วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงกาญจนา แจ้โพธิ์

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงกาญจนา นามสกุล แจ้โพธิ์ ชื่อเล่น ป่าน
     เกิด วันพุธ ที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
           อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางนงนุช นามสกุล ใจคุณ ชื่อเล่น นุช

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายอำนาจ นามสกุล แจ้โพธิ์ ชื่อเล่น ตี๋
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางขนิษฐา นามสกุล ขอด่านกลาง ชื่อเล่น ต่าย
           อายุ ๓๑ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๗๘/๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP