วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงอรนุช จันทะแจ่ม

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงอรนุช นามสกุล จันทะแจ่ม ชื่อเล่น นุช
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๐
           อายุ  ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวกัลยา นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ปากกา

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายวี นามสกุล จันทะแจ่ม ชื่อเล่น วี
           อายุ ๓๘ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสาวสุจิตรา นามสกุล ปลั่งกลาง
           อายุ ๓๐ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
      อาศัยอยู่กับย่ายสมบูรณ์  เอมอักษร

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม, 2554  

จอย $∆$

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP