วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทอดกฐินสามัคคีวัดหนองหว้า ปี ๒๕๕๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

          ด้วยความเมตตากรุณา ของพระเดชพระคุณ พระครูวิสารวรกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ที่มีต่อคณะพระภิกษุสงฆ์ ของโครงการอบรมอุปสมบท พระบวชหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ณ ศูนย์อบรมวัดหนองหว้า โดยเป็นพระอุปัชฌาย์ในโครงการ ตลอดระยะเวลา ๑๒๑ วัน (๙ กรกฎาคม -๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) คณะภิกษุสงฆ์จึงขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับชุมชนทุกหมู่บ้านทั่วอำเภอโนนสูงเป็นเจ้าภาพร่วมกัน จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่าน ทอดกฐินครั้งนี้ด้วยกันตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   
          ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบัลดาลให้ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคครั้งนี้ จงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ มรรคผลนิพพาน พร้อมทั้งมีอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติทุกประการทุกท่านเทอญ

คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
     พระครูวิสารวรกิจ   เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธาน 
     พระครูปทุมสารคุณ   ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธาน 
     พระครูวิจิตรคุณวัตร   รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธาน 
     พระครูนันทประโชติ   รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธาน 
     พระครูปัญญาวุฒิคุณ   เจ้าคณะตำบลด่านคล้า กรรมการ 
     พระครูปภากรพิสิฐ   เจ้าคณะตำบลบิง กรรมการ 
     พระครูสุนทรธรรมประสาท   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า กรรมการ
     

คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
     ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอโนนสูง  : ประธาน
     นายทอง ตั้งเศวตชัย กำนันตำบลด่านคล้า : รองประธาน
     นายบุญส่ง ฤทธิ์ด่านกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านคล้า : รองประธาน
     สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ : กรรมการ
     สมาชิกเทศบาลตำบลด่านคล้าทุกคน : กรรมการ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ พร้อมด้วยคณะครูทุกคน : กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
     พระภิกษุสงฆ์ธรรมทายาท ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา 
     พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน และพระสมชาย สนฺติกโร ประธาน
     คณะพระพี่เลี้ยงทุกรูป รองประธาน  
     พร้อมด้วยพระธรรมทายาททุกรูป กรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
     นายซิวฉุ้ง แซ่เล้า, นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ประธาน
     คุณชัย - คุณวิลาวัลย์ นิมากร รองประธาน
     คุณดิษฐ์พงษ์ เรืองฤทธิ์เดช และครอบครัว รองประธาน
     นางเชนิสา เล้าเปี่ยมทอง กรรมการ  
     นายสุคเณศ เล้าเปี่ยมทอง กรรมการ
     นางสาวเชษฐ์อุษา เล้าเปี่ยมทอง กรรมการ 
     นางสาวชนานันท์ เล้าเปี่ยมทอง กรรมการ
     นายสมโชค เล้าเปี่ยมทอง กรรมการ
     พระภิกษุสามเณรวัดหนองหว้าทุกรูป พร้อมด้วยชาวบ้านวัดหนองหว้าทุกคนกรรมการ----------
กำหนดการงานทอดกฐิน ปี ๒๕๕๓
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
----------


กำหนดการ
     ภาคเช้า
            ๐๗:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
           ๐๘:๐๐ น. เคลื่อนองค์กฐินเข้าสู่ที่รับรอง (โรงครัว)
           ๐๙:๐๐ น. พระภิกษุ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
           ๑๐:๐๐ น. พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า : แสดงธรรมเทศนา ๑กัณฑ์
           ๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
           ๑๑:๓๐ น. รับประธานอาหารร่วมกัน

     ภาคบ่าย
          ๑๒:๓๐ น. ตั้งขบวนกฐิน เวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ๓ รอบ
                  ๑.ประธาน (ตัวแทน) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       - เชิญเทียนชนวน นาย  
                       - จุดธูปเทียน นาย  
                  ๒.ทายกนำกราบพระรัตนตรัย สมาทานศีล/รับศีล ๕
                       - ทายก นายเนตร ปลั่งกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก
                       - ให้ศีล พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนสูง / เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า 
                 ๓.ประธาน (ตัวแทน) กล่าวทักทายปราศรัย และขอบคุณผู้ร่วมทอดกฐินสามัคคี
                       - แนะนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ฝ่ายสงฆ์ และฆราวาส) นาย  
                 ๔.ทายกนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
                       - ทายก นายเนตร ปลั่งกลาง
                       - เจ้าภาพและผู้ร่วมงานทั้งหมดประคองผ้าพร้อมเครื่องบริขาร (กล่าวตามทายก)
                       - ประธานนำผ้ากฐินวางที่ด้านหน้าพระคู่สวด
                 ๕.พระคู่สวดกล่าวอปโลกน์ผ้ากฐิน
                       - พระเด่นชัย สุภาจาโร กล่าวอปโลกน์ (รูปที่ ๑)
                       - พระชม จิตฺตปญฺโญ กล่าวอปโลกน์ (รูปที่ ๒)
                 ๕.ประธาน และเจ้าภาพทุกคนเข้าถวายผ้ากฐินและของที่เป็นบริวาร
                       - ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ถวายพระครูวิสารวรกิจ
                       - นายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ถวายพระครูสวด
                       - ผู้นำสายงานต่างๆ และผู้ร่วมงาน ถวายพระภิกษุตามลำดับ
                 ๖.ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวอนุโมทนา / ให้พร
                       - ประธานกล่าวอนุโมทนา / ให้พร พระครูวิสารวรกิจ
                 ๗.กราบพระรัตนตรัยพร้อมกัน
                       - รับของที่ระลึก
                       - เสร็จพิธี


ถวายผ้ากฐิน
     ๔.ทายกนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
          - ทายก นายเนตร ปลั่งกลาง
          - เจ้าภาพและผู้ร่วมงานทั้งหมดประคองผ้าพร้อมเครื่องบริขาร (กล่าวตามทายก)
          - ประธานนำผ้ากฐินวางที่ด้านหน้าพระคู่สวด

          ๑) ชุมนุมเทวดา
                       ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
                       อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
            สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
            ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
            ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
            ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
                      ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
                      ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา
                      ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ


            ๒) ประกาศแจ้งเทวาทั้ง ๘ ทิศ

          เทวดาทิศบูรพาเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

          เทวดาทิศอาคเนย์เจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

          เทวดาทิศทักษิณเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

         เทวดาทิศหรดีเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

         เทวดาทิศปัจจิมเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

          เทวดาทิศพายับเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

          เทวดาทิศอุดรเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า

          เทวดาทิศอีสานเจ้าข้า วันนี้คณะกฐินสามัคคี มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และนายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม ผู้เป็นประธาน พร้อมด้วยพี้น้องชาวบ้าน จะทำการทอดกฐิน หากได้ทราบได้ยิน ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเจ้าข้า


             ๓) คำถวายผ้ากฐิน
             อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ,
             อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

             คำแปล
             ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับแล้วจงกรานกฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.คำอปโลกน์กฐิน  : แบบ ๒ รูป
     รูปที่ ๑
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
           ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นกฐินสามัคคี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานฝ่ายอุปถัมภ์พร้อมด้วย นายซิวฉุ้ง แซ่เล้า / นางจิ๊กฮั้ว แซ่กิม เป็นประธานฝ่ายดำเนินงาน และผู้นำ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ผู้ประกอบด้วยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ
แล้วแลตกลงในทีประชุมสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคำพระอรรถกถาจารย์ ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้ว่า ภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณ มีสติปัญญาสามารถ รู้ธรรม ๘ ประการ มีบุพกิจ เป็นต้น ภิกษุรูปนั้นจึงสมควร เพื่อจะกระทำกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได้
          บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ.

     รูปที่ ๒
          ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ พระเขียน กนฺตสาโร เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทำกฐินนัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ (หยุดนิดหนึ่ง...............!) ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัททสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกัน เทอญ.
          (พระสงฆ์ทั้งปวงรับว่า สาธุ)แบบสวดกรรมวาจาให้ผ้ากฐิน
 
           นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
           นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
           นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,
          สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต กันตสารัสสะ ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ.
          สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต กันตสารัสสะ, เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, อิมัสสะ กะฐินะทุสสัสสะ, อายัสมะโต กันตสารัสสะทานัง, กะฐินัง อัตถะริตุง, โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ, โส ภาเสยยะ
          ทินนัง อิทัง สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต กันตสารัสสะ. กะฐินัง อัตถะริตุง, ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

หมายเหตุ : กันตสารัสสะหมายถึง ชื่อผู้ครองกฐิน


คำกรานกฐิน 
     ก่อนจะกรานกฐิน ให้ผู้ครองกฐินเลือกผ้าผืนใดผืนหนึ่งแล้วพึงว่าคำกราน ดังนี้
            ผ้าสังฆาฏิ ว่า อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)
            ผ้าอุตตราสงค์ ว่า อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)
            ผ้าอันตรวาสก ว่า อิมินา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อตถะรามิ (๓ หน)


คำอนุโมทนากฐิน
          อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทะถะ (๓ หน )
          บทนี้สำหรับท่านผู้ครองกฐินมีพรรษาแก่กว่าภิกษุทั้งปวง ถ้ามีภิกษุอื่นที่มีพรรษามากกว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ในที่นั้น ให้เปลี่ยนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต

     พระสงฆ์ทั้งปวงเปล่งวาจาอนุโมทนา ดังนี้
          อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทามะ (๓ หน)          คำอนุโมทนานี้สำหรับผู้อ่อนพรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินกล่าว ถ้ามีภิกษุที่แก่พรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ในที่นั้น กี่รูปก็ตามให้ผู้แก่เหล่านั้นเปลี่ยนคำว่า ภันเต เป็น อาวุโส หรือจะให้ว่าพร้อมกันเฉพาะผู้แก่เสียคราวหนึ่งก่อน ๓ จบ แล้วจึงให้ผู้อ่อนกว่าว่าอีกคราวหนึ่ง ๓ จบ ก็ได้0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP