วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมวัดหนองหว้า ปี ๒๕๕๕


ตารางการปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ครั้งที่ ๔๓
วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

จัดโดย          : พระครูวิสารวรกิจ
สถานที่          : วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรชาสีมา
วัน/เดือน/ปี    : วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
สอบถาม       : โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
                         E-mail : s-hathcore@hotmail.comวันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๗ : ๓๐ น  รับบิณฑบาต                                                    กรรมการวัดหนองหว้า
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                    พระครูวิสารวรกิจ
     ๑๐ : ๐๐ น.   ลงทะเบียน / ขอปริวาส / ให้ปริวาส                  พระภิกษุวัดหนองหว้า
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                   พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์  (ภาคเย็น)
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       กรรมการวัดหนองหว้า
     ๒๐ : ๐๐ น.  จัดระเบียบ / บอกข้อวัตรปฏิบัติ                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - ทุกหมู่บ้านช่วยกัน/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒.พระชุติมันต์  อริโย
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายบุญส่ง  ฤทธิ์ด่านกลาง : นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - กรรมการวัดหนองหว้า
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - กรรมการวัดหนองหว้า

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               
วันจันทร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านบุ หมู่ ๒ / กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูมนูญธรรมโสภิต
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านบุ หมู่ ๒ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านบุ หมู่ ๒ / กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านบุ หมู่ ๒/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒.พระชุติมันต์  อริโย
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายบัวพิษ  ยอดด่านกลาง : ผู้ใหญ่บ้านบุ หมู่ ๒
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านบุ หมู่ ๒ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านบุ หมู่ ๒ / กรรมการวัด

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               

วันอังคาร ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านบุ หมู่ ๓ / กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูอุดมอรุโณทัย
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านบุ หมู่ ๓ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านบุ หมู่ ๓ / กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านบุ หมู่ ๓/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒.พระชุติมันต์  อริโย
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายเงิน  จงเสริมกลาง : ผู้ใหญ่บ้านบุ หมู่ ๓
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านบุ หมู่ ๓ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านบุ หมู่ ๓ / กรรมการวัด

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               

วันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านหนองสะแก หมู่ ๕/ กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูนันทประโชติ
     ๑๐ : ๐๐ น.  ขอมานัต / ให้มานัต
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ / กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  บอกข้อวัตรปฏิบัติ                                           พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               -  บ้านหนองสะแก หมู่ ๕/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒.พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายมานพ  ค่ากลาง : ผู้ใหญ่บ้านหนองสะแก หมู่ ๕
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ / กรรมการวัด
                                                                                                               

                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               


วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ / กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ / กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านหนองหว้า หมู่ ๖/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายสมพันธ์  ซึมกลาง : ผู้ใหญ่บ้านหนองหว้า หมู่ ๖
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ / กรรมการวัด

                                                                                                               

                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               


วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านหนองร้อย หมู่ ๘ / กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูสุตวีรากร
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านหนองร้อย หมู่ ๘  / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านหนองร้อย หมู่ ๘/ กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านหนองร้อย หมู่ ๘/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายวิรัตน์  ซึมกลาง : ผู้ใหญ่บ้านหนองหลักร้อย หมู่ ๘
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านหนองร้อย หมู่ ๘/ กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านหนองร้อย หมู่ ๘ / กรรมการวัด

                                                                                                               

                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               วันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ / กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูประโชติชัยคุณ
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ / กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายบุญเทียม  เลากลาง : ผู้ใหญ่บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ / กรรมการวัด

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               


วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒/ กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูธรรมธรสุรสิทธิ์  สุทฺธจิตฺโต
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ / กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายวุฒิจักษ์  สำราญกลาง : กำนันตำบลด่านคล้า
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ / กรรมการวัด

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               


วันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านโคกเกริ่นฯ หมู่ ๑๓ / กรรมการวัด
     ๐๘ : ๓๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูพิมลธรรมานุวัตร
     ๑๒ : ๐๐ น.  ทำกิจส่วนตัว
     ๑๒ : ๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม (ภาคบ่าย)                                     พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๕ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                       บ้านโคกเกริ่นฯ หมู่ ๑๓ / กรรมการวัด
     ๑๖ : ๐๐ น.  พักผ่อน
     ๑๗ : ๐๐ น.  เดินจงกรม / เจริญสมาธิ                                  พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๘ : ๐๐ น.  สวดมนต์ (ภาคเย็น)                                         พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๑๙ : ๓๐ น.  รับน้ำปานะ                                                      บ้านโคกเกริ่นฯ หมู่ ๑๓/ กรรมการวัด
     ๒๐ : ๐๐ น.  ฟังธรรม                                                           พระครูวิสารวรกิจ
     ๒๐ : ๓๐ น.  บอกวัตร / พักผ่อน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ ๑๓/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายธงชัย  วัฒนเคน : ผู้ใหญ่บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ ๑๓
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านโคกเกริ่นฯ หมู่ ๑๓ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านโคกเกริ่นฯ หมู่ ๑๓ / กรรมการวัด

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               


วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
     เวลา            รายการ                                                          ผู้ดำเนินการ                       
     ๐๓ : ๐๐ น.  ตื่น / ทำกิจส่วนตัว
     ๐๓ : ๓๐ น.  เจริญสมาธิ / เดินจงกรม / สวดมนต์                 พระครูสุนทรธรรมประสาท
     ๐๖ : ๐๐ น.  รับน้ำปานะ/ปาทั่งโก๋
     ๐๗ : ๓๐ น.  รับบิณฑบาต                                                   บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔ / กรรมการวัด
     ๐๙ : ๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / ฟังธรรม                                   พระครูวิสารวรกิจ
     ๑๐ : ๐๐ น.  ขออัพภาน / ให้อัพภาน

     หมู่บ้านให้ความอุปถัมภ์
               - บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔/กรรมการวัด
     พิธีกร
               ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
               ๒.พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
               ๓.นายเสน่ห์  จั่นกลาง
     ประธานจุดธูปเทียน
              - นายพนม  เพชรนอก : ผู้ใหญ่บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔
     ทายก
               - นายเนตร  ปลั่งกลาง
     ดูแลอาหาร
               - พระชม  จิตฺตปญฺโญ
               - บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔ / กรรมการวัด
     ดูแลน้ำปานะ
               - พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย/ทีมงาน
               - บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔ / กรรมการวัด

                                                                                                               
                                                              - จัดสำรับ (๐๖:๐๐น.)
                                                              - รับ-ถ่ายบาตร (๐๗:๐๐น.)
                                                              - เลี้ยงน้ำปานะ*
                                                                     * เวลา ๑๕:๓๐น. และ
                                                                     * เวลา ๒๐:๐๐น.
                                                              - ทำความสะอาด
                                                              - จัดเก็บสถานที่
                                                              - อื่นๆ
                                                                                                               

-------------------------------
สถานที่ :  วัดหนองหว้า
ถ่ายภาพ/รายงาน : s-hatcore


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP