วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๕๓


กำหนดการ
การมอบเกียรติคุณพ่อดีเด่น ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ณ วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
*********

วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
      เวลา ๑๒:๓๐ น. พ่อดีเด่นทุกคนพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดหนองหว้า
                         ลงทะเบียน (ประตูทางเข้าทิศตะวันออกอุโบสถ)
                              - พระภิกษุที่มาร่วมงาน
                              - พ่อดีเด่นแต่ละตำบล
                              - ผู้มาร่วมงาน
      เวลา ๑๓:๐๐ น. พระครูวิสารวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง) เข้าสู่สถานที่
                              - ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                         มรรคนายกนำกราบพระและสมาทานศีล/รับศีล
                         ตัวแทนหรือผู้แทนพ่อดีเด่น
                              - วางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                              - เปิดกรวยถวายพระพร
                         พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
      เวลา ๑๓:๓๐ น. พ่อดีเด่นแต่ละตำบลเข้าถวายเครื่องสักการะประธานสงฆ์
                         พระครูวิสารวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง) ประธานสงฆ์
                              - มอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓
                              - กล่าวสัมโมทนียกถา
                              - รับพรจากคณะสงฆ์
      เวลา ๑๔:๐๐ น. พ่อดีเด่นร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประธานสงฆ์
                         เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
************
รายชื่อพ่อดีเด่น
การมอบเกียรติคุณพ่อดีเด่น ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ณ วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


พ่อดีเด่นจำนวน ๑๖ คน
     ๑.นายผล มั่นกลาง          พ่อดีเด่นในนามเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๒.นายเลื่อน คอกกลาง      พ่อดีเด่นตำบลบิง
     ๓.นายชอบ เงื่อนกลาง      พ่อดีเด่นตำบลด่านคล้า
     ๔.นายคง กอจันอัด          พ่อดีเด่นตำบลจันอัด
     ๕.นายมนูญ แนบจันอัด     พ่อดีเด่นตำบลเมืองปราสาท
     ๖.นายพุฒ สุพรรณกลาง     พ่อดีเด่นตำบลใหม่
     ๗.เรืออากาศตรีสมจิตร เฉลิมมิตร พ่อดีเด่นตำบลโตนด
     ๘.นายวิเชียร คงกลาง       พ่อดีเด่นตำบลดอนหวาย
     ๙.นายพันธุ์ คงกลาง         พ่อดีเด่นตำบลริมมูล
     ๑๐.นายเจริญ คงสนนอก     พ่อดีเด่นตำบลพลสงคราม
     ๑๑.นายพันธุ์ ทอนสูงเนิน    พ่อดีเด่นตำบลธารปราสาท
     ๑๒.นายคง ปานนอก        พ่อดีเด่นตำบลมะค่า เขต ๒
     ๑๓.นายสายัณห์ ประจวบกลาง พ่อดีเด่นตำบลขามเฒ่า
     ๑๔.นายบุญรอด รัดกลาง    พ่อดีเด่นตำบลลำคอหงษ์
     ๑๕.นายบัว นิยมนา         พ่อดีเด่นตำบลโนนสูง***************
ฝ่ายทำงาน
การมอบเกียรติคุณพ่อดีเด่น ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ณ วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


พิธีกร
      ๑.พระครูสุตวีรากร
      ๑.พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต
มรรคนายก
      ๑.นายเนตร ปลั่งกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕
ช่างภาพนิ่ง / ช่างภาพ VDO
      ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
      ๓.นายประเสริฐ เลากลาง
เครื่องเสียง / บันทึกเสียง
      ๑.พระบัวลอง วรปญฺโญ
ดูแลน้ำ
      ๑.พระเสนาะ อนาลโย (ไก่) พร้อมทีมงาน
ใบประกาศเกียรติคุณ / ของที่ระลึก
      ๑.เจ้าอธิการสุชาติ นาถกโร
      ๒.พระสหัส ปิติสาโร


หมายเหตุ : ตัวบุคลากรเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP