วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ [วัดหนองหว้า ๒๕๕๓]

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๔


--------------

วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔๑. ชื่อโครงการ
          “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๔”


๒. หลักการและเหตุผล
          ด้วยเยาวชนเป็นทรัพยากรของชาติที่สำคัญ  และเยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้ที่สืบทอดอนาคตของชาติต่อไปในวันข้างหน้า เยาชนจะเป็นคนดีมีระเบียบหรือไร้ระเบียบวินัยอยู่ที่สถานบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาเป็นตัวกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันครอบครัวจึงมีบทบาทต่อเยาวชน และสืบต่อไปถึงสังคม ก่อนอื่นต้องเริ่มที่บิดามารดาเป็นคนดีให้ความรักความอบอุ่นต่อบุตรธิดา  สถาบันการศึกษาเป็นผู้บ่มเพาะความรู้ความสามารถ สถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีในปัจจุบัน และในวันข้างหน้า เยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาและอบรม และได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรม จริยธรรม และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของวัฒนธรรมไทย  เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้  อันจักเกิดสติปัญญาสามารถนำมาพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป
          ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่ออบรมศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงามนี้ขึ้นมา ให้ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น


๓.วัตถุประสงค์
          ๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ๓.๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและเกิดจิตสำนึกอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน
          ๓.๓ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
          ๓.๔ เพื่อให้เยาวชนนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน


๔. เป้าหมาย
          บรรพชาสามเณร     จำนวน  ๘๐ รูป


๕. ระยะเวลาดำเนินการ
          เริ่มโครงการ    วันที่ ๓๑ มีนายน พ.ศ.๒๕๕๔
          สิ้นสุดโครงการ    วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔


๖. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ
          ๑.ขออนุมัติโครงการฯ
          ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
          ๓.ติดต่อประสานงานกันหน่วยงานต่างๆ
          ๔.ติดต่อวิทยากรและพระอาจารย์พี่เลี้ยง
          ๕.ประชาสัมพันธ์โครงการ
          ๖.ประกาศรับสมัครเยาวชนและประชาชนที่เข้าอบรม
          ๗.จัดเตรียมเครื่องบริขารสำหรับสามเณร
          ๘.จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ
          ๙.ดำเนินการตามกำหนดการที่วางไว้
          ๑๐.สรุปและประเมินผลการอบรม


๗. สถานที่ดำเนินการ
          วัดหนองหว้า หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ชื่อผู้ประสานงาน  พระเสนาะ  อนาลโย  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๗๒๕๗-๑๕๙๕


๘. งบประมาณ
          จำนวนเงิน  ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนห้าพันบาท )
               - ค่าภัตตาหารเช้า - เพล และน้ำปานะ จำนวน  ๗๐,๐๐๐ บาท
               -  อุปกรณ์การอบรม  จำนวน  ๑๓,๐๐๐  บาท
               -  ค่าประสานงานและประชาสัมพันธ์ จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท
               -  ค่าวิทยากรที่อาราธนาหรือเชิญมา จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
               -  ค่าพยาบาล  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท


๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
          เชิงปริมาณ
               - รับสมัครผู้ใหญ่อายุ  ๒๐ ปีขึ้นไป บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
               - รับสมัครเยาวชนชายอายุ ๑๐-๑๕ ปี บรรพชาเป็นสามเณร จำนวน ๘๐ คน
               - รับสมัครเยาวชนหญิง และอุบาสก-อุบาสิกาทั่วไป บวชชีพราหมณ์ไม่จำกัดจำนวน
          เชิงคุณภาพ
               ผู้ที่ได้ผ่านการบรรพชาอุปสมบท และอบรมจริยธรรมบวชชีพราหมณ์ได้ฝึกอบรมตนเอง ตามหลักคำสั่งสอน ของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จนทำให้เกิดจิตสำนึก   ที่ดีงาม มีความละอายต่อการกระทำชั่ว เกรงกลัวต่อบาปกรรม และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร


๑๐. การประเมินผล
          ๑. ตอบปัญหาจากข้อเขียน  และจากไหวพริบตนเอง
          ๒. ตอบแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
          ๓. การรู้จักทำความเคารพ การต้อนรับ การพูดคุยปราศรัย และความสงบนิ่ง


๑๑. ผลที่คามว่าจะได้รับ
          ๑. ทำให้เยาวชนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
          ๒. เยาวชนมีค่านิยมและเกิดจิตสำนึกอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา
          ๓. เยาวชนมีจิตอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
          ๔. เยาวชนนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน


๑๒. ข้อมูลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓)

     ปีงบประมาณ                                              จำนวนผู้ร่วมโครงการ
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 ภิกษุสาเณร (รูป)    ศีลจาริณี (คน)     รวม (รูป/คน)
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      ๒๕๕๑                                     ๕๖                   ๑๖๗                  ๒๒๓
      ๒๕๕๒                                     ๕๙                   ๑๔๔                 ๒๐๓
      ๒๕๕๓                                     ๘๑                   ๑๓๒                  ๒๑๓
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------


๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ    เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระครูสุนทรธรรมประสาท    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
          ๓. พระเสนาะ  อนาลโย    เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๔. นายทอง  ตั้งเศวตชัย    กำนันตำบลด่านคล้า
     ------------------------
สรุปโครงการประจำวัน
     ------------------------
     วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ [โกนผม/เรียกขวัญ/แห่/บรรพชา/จัดกลุ่ม]
     วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [ทำวัตรเช้า/บิณฑบาต/ฉันเพล/ภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ]
     วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ [บิณฑบาต/ปิดโครงการ/ลาสิกขา]

     รายงานจากวัดหนองหว้า
          S-HaTCoRE : ถ่ายภาพ
          พระสหัส  ปิติสาโร : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP