วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์


            สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้รับการประสานเป็นการภายในจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว
          
          บัญชีรายนามพระราชาคณะ
          บัญชีรายนามพระราชาคณะ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
          บัญชีรายนามพระราชาคณะปี ๒๕๕๓ (ต่างประเทศ)
          บัญชีพระครูสัญญาบัตรปี ๒๕๕๓ แผ่น ๑
          บัญชีพระครูสัญญาบัตรปี ๒๕๕๓ แผ่น ๒
          บัญชีพระครูสัญญาบัตรปี ๒๕๕๓ แผ่น ๓
          บัญชีพระครูสัญญาบัตรปี ๒๕๕๓ แผ่น ๔
          บัญชีพระครูสัญญาบัตรปี ๒๕๕๓ แผ่น ๕
          บัญชีพระครูสัญญาบัตรปี ๒๕๕๓ แผ่น ๖ (ต่างประเทศประเทศ)


คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงขอแสดงมุทิตาแด่

          พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต


- เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว
- เจ้าคณะตำบลใหม่
เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูอุดมอรุโณทัย"
                 (เจ้าคณะตำบลชั้นโท : จต.ชท.)
          เจ้าอธิการสุชาติ นาถกโร

- เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม
- เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูเกษมนวกิจ"
               (เจ้าคณะตำบลชั้นโท : จต.ชท.)     พระครูฉันทสังฆกิจ (หลง)
          - เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
     รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก" (จร.ชอ.)


ดาวน์โหลด
     บัญชีพระสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒

--------------
ฝ่ายงานปกครอง
    โทร.๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP