วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ [วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔]

 กำหนดงาน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๔
 ณ วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ( แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ )
 
***************
 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ( แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ )
     เวลา ๐๘:๐๐ น.  ปลงผมผู้เข้าร่วมการบรรพชา
     เวลา ๐๙:๓๐ น.  อาบน้ำให้ผู้ขอบรรพชา
     เวลา ๑๒:๐๐ น.  รับประทานอาหารร่วมกัน
     เวลา ๑๓:๐๐ น   พิธีเรียกขวัญผู้ขอบรรพชา
     เวลา ๑๔:๐๐ น.  แห่รอบอุโบสถ
     เวลา ๑๕:๐๐ น.  บรรพชาสามเณร
                                ถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึก
                                เสร็จพิธี


เริ่มโครงการ
     ลงทะเบียน

ลงทะเบียนก่อนครับ : (จากซ้าย) พระเสนาะ อนาลโย, พระบัวลอง วรปญฺโญ, อาจารย์เดชะ คิดก่อนทำ, พระวุฒิชัย ถาวโร     ปลงผมผู้เข้าร่วมการบรรพชา
      
     แม่ครัวของเรา

      ตกแต่งบายศรี

     ก่อนจะบรรพชา...เรามาซักซ้อมความพร้อมกันก่อน

     ส.ส.ทัศนียา  รัตนเศรษฐ พร้อมครอบรัว : เดินทางถึงสถานที่จัดโครงการ

     ผู้นำฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริหาร
     (จากซ้าย)       นายบานเย็น  ด่านกลาง : รองนายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
                         นายบรรยง  ไม้กลาง  :  รองนายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
                         นายเสมอ  เลากลาง  :  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
                         นายทอง  ตั้งเศวตชัย :  กำนันตำบลด่านคล้า
                         นายบุญส่ง  ฤทธิ์ด่านกลาง : นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า


     ส.ส.ทัศนียา  รัตนเศรษฐ : เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

     มรรคนายก : นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรับ ไหว้พระ สมาทานศีล

     พระเสนาะ  อนาลโย : ให้ศีล

     ผู้มาร่วมงาน : จำนวน ๑๗๔ คน

     ประธาน : เปิดกรวยถวายพระพร

     ประธาน  :  นำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล

คำถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ข้าพระพุทธเจ้า ชื่อ.................................นามสกุล..................................................ตำแหน่ง................................ในนามข้าราชการทุกฝ่าย ผู้มีเกียรติ ประชาราษฎรทั้งหลายในภูมิภาคนี้ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
          ในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาติถวายพระราชกุศล ด้วยการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ และขอถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
          ขออำนาจผลบุญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ พร้อมทั้งอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบารมีแห่งสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์  โปรดอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัติกาลเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
 
 
      กำนันทอง  ตั้งเศวตชัย : กล่าวรายงานการจัดโครงการ
 
คำกล่าวรายงาน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


กราบเรียน.............................................ที่เคารพอย่างสูง
กระผมนาย............................................ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลด่านคล้าและชาวอำเภอโนสูง   มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่.............................................ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
          ด้วยวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานเข้าอยู่ปริวาสกรรมและโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากเทศบาลตำบลด่านคล้า ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียน และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้เป็นรุ่นที่ ๒๘ มีผู้เข้าร่วม  ๕๙  คน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ  โรงเรียนบ้านคอนน้อย โรงเรียนบ้านถนนถั่วและโรงเรียนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
          ในการจัดโครงการแต่ละครั้งที่ผ่านมา ทางวัดหนองหว้าได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียน ประชาชาชน ด้วยดีเสมอมา
          บัดนี้ได้อุดมฤกษ์แล้ว ผมในนามตัวแทนของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเรียนเชิญ...........................................ได้กล่าวปราศรัยและเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมบรรพชาและพี่น้องประชาชนต่อไป ครับผม

     ประธาน : กล่าวเปิดโครงการ และทักทายปราศัยผู้มาร่วมงาน(คำกล่าวเปิดโครงการ)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

----------
วัดหนองหว้า
วันพฤหัสบดี ที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔


นมัสการ    พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          สวัสดี  ท่านนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิก
เทศบาลตำบลด่านคล้า คณะครู แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวอำเภอโนนสูง ที่เคารพ

          (ผม, ดิฉัน) ดีใจที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองหว้าครั้งนี้  จากการกล่าวรายงานของท่าน ...................................................แสดงถึงความสามัคคี ความเสียสละของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ที่เห็นประโยชน์ในการฝึกหัด อบรมเด็กเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม
          บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้ว ผมขอเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒๘     พิธีมอบผ้าจีวรแก่ผู้เข้าพรรพชาปี ๒๕๕๔

     กรวดน้ำรับพร

     ปลัดแบงค์ : มอบของที่ ระลึก
   

อาบน้ำให้ผู้ขอบรรพชา

รับประทานอาหารร่วมกัน

พิธีเรียกขวัญผู้ขอบรรพชา

แห่รอบอุโบสถ

บรรพชาสามเณร

ถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึก

เสร็จพิธี
------------------
รายงายจากวัดหนองหว้า
     ช่างหมาย, อ้อ, จ๊อด : ถ่ายภาพ
     S-HaTCoRE : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP