัย                 เจ้าคณะตำบลใหม่                   ถนนถั่ว               ใหม่
๒๓.พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ           เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่   ใหม่กลอ             ใหม่
๒๔. พระอธิการอ่อง  องฺคโร           เจ้าอาวาส                                 ใหม่รุ่งอรุณ         ใหม่
๒๕. พระอธิการสมเกียรติ  ฐานสมฺปนฺโน               เจ้าอาวาสจันดุม                           ใหม่

๒๖. พระครูปทุมขันติธรรม                รักษาการแทน จต.โนนสูง        บัว                     โนนสูง
๒๗. พระอธิการสำราญ อชฺฌาจาโร   เจ้าอาวาส                               โนนแต้ว            โนนสูง
๒๘. พระครูโฆษิตธรรมภาณ             เจ้าอาวาส                               ซาด                   โนนสูง
๒๙. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน         รักษาการแทนเจ้าอาวาส        ใหม่สุนทร          โนนสูง

๓๐. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม             เจ้าอาวาส                               สีสุก                  ดอนชมพู
๓๑. พระสมหวัง  โฆสคุโณ                เจ้าอาวาส                              ขี้เหล็ก              ดอนชมพู
๓๒. พระอธิการไมล์  อินฺทปญฺโญ      เจ้าอาวาส                              สระพรวน          ดอนชมพู
๓๓. พระสมศักดิ์  กิตฺติสทฺโท             รักษาการแทนเจ้าอาวาส        บ้านส้ม             ดอนชมพู

๓๔. พระครูสถิตธัญญารักษ์               เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว          หลุมข้าว           หลุมข้าว เขต ๑
๓๕. พระใบฎีกาถนอม  จนฺทวณฺโณ   เลขานุการ จต.หลุมข้าว         หลุมข้าว           หลุมข้าว เขต ๑
๓๖. พระอธิการถั่ว  จนฺทสาโร            เจ้าอาวาส                              ห้วยน้อย           หลุมข้าว เขต ๑
๓๗. พระอธิการส้มเช้า  ปภสฺสโร       เจ้าอาวาส                              กอก                  หลุมข้าว เขต ๑

๓๘. พระครูสังวรประสาท                 เจ้าคณะตำบลดอนชมพู          บ้านไพล          หลุมข้าว เขต ๒
๓๙. พระประกอบ  ฐิตเปโม               เลขานุการ จต.ดอนชมพู         บัว                    โนนสูง
๔๐. พระอธิการอุทัย  สุตธมฺโม         เจ้าอาวาส                               เพิก                  หลุมข้าว เขต ๒
๔๑. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต            เจ้าอาวาส                               ใหม่หนองบัว    หลุมข้าว เขต ๒
๔๒.                                                  รักษาการแทนเจ้าอาวาส         ท่ากระทุ่ม         หลุมข้าว เขต ๒
๔๓. พระชุติมันต์  อริโย                    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส                      บ้านไพล           หลุมข้าว เขต ๒

๔๔. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ                  เจ้าคณะตำบลโตนด               โนนมะกอก       โตนด
๔๕. พระเอกศักดิ์  อริยวํโส              เลขานุการ จต.โตนด               โนนมะกอก       โตนด
๔๖.พระครูวาปีธรรมคุณ                   เจ้าอาวาส                               หนองโจด         โตนด

๔๗. พระครูปภากรพิสิฐ                    เจ้าคณะตำบลบิง                     บิง                    บิง
๔๘. พระแสวง  กวิสฺสามิ                  เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง     บิง                    บิง
๔๙. พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต         เจ้าอาวาส                                ป่ารัง                 บิง
๕๐. พระอธิการสมศักดิ์  กิตฺติสาโร   เจ้าอาวาส                               ขนายดี             บิง
๕๑. พระอธิการมงคล  คนฺธสาโร      เจ้าอาวาส                               เพชร                 บิง
๕๒. พระอธิการบัว  อนาลโย             เจ้าอาวาส                               ขามโนนสันติ    บิง
๕๓. พระเอี่ยม  ญาณกโร                  รักษาการแทนเจ้าอาวาส         กระสัง               บิง
๕๔. พระพันธ์  วราโภ                        รักษาการแทนเจ้าอาวาส         สำโรง               บิง
๕๕. พระออมสิน  อิสฺสรปญฺโญ         หัวหน้าที่พักสงฆ์                     ทพ.ริมมูล          บิง

๕๖. พระครูเกษมนวกิจ                     เจ้าคณะตำบลธารปราสาท      ใหม่เกษม         ธารปราสาท
๕๗. พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท     ร.จต.ธารปราสาท                     ป่าบุ่งตะขบ      ธารปราสาท
๕๘. พระครูฉันทสังฆกิจ                   เจ้าอาวาส                                ท่ากระสัง          ธารปราสาท
๕๙. พระอธิการเฉลียว  ชาคโร         เจ้าอาวาส                                ปราสาท           ธารปราสาท

๖๐. พระครูมนูญธรรมโสภิต             เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า            หนองพลอง     ขามเฒ่า
๖๑. พระเสก  โชติปญฺโญ                 เลขานุการ จต.ขามเฒ่า           หนองพลอง      ขามเฒ่า
๖๒. พระครูสุธรรมประภากร              เจ้าอาวาส                                ไพ                    ขามเฒ่า
๖๓. พระครูฉันทกิจจาภิบาล             เจ้าอาวาส                                กลึง                  ขามเฒ่า
๖๔. พระอธิการชม  อานนฺโท            เจ้าอาวาส                                เกรียม              ขามเฒ่า
๖๕. พระอธิการสมชาย  อสิญาโณ    เจ้าอาวาส                               โนนกระถิน        ขามเฒ่า

๖๖. พระครูถาวรวุฒิธรรม                  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์        หนองเครือชุด   ลำคอหงษ์
๖๗. พระครูสิทธิธรรมประคุณ            เจ้าอาวาส                               โนนลาว            ลำคอหงษ์
๖๘. พระครูวีรบุญญาทร                     เจ้าอาวาส                               สะพาน             ลำคอหงษ์
๖๙. พระมหาพัฒน์กร  กิตฺติสาโร       เจ้าอาวาส                               คอหงษ์             ลำคอหงษ์
๗๐. พระอธิการชรินทร์  ธมฺทินฺโน      เจ้าอาวาส                               ดอนผวา           ลำคอหงษ์

๗๑. พระครูสุตวีรากร                         เจ้าคณะตำบลพลสงคราม       หญ้าคา             พลสงคราม
๗๒. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์           รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม  ดอนมะเหลื่อม  พลสงคราม
๗๓. พระครูประโชติชัยคุณ               เจ้าอาวาส                                 มะรุม                 พลสงคราม

๗๔. พระครุประภาตธรรมรส              เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑       ดอนม่วง          มะค่า เขต ๑
๗๕. พระอธิการพรม  สุวโจ               เจ้าอาวาส                                 มะค่า               มะค่า เขต ๑
๗๖. พระอธิการสมส่วน  อธิปุญฺโญ    เจ้าอาวาส                                มะเกลือ           มะค่า เขต ๑
๗๗. พระสมาน  ทีปธมฺโม                  รักษาการแทนเจ้าอาวาส          ใหม่หนองม้า   มะค่า เขต ๑
๗๘. พระครูนันธรรมนิวิฐ                    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒      พลจลก            มะค่า เขต ๒
๗๙. พระครูประสิทธิโชติ                    เจ้าอาวาส                                หนองม้า          มะค่า เขต ๒
๘๐. พระอธิการจำปา  กิตฺติปญฺโญ     เจ้าอาวาส                                ใหม่สามัคคีธรรม  มะค่า เขต ๒
๘๑. พระอธิการสมปอง  ธมฺมทินฺโน   เจ้าอาวาส                                สระวารี           มะค่า เขต ๒บัญชีรายชื่อพระภิกษุอำเภอโนนสูงเข้าร่วม (ปปช.) ปี ๒๕๕๕
ที่    ชื่อ - ฉายา                                            วัด                     ตำบล              
๑.    พระณัฐศักดิ์  อภิวฑฺฒโน                       เพิก                   หลุมช้าว
๒.    พระสมประสงค์ ปริชาโน                        เพิก                   หลุมช้าว
๓.    พระวินัย  ฐานกโร                                   คอหงษ์            ลำคอหงษ์
๔.    พระฉัตรชัย  กนฺตสีโล                            ใหม่สุนทร         โนนสูง
๕.    สามเณรพงษ์พัฒน์  นนทจันทร์             ใหม่สุนทร         โนนสูง
๖.    พระชุมพร  อธิปุญฺโญ                             ใหม่สุนทร         โนนสูง
๗.    พระสนอง  อหึสโก                                 บัว                     โนนสูง
๘.    พระดาว  ฐานธมฺโม                                โนนหมัน          โนนสูง
๙.    พระสมใจ  อุตฺตโม                                  ใหม่เกษม         ธารปราสาท
๑๐.  พระอุดม  ปญฺญาธโร                              ดอนผวา           ลำคอหงษ์
๑๑.  พระพงษ์พิศิษฐ์  วิสิฏฺฐวํโส                    ใหม่กลอ            ใหม่
๑๒.  พระบูรณะ  ขนฺติสาโร                            โพธาราม           ใหม่
๑๓.  พระไพฑูรย์                                            ดอนผวา            ลำคอหงษ์
๑๔.  พระสุเทพ                                               ดอนผวา            ลำคอหงษ์
๑๕.  พระวัฒนา  รกฺขิโต                                 สะพาน               ลำคอหงษ์
๑๖.  พระมหาบุญช่วย  ปภสฺสโร                      สะพาน               ลำคอหงษ์
๑๗.  พระสนั่น  คุณกโร                                   บิง                     บิง
๑๘.  พระสมรักษ์  กนฺตวณฺโณ                         ปราสาท            ธารปราสาท
๑๙.  พระสาคร  เกสโร                                     บ้านไพล           หลุมช้าว
๒๐.  พระธวัชชัย  ธมฺมคุตฺโต                            บ้านไพล           หลุมช้าว
๒๑.  พระชัยธวัช  ชยาภิรโต                             บ้านไพล           หลุมช้าว
๒๒.  พระธง  อาทโร                                         บัว                    โนนสูง
๒๓.  พระสมชิด  ชาคโร                                    บัว                    โนนสูง
๒๔.  พระกิตติคุณ  สิริมงฺคโล                           บัว                    โนนสูง
๒๕.  พระเจริญ  อตฺตทีโป                                 บัว                    โนนสูง
๒๖.  พระวิบูลย์                                                  ดอนผวา           ลำคอหงษ์
๒๗.  พระประเสริฐ  สิริภทฺโท                            ดอนผวา            ลำคอหงษ์
๒๘.  พระสุพจน์ อภินนฺโท                                 กอก                  โนนสูง
๒๙.  พระวินัย  ปญฺญาธโร                                ใหม่สุนทร          โนนสูง
๓๐.  พระณรงค์ศักดิ์                                         กอก                   โนนสูง
๓๑.  พระบัวลอง  วรปญฺโญ                              หนองหว้า          ด่านคล้า
๓๒.  พระเสงี่ยม  ธมฺมโก                                  สระวารี              มะค่า เขต ๒
๓๓.  พระสัญญา  อกิจฺจโน                               พลจลก              มะค่า เขต ๒
๓๔.  พระสุรศักดิ์                                              ท่ากระทุ่ม           หลุมช้าว
๓๕.  พระอ๊อด  นิสฺสโร                                     กลึง                   ขามเฒ่า
๓๖.  พระเดชา  สิริปุญฺโญ                                โคกเปราะหอม   พลสงคราม
๓๗.  พระสมพร  กนฺตวณฺโณ                            สะพาน               ลำคอหงษ์
๓๘.  พระบรินทร์  ฐิตเมโธ                                หนองนา            พลสงคราม
๓๙.  พระสัมพันธ์  ชวนปญฺโญ                          หนองนา            พลสงคราม
๔๐.  สามเณรสุภาพ  แจ่มเพิง                           หนองนา           พลสงคราม
๔๑.  พระอัมรินทร์  อภินนฺโท                            ดอนมะเหลื่อม   พลสงคราม
๔๒.  พระสัมฤทธิ์  จินฺตามโย                            หนองม้า            มะค่า เขต ๒
๔๓.  พระอภิวัฒน์  เตชปุญฺโญ                          หนองม้า            มะค่า เขต ๒
๔๔.  พระประเสริฐ  คุณวโร                              เหล่า                  จันอัด
๔๕.  พระมหานพสิทธิ์  อิทฺธิเมธี                       จันอัด                จันอัด
๔๖.  พระเสรี  ฐานุตฺตโร                                    บัว                    โนนสูง
๔๗.  พระสมทา  สุภทฺโท                                  บัว                     โนนสูง
๔๘.  พระปฐมพงศ์  ฐานวโร                             ใหม่เกษม          ธารปราสาท
๔๙.  พระกฤตณรงค์                                          ใหม่เกษม          ธารปราสาท
๕๐.  พระยุทธนา  เทวธมฺโม                              ใหม่เกษม          ธารปราสาท
๕๑.  สามเณรธรรมรัตน์  ซึมกลาง                     ใหม่เกษม          ธารปราสาท
๕๒.  พระเอื้อ  อคฺคธมฺโม                                 โคกเปราะหอม   พลสงคราม


     ฉันเพล / รับประทานอาหาร

ประวัติวัดบัว

ตั้งวัด    พุทธศักราช  ๒๔๒๙
สังกัด    มหานิกาย
ที่ตั้ง      เลขที่ ๑๑  บ้านบัว  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๖๐
พื้นที่    เนื้อที่ตั้งวัด  จำนวน  ๑๔  ไร่  ๓  งาน  ๗๙  ตารางวา
             โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๔๙
             พื้นที่ธรณีสงฆ์
                    ติดกับวัดทางด้านหลังติดแม่น้ำลำเชียงไกร เนื้อที่จำนวน ๘ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา
อาณาเข
     ทิศเหนือ  จดที่ดินนางสงัด  อุทัยกลาง  ชุมชนบัว ๓
     ทิศใต้   จดที่ดินสร้างโรงสีเก่าแก่ของชาวจีน
     ทิศตะวันออก   จดถนนเกษตร ต่อด้วยถนนสายโนนสูง-ขามสะแกแสง
     ทิศตะวันตก    จดแม่น้ำลำเชียงไกร

ประวัติความเป็นมา
          เนื่องจากเป็นถิ่นฐานเก่าแก่มีสระบัวขนาดใหญ่อยู่ใกล้หมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น”บ้านบัว”    ภายหลังสร้างวัดขึ้นจึงตั้งชื่อเป็น “วัดบัว” เพื่อให้สอดคล้องกับหมู่บ้าน เป็นวัดเก่าแก่ภายหลังได้รับยกฐานะให้เป็นวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ขนาด กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร
การปกครอง [เท่าที่ทราบนาม ดังนี้]
     ๑. พระมหาผ่อง  (พ.ศ.๒๔๗๘ –๒๔๗๙)  ฐานะปกครองดูแล
     ๒. พระย้อย (พ.ศ.๒๔๘๐ – ๒๔๘๑)   ฐานะปกครองดูแล

     ๓. พระทับ (พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๓)    ฐานะปกครองดูแล
     ๔. พระทองอยู่   ญาณวุฑฺโฒ  (พ.ศ.๒๔๘๔ – ๒๔๘๘) ฐานะ ปกครองดูแล
     ๕. พระอธิการก้อน (พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๐๐)  ฐานะเจ้าอาวาส
     ๖. พระครูปทุมสารคุณ  (พ.ศ.๒๕๐๐- ปัจจุบัน)  ฐานะเจ้าอาวาส
          พระครูสังฆรักษ์ยัง   เฉโก   ฐานะรองเจ้าอาวาส
          พระครูนันทประโชติ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง ฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส
          พระครูปทุมขันติธรรม    รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโนนสูง ฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส
          พระ  ๒๒  รูป สามเณร ๓ รูป   ชี ๑  รูป ศิษย์วัด ๑ คน
ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน     พระครูปทุมสารคุณ (อินทร์ นนฺทโก) อายุ ๘๔ พรรษา ๖๔
          พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดบัว
          พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นเจ้าคณะตำบลโนนสูง
          พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพระอุปัชฌาย์
          พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี
          พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท
          พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
     การศึกษาและการเผยแผ่
          สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๘
          สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔
          ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
          สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่  ๒๕   เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑
     การสาธารณูปการ  เสนาสนะสิ่งก่อสร้าง
          พ.ศ.๒๕๐๙ สร้างอุโบสถ  ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๑๘ สร้างศาลาการเปรียญ ๒  ชั้น พร้อม ครัวและห้องน้ำ  ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๒๕ สร้างกุฏิสงฆ์ ๒ ชั้น  ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๓๐ สร้างกุฏิปฏิบัติธรรม ๒  ชั้น  ๑  หลัง
          พ.ศ.๒๕๓๒ สร้างเมรุ  ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างหอฉัน  ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างห้องน้ำ ๑  หลัง
          พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างหอระฆัง ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๓๗  สร้างศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๔๐ สร้างหอไตรและพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ๒ ชั้น ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๔๗ ซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
          พ.ศ.๒๕๕๐  สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง
                               สร้างห้องงเก็บของและห้องน้ำ พร้อมโรงครัว ๑ หลัง
   
                            สร้างกุฏิสงฆ์ ๑  หลัง
                               สร้างห้องน้ำทิศใต้ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง
                               สร้างห้องน้ำทิศเหนือศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง
                               เทถนนคอนกรีต และ เทพื้นคอนกรีต ภายในบริเวณวัด
           พ.ศ.๒๕๕๔  สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง
                               สร้างกุฏิปฏิบัติธรรม ๔  หลัง
          พ.ศ.๒๕๕๕  สร้างกุฏิปฏิบัติธรรม ๑  หลัง ---------------------
สถานที่ : วัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
รายงาน : s-hatcore

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP