วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ (อำเภอโนนสูง)


คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ที่ ๔/๒๕๕๓
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
*********


          ด้วยการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ กำหนดสอบธรรมศึกษาสอบวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน วิชาที่สอบคือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิภาค พุทธประวัติ และเบญจศีลเบญจธรรม เริ่มสอบ ๐๘.๓๐ น. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ให้เวลา ๓ ชั่วโมง วิชาที่เหลือให้เวลาสอบวิชาละ ๕๐ นาที ในการสอบครั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการสอบ และให้การสอบเป็นไปตามกฎของการสอบธรรมสนามหลวงทุกประการ
           การสอบธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงครั้งนี้ กำหนดสอบ ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ดังนี้
      ๑. พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานกรรมการ
      ๒. พระครูปทุมสารคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธานกรรมการ
      ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธานกรรมการ
      ๔. พระครูนันทประโชติ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธานกรรมการ


กรรมการกลาง – กรรมการอุปถัมภ์
     ๑. พระครูถาวรวุฒิธรรม เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
     ๒. พระครูสังวรประสาท เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
     ๔. พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๕. พระครูนันทธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลจันอัด
     ๖. พระครูมนูญธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๗. พระครูสถิตธัญญารักษ์ เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
     ๘. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลโตนด
     ๙. พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๑๐. พระครูสุนทรวัฒนารักษ์ เจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๑. พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
     ๑๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
     ๑๓. พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต เจ้าคณะตำบลใหม่
     ๑๔. เจ้าอธิการสุชาติ นาถกโร เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๕. เจ้าอธิการแจ่ม อาจิตธมฺโม เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๑๖. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๑๗. พระครูปทุมขันติธรรม รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๘. พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๙. พระครูปริยัติประภากร เจ้าอาวาสวัดด่านติง
     ๒๐. พระครูวิจิตรธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
     ๒๑. พระครูสุนทรวรวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
     ๒๒. พระครูฉันทสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
     ๒๓. พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
     ๒๔. พระครูศีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา
     ๒๕. พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม
     ๒๖. พระครูสุธรรมประภากร เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
     ๒๗. พระครูเกษมวิริยากร เจ้าอาวาสวัดเหล่า
     ๒๘. พระครูฉันทกิจจาภิบาล เจ้าอาวาสวัดกลึง
     ๒๙. พระครูโฆษิตธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดซาด
     ๓๐. พระครูสิทธิธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
     ๓๑. พระครูวีรบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดสะพาน
     ๓๒. พระครูสุคนธศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
     ๓๓. พระครูสุนทรธรรมประสาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า


กรรมการกองเลขานุการ
     ๑. พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๒. พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
     ๓. พระปลัดสหัส ปิติสาโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๔. พระสมาน อภิวํโส เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๕. พระสมชาย สมฺปนฺโน เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๖. พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๗. พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต เจ้าคณะตำบลใหม่
     ๘. เจ้าอธิการสุชาติ นาถกโร เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๙. พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๐. พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๑๑. พระเสก โชติปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
     ๑๒. พระอธิการดาวน้อย ขนฺติกาโร เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย 
     ๑๓. พระสนอง อหึสโก ครูสอนปริยัติธรรมวัดบัว
     ๑๔. พระประเสริฐ อภิปุญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
     ๑๕. พระแสวง กวิสฺสามิ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง
     ๑๖. พระประกอบ ฐิตเปโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๑๗. พระวิรัตน์ โอภาโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
     ๑๘. พระเสนาะ อนาลโย เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๑๙. พระเอกศักดิ์ อริยวํโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด
     ๒๐. พระชุติมันต์ อริโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพล
     ๒๑. พระรณชัย วณฺณธโร วัดไพล
     ๒๒. พระสราวุธ สมาจาโร วัดใหม่เกษม
     ๒๓. พระบุญช่วย ทองกลาง เปรียญฯ วัดป่าบุ่งตะขบ
     ๒๔. พระเด่นชัย สุภาจาโร วัดหนองหว้า
     ๒๕. นายประเสริฐ เลากลาง กรรมการวัดหนองหว้า
     ๒๖. นายสุเมธ เลากลาง กรรมการวัดหนองหว้า


กรรมการควบคุมเสียง
     ๑. พระครูสุนทรธรรมประสาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า


กรรมการประชาสัมพันธ์
     ๑. พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๒. พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต เจ้าคณะตำบลใหม่


ธรรมศึกษาชั้นตรี
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑
     ๑. พระศรชัย จกฺกธมฺโม วัดโนนหมัน
     ๒. อาจารย์ศิวพร คงแก้ว อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒
     ๑. พระใบฎีกาถนอม จนฺทวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
     ๒. นายวัง ช่วยงาน กรรมการวัดเมืองที
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓
     ๑. พระแน่น วุฑฺโฒ วัดดอนม่วง
     ๒. อาจารย์เดชะ คิดก่อนทำ อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔
     ๑. พระศุภวัฒน์ สีลเตโช วัดมะค่า
     ๒. นางสาวนพมาศ อินทัศสิงห์ ครูสอนธรรมศึกษาวัดดอนชมพู
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕
     ๑. พระอธิการไมล์ อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสระพรวน
     ๒. พระเจียม จิตฺตกาโร วัดถั่วแปบ
     ๓. อาจารย์วรรณรัตน์ ทองกลาง อาจารย์โรงเรียนดอนท้าววิทยา
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖
     ๑. พระชอบ ปภสฺสโร วัดใหม่กลอ
     ๒. นายอภิวัฒน์ จงอ่อนกลาง กรรมการตำบลใหม่
     ๓. อาจารย์ประกอบ แจงกลาง อาจารย์โรงเรียนดอนท้าววิทยา
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗
     ๑. พระอนันต์ อนุตฺตโร วัดสระจันทร์
     ๒. อาจารย์จรีรัตน์ คิดก่อนทำ อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองหว้า
     ๓. อาจารย์สมบัติ แก้วตะพาน อาจารย์โรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๘
     ๑. พระประนม อภิวโร วัดตลาดแค
     ๒. อาจารย์สมใจ แยกโคกสูง กรรมการตำบลใหม่
     ๓. นายสมศักดิ์ อ้อมกลาง อาจารย์โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๙
     ๑. พระปริศนา สิริปญฺโญ วัดมะรุม
     ๒. นายสุ่น กลิ่นโนนสูง กรรมการตำบลหลุมข้าว
     ๓. อาจารย์บัณฑิต ฉัตรจอหอ อาจารย์โรงเรียนดอนท้าววิทยา
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๐
     ๑. พระอเนก อตฺถกาโม วัดใหม่กอ
     ๒. นายสุข ปลั่งกลาง กรรมการวัดหนองหว้า
     ๓. อาจารย์สมควร สุขจิตร์ อาจารย์โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๑
     ๑. พระสุชาติ วชิรญาโณ วัดใหม่กลอ
     ๒. นายประเสริฐ ชูจันอัด กรรมการตำบลจันอัด
     ๓. อาจารย์สุพจน์ พานสุวรรณ อาจารย์โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๒
     ๑. พระอธิการยัง อุปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดศรีสุข
     ๒. อาจารย์นงนุช ใจคุณ อาจารย์โรงเรียนวัดบ้านด่านคมคบ
     ๓. อาจารย์ปรีชา วงศ์คำจันทร์ อาจารย์โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๓
     ๑. พระอุดม อุตฺตมปญฺโญ พระครูสอนศีลธรรมตำบลใหม่
     ๒. นางสาวจีรวัฒน์ ราวกลาง โรงเรียนบ้านดอนหวาย
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๔
     ๑. พระอุดม วิโรจโน วัดใหม่กลอ
     ๒. นายสมส่วน เพ็งกลาง กรรมการตำบลหลุมข้าว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๕
     ๑. พระศรชัย อหึสโก วัดใหม่กลอ
     ๒. อาจารย์กัลยา คิดก่อนทำ อาจารย์โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๖
     ๑. พระชอบ เตชธโร วัดใหม่กลอ
     ๒. อาจารย์นันทวัน บ่อพิมาย อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๗
     ๑. พระชุพร อสิญาโร วัดใหม่รุ่งอรุณ
     ๒. อาจารย์พิมพ์ใจ ชอบนา กรรมการตำบลใหม่
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๘
     ๑. พระน้อม วิสารโท วัดคอนน้อย
     ๒. อาจารย์เฉลิมรัตน์ ปลั่งกลาง กรรมการตำบลใหม่
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๑๙
     ๑. พระภัทรพล โชติวโร วัดคอนน้อย
     ๒. นายประเสริฐ กลิ่นโนนสูง กรรมการวัดใหม่กลอ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๐
     ๑. พระสมบุญ กนฺตสีโล วัดไพล
     ๒. นายสมชิด ถมจอหอ กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๑
     ๑. พระธีรยุทธ จนฺทปญฺโญ วัดด่านคนคบ
     ๒. อาจารย์สมร ชาติวีรัตนตรัย อาจารย์โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๒
     ๑. พระประสิทธิ์ ทกฺขญาโณ วัดหนองอ้อ
     ๒. พระรวม เขมจาโร วัดดอนท้าว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๓
     ๑. พระครูสิทธิธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
     ๒. พระสุวิทย์ เกสรธมฺโม วัดใหม่กลอ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๔
     ๑. พระมหาพัฒน์กร กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
     ๒. พระลิขิต กมฺมพโล วัดคล้า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๕
     ๑. พระครูวีรบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดสะพาน
     ๒. อาจารย์ชุดา อ้วนโพธิ์กลาง กรรมการวัดใหม่กลอ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๖
     ๑. พระประทีป กิตฺติปญฺโญ กรรมการตำบลลำคอหงษ์
     ๒. พระยัง ธมฺมทายาโท วัดใหม่สุนทร
     ๓. อาจารย์นพดล ศรีจันทรานน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรุม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๗
     ๑. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดขนายดี
     ๒. พระอำนวย อนาลโย วัดใหม่สุนทร
     ๓. อาจารย์สำรวม ต่างกลาง อาจารย์โรงเรียนบ้านมะรุม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๘
     ๑. พระใบฎีกาอยู่ดี เขมสรโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคนคบ
     ๒. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลาง อาจารย์โรงเรียนบ้านกระเพรา
     ๓. อาจารย์สมพงษ์ ดอกบัวผัน อาจารย์โรงเรียนเปราะหอมพัฒนา
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๒๙
     ๑. พระอธิการสุนทร สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดโนนคราม
     ๒. สามเณรยุทธนา พิณศิริ วัดใหม่เกษม
     ๓. อาจารย์ลัดดา คงบรรทัด อาจารย์โรงเรียนเสลาถั่วแปบ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๐
     ๑. พระอธิการสมเกียรติ ฐานสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดจันดุม
     ๒. พระวุฒิชัย ถาวโร วัดดงพลอง
     ๓. อาจารย์สุรชา ทนสันเทียะ อาจารย์โรงเรียนเสลาถั่วแปบ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๑
     ๑. พระครูนันทธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลจันอัด
     ๒. พระกิตติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท วัดใหม่สุนทร
     ๓. อาจารย์ปรียาพร ยุงกลาง อาจารย์โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๒
     ๑. พระอธิการเที่ยง รกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
     ๒. พระวิรัตน์ สุธีโร วัดโนนหมัน
     ๓. อาจารย์นาฏนริน กลีบกลาง อาจารย์โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๓
     ๑. พระครูเกษมวิริยากร เจ้าอาวาสวัดเหล่า
     ๒. พระสมภาร สุเมโธ วัดหนองหว้า
     ๓. อาจารย์มาเรียน สุนทรผอบทอง อาจารย์โรงเรียนบ้าดอนหวาย
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๔
     ๑. พระสำรวย นาควโร กรรมการตำบลด่านคล้า / วัดเมืองที
     ๒. สามเณรวีรศักดิ์ ดอดคำนุ่ม วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์บุญสม เซ็นกลาง ตำแหน่งครูชำนาญการ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๕
     ๑. พระถนัด ภทฺทโก วัดจันอัด
     ๒. พระพรชัย วัดศรีสุข
     ๓. นายประภาส นาคราช ช่างครุภัณฑ์ ๓
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๖
     ๑. พระอธิการศุภชัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดโค้งกระชาย
     ๒. พระเอกพล อติพโล วัดบ้านไพล
     ๓. อาจารย์ยุวันนา ปูนกลาง อาจารย์โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๗
     ๑. พระประเสริฐ ขนฺติวโร วัดใหม่กลอ
     ๒. นายบัณฑิต ปันเต ครู ร.ร.ดอนท้าววิทยา
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๘
     ๑. เจ้าอธิการแจ่ม อาจิตธมฺโม เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
     ๒. สามเณรอภินันท์ แสนสิทธิ์ วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์ศักดิ์ชาย สมพิมาย อาจารย์โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๓๙
     ๑. พระอธิการจำปา กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
     ๒. สามเณรมนัสชัย พุฒนอก วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์สุคนฑรัตน์ ชำนาญนาค อาจารย์โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๐
     ๑. พระอธิการสมส่วน อธิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
     ๒. สามเณรชาญวิทย์ ศรีแก้ว วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์กิตติพงษ์ โนนกระโทก อาจารย์โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๑
     ๑. พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
     ๒. สามเณรทรงธรรม จิตรกลาง วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์ชูเกียรติ อนุรักษ์เกษตร อาจารย์โรงเรียนการไฟฟ้าฯ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๒
     ๑. พระอธิการสมปอง ธมฺมทินฺโน เจ้าอาวาสวัดสระวารี
     ๒. สามเณรเจริญ เผือกพันธ์ วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์ไพศาล วิเศษศิลป์ อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๓
     ๑. พระอธิการบุญสม อหึสโก เจ้าอาวาสวัดถั่วแปบ
     ๒. สามเณรสุริยัน แสงจันทร์ วัดดอนหวาย
     ๓. อาจารย์วารุณี เสาหศิรินาถ อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๔
     ๑. พระทิวานนท์ ทินฺนญาโน วัดใหม่เกษม
     ๒. สามเณรสุรศักดิ์ พะกุลานนท์ วัดดอนหวาย
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๕
     ๑. พระชำนาญ ปภากโร วัดท่ากระสัง
     ๒. นายเพชร สุขจรรยา ไวยาวัจกรวัดใหม่เกษม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๖
     ๑. พระสมร อคฺคจิตฺโต วัดบัว
     ๒. นายสุข บุญมา ไวยาวัจกรวัดตลาดแค
     ๓. อาจารย์นวรัตน์ พินิจมนตรี อาจารย์โรงเรียนบ้านบิง
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๗
     ๑. พระอธิการอุทัย สุตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ้านเพิก
     ๒. พระจอม อหึสโก วัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๘
     ๑. พระดาว ฐานธมฺโม วัดโนนหมัน
     ๒. พระปรีชา โชติปญฺโญ วัดใหม่เกษม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๔๙
     ๑. พระบันลือ วิสาโร วัดหญ้าคาใต้
     ๒. นายชูเกียรติ อนุรักษ์เกษตร อาจารย์โรงเรียนการไฟฟ้าฯ
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๐
     ๑. พระสมุห์สุรพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดโนนตากลาง
     ๒. พระสิริ ปภสฺสโร วัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๑
     ๑. พระอานนท์ อานนฺโท วัดดอนท้าว
     ๒. นายประภาส อาจจอหอ บ้านดอนท้าว
     ๓. อาจารย์บุษกร ศรีบาง อาจารย์โรงเรียนบ้านถนนถั่ว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๒
     ๑. พระอธิการละม่อม ผลญาโญ เจ้าอาวาสวัดดอนท้าว
     ๒. พระประเยาว์ ถิรธมฺโม วัดโนนหมัน
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๓
     ๑. พระสายหมัด ฉนฺทชาโต วัดปราสาท
     ๒. นายวสันต์ มุ่งเบียดกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนหนาด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๔
     ๑. พระลวด ปญฺญาพโล ผู้ดูแลที่พักสงฆ์โนนพัฒนา
     ๒. พระทองซุ่น สุเมธโส วัดเพิก
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๕
     ๑. พระมหาสังวาลย์ ปญฺญาทีโป กรรมการตำบลโนนสูง / วัดใหม่สุนทร
     ๒. พระสมประสงค์ ปริชาโน วัดเพิก
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๖
     ๑. พระครูสุนทรวรวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
     ๒. สามเณรวิศิษฐ์ บริบาล วัดดอนหวาย
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๗
     ๑. พระอธิการสนอง ปทุมวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดกอก ต.ดอนชมพู
     ๒. พระสมเทียม สจฺจวโร วัดหนองหว้า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๘
     ๑. พระสมศักดิ์ เตชวโร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
     ๒. นางสาวยุพวรรณ จันทรวิวัฒน์ อาจารย์ รร.บ้านปราสาท
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๙
     ๑. พระอธิการสมัน สีลธโร เจ้าอาวาสวัดขามเฒ่า
     ๒. พระวิมล องฺสุสีโล วัดหนองโจด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๐
     ๑. พระอธิการสมหวัง โฆสคุโณ เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก
     ๒. พระโดม ขนฺติวโร วัดหนองโจด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๑
     ๑. พระครรชิต อภิปญฺโญ วัดหนองหว้า
     ๒. พระอนันต์ ฐิตเมโธ วัดหนองโจด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๒
     ๑. พระเกื้อ อคฺคธมฺโม วัดโคกเปราะหอม
     ๒. พระพิณ สิริปญฺโญ วัดหนองโจด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๓
     ๑. พระจตุพร รวิวณฺโณ วัดพลสงคราม
     ๒. พระประสงค์ กิตฺติโก วัดไพล
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๔
     ๑. พระเสรี จิตฺตสุโภ วัดกระเพรา
     ๒. พระไพฑูรณ์ พุทฺธวิริโย วัดสระจันทร์
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๕
     ๑. พระครูโฆษิตธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดซาด
     ๒. พระชาญชัย ปทุมวณฺโณ วัดดอนท้าว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๖
     ๑. พระสวงค์ อติเมธ วัดบ้านส้ม
     ๒. อาจารย์กานตพงศ์ อภิพัฒนพงศ์ อาจารย์ รร.พลจลก
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๗
     ๑. พระบุญธรรม จนฺทสุวณฺโณ วัดบ้านส้ม
     ๒. นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ กรรมการตำบลโตนด / วัดดอนหวาย
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๖๘
     ๑. พระอนุชา อนุตฺตโร วัดใหม่เกษม
     ๒. นายบุญชอบ นิลบุตร อาจารย์ รร.บ้านคล้าโนนคราม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๕๙
     ๑. พระใบฎีกาชัยพร ยโสธโร วัดโนนตากลาง
     ๒. พระสัญญา ปิยสีโล วัดเพิก
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๐
     ๑. พระครูปทุมขันติธรรม รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
     ๒. พระวุฒิพงษ์ สิริธโร วัดตลาดแค
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๑
     ๑. พระชัยรัตน์ โชติปญฺโญ วัดหญ้าคาเหนือ
     ๒. นายประยูร สิทธิ์ประเสริฐ ไวยาวัจกรวัดกระเพรา
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๒
     ๑. พระประทีป ปญฺญาทีโป วัดดอนมะเหลื่อม
     ๒. พระชัยประสิทธิ์ สุทฺธิณาโณ วัดโนนแต้ว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๓
     ๑. พระชาญ กนโก วัดป่าบุ่งตะขบ
     ๒. พระสุรพล อคฺควโร วัดโนนแต้ว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๔
     ๑. พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
     ๒. พระพนม สุธมฺโม วัดดงพลอง
     ๓. นายสัญชัย ประสานสุข วัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๕
     ๑. พระครูศีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา
     ๒. พระอารี อภิปุญฺโญ วัดดงพลอง
     ๓. นางสาวทัพพ์สร อภิรัชต์สีห วัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๖
     ๑. พระสามารถ อสิญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่ากระทุ่ม
     ๒. พระมณีแดง เตชปญฺโญ วัดดงพลอง
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๗
     ๑. พระภูดิส จารุวณฺโณ พระสอนศีลธรรม วัดหลุมข้าว
     ๒. พระยุทธนา อกฺโกธโน วัดโนนแต้ว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๘
     ๑. พระอธิการวิโรจน์ จิตฺตกาโร เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
     ๒. พระนิรันดร์ กนฺตสีโล วัดโค้งกระชาย
     ๓. อาจารย์นิวัติ เจริญวงศ์ อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๗๙
     ๑. พระประสม โฆสคุโณ วัดคอนน้อย
     ๒. พระประเสริฐ คุณวโร วัดเหล่า
     ๓. อาจารย์สำเนียง ชงกลาง อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองแจง
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี ห้องที่ ๘๐
     ๑. พระเขียน กนฺตสาโร วัดหนองหว้า
     ๒. พระเพลิน จิตมโล วัดจันอัด
     ๓. อาจารย์ธงชัย แก้วทะเล ครู ค.ศ.๒


ธรรมศึกษาชั้นโท
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑
     ๑. พระสำรวม ภทฺทจารี วัดหนองหว้า
     ๒. พระฉัตรชัย อุปสนฺโน วัดจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๒
     ๑. พระอธิการสมเช้า ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดกอก
     ๒. พระธีรศักดิ์ สุธมฺโม วัดจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๓
     ๑. พระอธิการสำราญ อชฺฌาจาโร เจ้าอาวาสวัดโนนแต้ว
     ๒. พระจตุรงค์ อคฺคธมฺโม วัดจันอัด
     ๓. อาจารย์อรัญญา บุญศิริ อาจารย์โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๔
     ๑. พระอธิการพรม สุวโจ เจ้าอาวาสวัดมะค่า
     ๒. พระปฐมพงษ์ ฐานวโร วัดปราสาท ต.ธารปราสาท
     ๓. อาจารย์สมใจ แยกโนนสูง อาจารย์โรงเรียนบ้านใหม่
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๕
     ๑. พระอธิการพิน ปญฺญาพหุโล เจ้าอาวาสวัดหญ้าคาใต้
     ๒. อาจารย์เสมียน อ้อยกลาง อาจารย์ รร.อนุบาลตลาดแค
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๖
     ๑. พระมหาอาทิศ อสิญาโณ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์โนนตูม
     ๒. ส.อบต.ดอกอ้อ บัวล้อมใบ บ้านใหม่เกษมใต้ หมู่ ๕
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๗
     ๑. พระสวาท สุภทฺโท กรรมการตำบลโนนสูง / วัดบัว
     ๒. พระชลิต ปิยสีโล วัดโค้งกระชาย
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๘
     ๑. พระเกรียงไกร จารุวณฺโณ วัดพลจลก
     ๒. พระทอง จนฺทวํโส วัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๙
     ๑. พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล กรรมการตำบลโตนด / วัดดอนหวาย
     ๒. สามเณรฉัตรชัย ใกล้ชิด วัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๐
     ๑. พระเพทาย ตนฺติปาโล วัดกระเพรา
     ๒. นายสมศักดิ์ อ้อมกลาง อาจารย์ รร.บ้านคล้าโนนคราม
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๑
     ๑. พระอธิการอุดร เมตฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดดอนวันกระซาก
     ๒. พระสุทิล อภินนฺโท วัดกอก
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๒
     ๑. พระปริวัฒน์ วรปญฺโญ วัดใหม่กลอ
     ๒. พระจำรัส เตชวโร วัดโนนแต้ว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๓
     ๑. พระปัญญา อตฺตเมธี วัดหนองหว้า
     ๒. นางสาวนัฐพร พยัคฆพงษ์ ครู กศน.ด่านคล้า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๔
     ๑. พระบุญธรรม ปุณฺณธมฺโม วัดดอนท้าว
     ๒. ส.อบต.ชูชาติ ดีสูงเนิน บ้านใหม่เกษมเหนือ หมู่ ๑๓
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๕
     ๑. พระครูฉันทกิจจาภิบาล เจ้าอาวาสวัดกลึง
     ๒. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ พรสุวรรณ วัดโนนแต้ว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๖
     ๑. พระอธิการชม ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดตลาดแค
     ๒. สามเณรบุญนำ ทอนเกาะ วัดสำโรง
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๗
     ๑. พระอธิการสมร ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดสำโรง
     ๒. สามเณรอรรถพล วงศ์พะเนา วัดเหล่า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๘
     ๑. พระรุ่งณลิน โอภาโส วัดดอนท้าว
     ๒. สามเณรจักรกฤษ กาบกลาง วัดเหล่า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๑๙
     ๑. พระจักรกฤษณ์ ธมฺมทินฺโน วัดหนองหว้า
    ๒. นายจรัญ งามจันอัด กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท ห้องที่ ๒๐
     ๑. พระบัวลอง วรปญฺโญ วัดหนองหว้า
     ๒. นายสำเภา งามจันอัด กรรมการตำบลจันอัด
     ๓. อาจารย์สุปราณี อภิพัฒนพงศ์ ครู ค.ศ.๒


ธรรมศึกษาชั้นเอก
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๑
     ๑. พระอธิการสำราญ ชนุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
     ๒. พระจำนงค์ วัดใหม่หนองบัว
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๒
     ๑. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
     ๒. พระสมาน ทีปธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองม้า
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๓
     ๑. พระครูสุธรรมประภากร เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
     ๒. นายสมาน อิ่มจันอัด กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๔
     ๑. พระอธิการช่วย ปชฺโชโต เจ้าอาวาสวัดป่ารัง
     ๒. นางสาวศิริวรรณ นางาม ครู กศน.
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๕
     ๑. พระสมจิตร สุจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลจันอัด
     ๒. นางสาวเพ็ญจิตร สีหลอด ครู กศน.
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๖
     ๑. พระอธิการชม อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดเกรียม
     ๒ นายจรูญ ชมจอหอ กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๗
     ๑. พระอธิการสุภุชงค์ สานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดพลสงคราม
     ๒. นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๘
     ๑. พระครูสุคนธศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
     ๒. นายมงคล เอมโคกสูง กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๙
     ๑. พระอธิการเฉลียว ชาคโร เจ้าอาวาสวัดปราสาท
     ๒. นายชีพ ดอกจันกลาง กรรมการตำบลจันอัด
กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก ห้องที่ ๑๐
     ๑. พระณัฐกรณ์ อภิปุญฺโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมะระ
     ๒. พระสนั่น คุณกโร วัดบิง
     ๓. อาจารย์มนูญ ทองสุขนอก ครูผู้ช่วย

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวงครั้งนี้ จงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความยุติธรรม และเรียบร้อยทุกประการ


สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓


(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ประธานกรรมการ


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP