วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา [อำเภอโนนสูง]

การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
วันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


๑. การจัดสถานที่
          - จัดเต้นท์ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ หลัง (วัดหนองหว้ารับผิดชอบกางเต้นท์)
          - คณะสงฆ์ กลุ่มที่ ๑-๒-๓ อุปถัมภ์จัดเต้นท์ โดยสนับสนุนเงิน ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท

๒. การจัดนิทรรศการ / เจ้าภาพอาหาร
     คณะสงฆ์กลุ่มที่ ๑
          - รับผิดชอบจัดนิทรรศการกาลในเต็นท์ที่ ๑
          - เป็นเจ้าภาพอาหาร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     คณะสงฆ์กลุ่ม ๒
          - รับผิดชอบจัดนิทรรศการกาลในเต็นท์ที่ ๒
          - เป็นเจ้าภาพอาหาร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     คณะสงฆ์กลุ่ม ๓
          - รับผิดชอบจัดนิทรรศการกาลในเต็นท์ที่ ๓
          - เป็นเจ้าภาพอาหาร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๓. การจัดกิจกรรมภายในเต้นท์
     - จัดตะหมู่บูชาสวยงาม
     - จัดตั้งพระพุทธรูปโบราณ / รูปเหมือนของเกจิอาจารย์
     - จัดให้มีการปิดทองพระพุทธรูปโบราณ / รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ / สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
     - จัดฉายสื่อวีดิทัศน์พระพุทธประวัติ
     - จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา
     - จัดพระสงฆ์กลุ่มละ ๒๐ รูป / ชักชวนพุทธศาสนิกชน / เยาวชนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
     - จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
               ๑) การอาราธนาในพุทธศาสนพิธี
               ๒) การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
               ๓) การแข่งขันเรียงความ เรื่องวันวิสาขบูชา
               ๔) การตอบปัญหาธรรมะกำหนดการ

วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๘:๐๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน ลงทะเบียนที่เต้นท์เวทีกลาง
     เวลา ๐๙:๐๐ น.  พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
                                   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระ
                            พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
                            ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
                                   - เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระบรมฉายลักษณ์
                                   - กล่าวถวายรายงาน
                            พระครูวิสารวรกิจ กล่าวสัมโมทนียกถา / เปิดโครงการ
                            ชมนิทรรศการ / ทำบุญปิดทองพระพุทธรูป / บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
     เวลา ๑๐:๐๐ น.  เริ่มการประกวดและแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ภาคเช้า
                                    - การอาราธนาในพุทธศาสนพิธี
                                    - การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
                                    - การเรียงความ เรื่องวันวิสาขบูชา
                                    - การตอบปัญหาธรรมะ
     เวลา ๑๑:๓๐ น.   พักฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
     เวลา ๑๓:๐๐ น.   คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา
     เวลา ๑๖:๐๐ น.   พักทำกิจส่วนตัว
     เวลา ๑๗:๐๐ น.   คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมกิจกรรมภาคค่ำ
                                    - เดินจงกรม / ทำวัตรเย็น / เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
                                    - เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     เวลา ๑๙:๐๐ น.   แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่อง วันวิสาขบูชา
                            - โดย พระครูมนูญธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า / ประธานสงฆ์กลุ่มที่ ๓
     เวลา ๒๑ :๐๐ น.   พักผ่อนอย่างมีสติ


วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๔:๐๐ น.  ตื่นทำกิจส่วนตัว
     เวลา ๐๔:๓๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมกิจกรรมภาคเช้า
                                - ทำวัตรช้า / เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
     เวลา ๐๗:๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า
     เวลา ๐๙:๐๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา
     เวลา ๑๐:๐๐ น.  เริ่มการประกวดและแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ภาคเช้า
                               - การอาราธนาในพุทธศาสนพิธี
                               - การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
                               - การเรียงความ เรื่องวันวิสาขบูชา
                               - การตอบปัญหาธรรมะ
     เวลา ๑๑:๓๐ น.  พักฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
     เวลา ๑๓:๐๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา
     เวลา ๑๖:๐๐ น.  พักทำกิจส่วนตัว
     เวลา ๑๗:๐๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมกิจกรรมภาคค่ำ
                                - เดินจงกรม / ทำวัตรเย็น / เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
                                - เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     เวลา ๑๙:๐๐ น.  เวียนเทียน
     เวลา ๒๑:๐๐ น.  พักผ่อนอย่างมีสติ


วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     เวลา ๐๔:๐๐ น.  ตื่นทำกิจส่วนตัว
     เวลา ๐๔:๓๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมกิจกรรมภาคเช้า
                                 - ทำวัตรช้า / เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
     เวลา ๐๗:๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า
                                - ชมนิทรรศการ / ทำบุญปิดทองพระพุทธรูป / บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
     เวลา ๐๙:๐๐ น.  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา
     เวลา ๑๐:๐๐ น.  พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานฝาสยสงฆ์
                                - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์
                           พระครูนันทประโชติ รองเจ้าคณะอำเภอโนสูง 
                                - กล่าวถวายรายงาน
                           มอบรางวัลแก่แก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
                           พระครูวิสารวรกิจ กล่าวสัมโมทนียกถา / นำถวายพระราชกุศล / ปิดโครงการ
     เวลา ๑๑:๐๐ น.  พักฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
     เวลา ๑๒:๐๐ น.  เสร็จสิ้นโครงการ
                            เดินทางกลับ / จัดเก็บสถานที่     - พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง : ประธานการจัดโครงการ

          - ประธานจูดธูปเทียน

          - ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร  ดุจจานุทัศน์ : กล่าวถวายรายงานคำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ที่  ๓ / ๒๕๕๔
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

          ด้วยคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น เริ่มโครงการฯ ระหว่างวันที่  ๑๖ ถึง ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นเวลา ๓ วัน ณ วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนสูง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
          การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ที่จะจัดขึ้น ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
     ๑.  พระครูวิสารวรกิจ    เจ้าคณะอำเภอโนนสูง        ประธาน
     ๒.  พระครูปทุมสารคุณ    ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง    รองประธาน
     ๓.  พระครูวิจิตรคุณวัตร    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง    รองประธาน
     ๔. พระครูนันทประโชติ    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง    รองประธาน
     ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยเน้นการปฏิบัติบูชาให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อสร้างความรักความเมตตา อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและสันติสุขของมนุษย์

๒. คณะกรรมการอุปถัมภ์
     ๑. พระครูถาวรวุฒิธรรม        เจ้าคณะตำบลลำคอหงส์
     ๒. พระครูสังวรประสาท        เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์    เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
     ๔. พระครูปัญญาวุฒิคุณ        เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๕. พระครูนันทธรรมโกวิท    เจ้าคณะตำบลจันอัด
     ๖. พระครูมนูญธรรมโสภิต    เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๗. พระครูสถิตธัญญารักษ์    เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
     ๘. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ        เจ้าคณะตำบลโตนด
     ๙. พระครูสุตวีรากร        เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๑๐. พระครูสุนทรวัฒนารักษ์    เจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๑. พระครูปภากรพิสิฐ        เจ้าคณะตำบลบิง
     ๑๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
     ๑๓. พระครูอุดมอรุโณทัย    เจ้าคณะตำบลใหม่
     ๑๔. พระครูเกษมนวกิจ        เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๕. เจ้าอธิการแจ่ม  อาจิตธมฺโม    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๖. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์    รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๑๗. พระครูปทุมขันติธรรม    รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๘. พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท    รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๙. พระครูปริยัติประภากร    เจ้าอาวาสวัดด่านติง
     ๒๐. พระครูวิจิตรธรรมประยุต    เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
     ๒๑. พระครูสุนทรวรวิทย์        เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
     ๒๒. พระครูฉันทสังฆกิจ        เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
     ๒๓. พระครูประสิทธิโชติ        เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
     ๒๔. พระครูศีลสังวรารักษ์    เจ้าอาวาสวัดเสลา
     ๒๕. พระครูประโชติชัยคุณ    เจ้าอาวาสวัดมะรุม
     ๒๖. พระครูสุธรรมประภากร    เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
     ๒๗. พระครูเกษมวิริยากร    เจ้าอาวาสวัดเหล่า
     ๒๘. พระครูฉันทกิจจาภิบาล    เจ้าอาวาสวัดกลึง
     ๒๙. พระครูโฆษิตธรรมภาณ    เจ้าอาวาสวัดซาด
     ๓๐. พระครูสิทธิธรรมประคุณ    เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
     ๓๑. พระครูวีรบุญญาทร        เจ้าอาวาสวัดสะพาน
     ๓๒. พระครูสุคนธศีลวัตร        เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
     ๓๓. พระครูวาปีธรรมคุณ        เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
     ๓๔. พระครูวินัยธรนิคม  สิริวฑฺฒโน
     ให้คณะกรรมการอุปถัมภ์ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำให้ความเห็นในการจัดงาน กิจกรรมแก่ฝ่ายจัดงาน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ แนะนำแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง ให้ปรับปรุงแล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. กรรมการอำนวยการ
     ๑. พระครูถาวรวุฒิธรรม        เจ้าคณะตำบลลำคอหงส์        ประธาน
     ๒. พระครูสังวรประสาท        เจ้าคณะตำบลดอนชมพู        รองประธาน
     ๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์    เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท    รองประธาน
     ๔. พระครูปัญญาวุฒิคุณ        เจ้าคณะตำบลด่านคล้า        รองประธาน
     ๕. พระครูนันทธรรมโกวิท    เจ้าคณะตำบลจันอัด
     ๖. พระครูมนูญธรรมโสภิต    เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๗. พระครูสถิตธัญญารักษ์    เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
     ๘. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ        เจ้าคณะตำบลโตนด
     ๑๐. พระครูสุนทรวัฒนารักษ์    เจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๑. พระครูปภากรพิสิฐ        เจ้าคณะตำบลบิง
     ๑๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
     ๑๓. พระครูอุดมอรุโณทัย    เจ้าคณะตำบลใหม่
     ๑๔. พระครูเกษมนวกิจ        เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๕. เจ้าอธิการแจ่ม  อาจิตธมฺโม    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๖. พระครูสุธรรมประภากร    เจ้าอาวาสวัดไพ
     ๑๗. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร    เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๑๘. พระสมาน  อภิวํโส        เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๑๙. พระเสก  โชติปญฺโญ    เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๒๐. พระแสวง  กวิสฺสามิ        เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง
     ๒๑. พระวิรัตน์  โอภาโส        เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ให้คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่กำหนดแผนการจัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาในส่วนต่างๆ ของงาน อำนวยความสะดวกในการประสานงานติดต่อ ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพของงาน


๔. คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
     ๑. พระครูสุธรรมประสิทธิ์    เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท        ประธาน
     ๒. พระครูสังวรประสาท        เจ้าคณะตำบลดอนชมพู            รองประธาน
     ๓. พระครูมนูญธรรมโสภิต    เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า            รองประธาน
     ๔. พระครูปภากรพิสิฐ        เจ้าคณะตำบลบิง
     ๕. นายไพบูลย์  จำปาโพธิ์    ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
     ๖. นายประเสริฐ  แดนจอหอ    ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
     ๗. นายเดชะ  คิดก่อนทำ        ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
     ๘. นายประเสริฐ  เลากลาง    กรรมการวัดหนองหว้า
     ให้คณะกรรมการการเงิน มีหน้าที่พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และจัดหางบประมาณ จัดเก็บ และรวบรวมยอดรายรับรายจ่าย เพื่อให้กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


๕. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
     ๑. พระครูสุตวีรากร        เจ้าคณะตำบลพลสงคราม        ประธาน
     ๒. พระครูเกษมนวกิจ        เจ้าคณะตำบลธารปราสาท        รองประธาน
     ๓. พระสมชาย  สมฺปนฺโน        เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๔. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน    เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๕. พระสนอง  อหึสโก        ครูสอนปริยัติธรรมวัดบัว
     ๖. พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ    เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
     ๗. พระประกอบ  ฐิตเปโม    เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๘. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย    เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๙. พระเอกศักดิ์  อริยวํโส        เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด
     ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม มีหน้าที่กำหนดการจัดนิทรรศการดานพระพุทธศาสนาและการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ และให้ประธานมีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ช่วยดำเนินการตามความจำเป็น


๖. พระวิปัสสนาจารย์
     ๑. พระครูสังวรประสาท        เจ้าคณะตำบลดอนชมพู        ประธาน
     ๒. พระครูฉันทสังฆกิจ        เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
     ๓. พระครูประสิทธิโชติ        เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
     ๔. พระครูศีลสังวรารักษ์        เจ้าอาวาสวัดเสลา
     ๕. พระครูเกษมวิริยากร        เจ้าอาวาสวัดเหล่า
     ๖. พระครูฉันทกิจจาภิบาล    เจ้าอาวาสวัดกลึง
     ๗. พระครูสุคนธศีลวัตร        เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
     ๘. พระอธิการยัง  อุปสนฺโน    เจ้าอาวาสวัดศรีสุข
     ๙. พระอธิการสำราญ  ชนุตฺตโม    เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
     ๑๐. พระบุญ  กนฺตสีโล       
     ให้คณะพระวิปัสสนาจารย์ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการ นักเรียน ที่เข้าร่วมงาน นำทำวัตรเช้า – เย็น เจริญพระพุทธมนต์ อบรมกัมมัฏฐาน เวียนเทียน เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


๗. ฝ่ายบันทึกกิจกรรม
     ๑. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร        เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๒. พระบัวลอง  วรปญฺโญ        วัดหนองหว้า
     ๒. นายประเสริฐ  เลากลาง        คณะกรรมการวัดหนองหว้า
     ๔. นายจักรกฤษณ์  เจือด่านกลาง        นักศึกษา ม.เทคโนฯ อีสาน
     ให้ฝ่ายบันทึกกิจกรรม มีหน้าที่เก็บรวมรวมภาพ เสียง ในทุกๆ กิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอในสื่อออนไลน์ และประกอบการทำรายงานโครงการต่อไป


๘. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
     ๑. พระครูปัญญาวุฒิคุณ        เจ้าคณะตำบลด่านคล้า            ประธาน
     ๒. พระครูปภากรพิสิฐ        เจ้าคณะตำบลบิง            รองประธาน
     ๓. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร    เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๔. พระสมาน  อภิวํโส        เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๕. พระสมชาย  สมฺปนฺโน        เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๖. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน    เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๗. พระเสก  โชติปญฺโญ        เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๘. พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ    เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
     ๙. พระแสวง  กวิสฺสามิ        เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง
     ๑๐. พระประกอบ  ฐิตเปโม    เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๑๑. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย    เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๑๒. พระศุภวัฒน์  สีลเตโช    เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๓. พระสมเทียม  สจฺจวโร    วัดหนองหว้า
     ๑๔. พระเด่นชัย  สุภาจาโร    วัดหนองหว้า
     ให้คระกรรมการจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ทำการติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงาม และทำการจัดเก็บกลังจากเสร็จสิ้นโครงการ


๙. กรรมการประชาสัมพันธ์
     ๑. พระครูอุดมอรุโณทัย        เจ้าคณะตำบลใหม่        ประธาน
     ๒. พระครูสุตวีรากร        เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๓. พระครูปทุมขันติธรรม        รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๔. พระครูสุคนธศีลวัตร        เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
     ๕. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต    เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
     ๖. พระอ่อน  รตนวณฺโณ        วัดใหม่กลอ
     ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการบอกกล่าว แจ้งข่าวสาร ชี้แจ้งกำหนดการกิจกรรมในงาน อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


๑๐. กรรมการควบคุมเสียง
     ๑. พระบัวลอง  วรปญฺโญ    วัดหนองหว้า
     ๒. พระธีรยุทธ  จนฺทปญฺโญ    วัดด่านคนคบ
     ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง มีหน้าที่ในการดูแลติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในจุดต่างๆ ภายในบริเวณของงาน และควบคุมดูแลการใช้ รวมถึงการบันทึกเสียงของแต่ละกิจกรรม


๑๑. คณะกรรมการกระแสไฟฟ้า
     ๑. พระสมเทียม  สจฺจวโร        วัดหนองหว้า
     ๒. นายสุเมธ  เลากลาง        คณะกรรมการวัดหนองหว้า
     ให้คณะกรรมการกระแสไฟ มีหน้าที่เดินสายไฟฟ้า ติดหลอดไฟฟ้า บลั๊กไฟฟ้า ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณของการจัดงาน ติดตามตรวจสอบให้ใช้งานเป็นไปด้วยดี


๑๒. คณะกรรมการน้ำประปา
     ๑. เทศบาลตำบลด่านคล้า
     ให้คณะกรรมน้ำประปา มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำใช้ในการจัดงาน ติดตั้งท่อส่งน้ำ และปล่อยน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึง


๑๓. คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
     ๑. พระครูนันทธรรมนิวิฐ            เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
     ๒. พระครูเกษมนวกิจ            เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๓. เจ้าอธิการแจ่ม  อาจิตฺตธมฺโม        เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๔. พระครูสุธรรมประภากร        เจ้าอาวาสวัดไพ
     ๕. พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต        เจ้าอาวาสวัดป่ารัง
     ๖. พระใบฎีกาถนอม จนฺทวณฺโณ        เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
     ๗. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย        เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๘. พระชม  จิตฺตปญฺโญ            วัดหนองหว้า
     ให้คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่เพื่อเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้มาช่วยงาน และร่วมงาน จัดหาอาหาร เครื่องดื่มเป็นการสำรอง


          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดงานในครั้งนี้  จงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความสามัคคีปรองดอง  และเรียบร้อยทุกประการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔


(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ประธานกรรมการ
 

          - คณะสงฆ์กลุ่มที่ ๑
[ยืน] พระครูปัญญาวุฒิคุณ / พระครูนันทธรรมโกวิท / พระครูสุธรรมประสิทธิ์
[นั่ง] พระครูอุดมอรุโณทัย


กิจกรรมของนักเรียน : จัดทำโดยคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และวัฒนธรรมอำเภอ

         
- ลงทะเบียน

          - สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

          - เล่านิทานธรรมะ

          - ตอบปัญหาพุทธประวัติ

          - รับมอบรางวัล


การปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท
          - สวดมนต์ / เจริญกัมมัฏฐานภาคบ่าย ณ อุโบสถวัดหนองหว้า

 

 
          - สวดมนต์ / เจริญกัมมัฏฐานภาคค่ำ
 


ถวายความอุปถัมภ์ด้านอาหาร / เครื่องดื่ม
 กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
          - จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน
 

          - อุโบสถวัดหนองหว้า
 

          - พระครูวิสารวรกิจ : แสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
 
 

          - หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโนนสูง : นำกล่าวคำบูชาดอกไม้ ธูปเทียน
 

          - เวียนเทียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ


 ข้อมูลเพิ่มเติม :
     - วันวิสาขบูชา
     - วิสาขบูชา : วันสันติภาพโลก

โหลดเพลง
     - เพลงวันวิสาขบูชา

--------------
ไก่ / ดื้อ /  s-hatcore : ถ่ายภาพ
S-HaTCoRE : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP