วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปลั่งกลาง

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปลั่งกลาง


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสุภาภรณ์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น แพร
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสมร นามสกุล ชาติวีรัตนไตร ชื่อเล่น ต้อย

     ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๕) เรียนต่อที่ โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสุพจน์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น พจน์
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสาวสุวิมล นามสกุล เพ็ชรกุล ชื่อเล่น หญิง
           อายุ ๒๗ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

      บ้านเลขที่ ๑๕๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

      อาศัยอยู่กับ ย่าด้วง  ปลั่งกลาง

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP