วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๓ [วัดโนนหมัน อำเภอโนนสูง] น.ธ.ตรี


คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงที่ ๓/๒๕๕๓
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

          ด้วยการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ กำหนดสอบวันที่ ๑๗–๑๘–๑๙–๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตรงกับวันอาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ ตรงกับวันขึ้น ๙-๑๐-๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน วันละ ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชั่วโมง โดยเริ่มสอบเวลา ๑๒:๓๐ น. ในการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงครั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการสอบ       
          การสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง กำหนดสอบ ณ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ดังนี้
          ๑.พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานกรรมการ 
          ๒.พระครูปทุมสารคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธานฯ
          ๓.พระครูวิจิตรคุณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธานฯ
          ๔.พระครูนันทประโชติ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง รองประธานฯ

     กรรมการกลาง-กรรมการอุปถัมภ์

          ๑.พระครูถาวรวุฒิธรรม เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
          ๒.พระครูสังวรประสาท เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
          ๓.พระครูสุธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๔.พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๕.พระครูนันทธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๖.พระครูสถิตธัญญารักษ์ เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
          ๗.พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลโตนด
          ๘.พระครูมนูญธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๙.พระครูสุนทรวัฒนารักษ์ เจ้าคณะตำบลโนนสูง
          ๑๐.พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
          ๑๑.พระครูนันทธรรมนิวิฐ เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
          ๑๒.พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
          ๑๓.พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๑๔.เจ้าอธิการสุชาติ นาถกโร เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
          ๑๕.เจ้าอธิการแจ่ม อาจิตธมฺโม จต.มะค่า เขต ๑
          ๑๖.พระครูปทุมขันติธรรม รองเจ้าคณะตำบลโนนสูง
          ๑๗.พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ ร.จต.พลสงคราม
          ๑๘.พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท ร.จต.ธารปราสาท
          ๑๙.พระครูฉันทสังฆกิจเจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
          ๒๐.พระครูวิจิตรธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
          ๒๑.พระครูสุนทรวรวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
          ๒๑.พระครูปริยัติประภากร เจ้าอาวาสวัดด่านติง
          ๒๓.พระครูสุธรรมประภากร เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
          ๒๔.พระครูโฆษิตธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดซาด
          ๒๕.พระครูศีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา
          ๒๖.พระครูเกษมวิริยากร เจ้าอาวาสวัดเหล่า
          ๒๗.พระครูฉันทกิจจาภิบาล เจ้าอาวาสวัดกลึง
          ๒๘.พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม
          ๒๙.พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
          ๓๐.พระครูวาปีธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
          ๓๑.พระครูวีรบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดสะพาน
          ๓๒.พระครูสุคนธศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
          ๓๓.พระครูสิทธิธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
          ๓๔.พระครูสุนทรธรรมประสาท ผช.จร.วัดหนองหว้า
          ๓๕.เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

     กรรมการกองงานเลขานุการ

          ๑.พระครูปัญญาวุฒิคุณ  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๒.พระปลัดสหัส ปิติสาโร  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓.พระสมาน อภิวํโส เลขาฯรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔.พระสมชาย สมฺปนฺโน  เลขาฯ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕.พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
          ๖.พระเสก โชติปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๗.พระประกอบ ฐิตเปโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู
          ๘.พระเสนาะ อนาลโย เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๙.พระเอกศักดิ์ อริยวํโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด
          ๑๐.พระสนอง อหึสโก ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบัว

     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ
           ๑.พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
           ๒.พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
           ๓.พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต เจ้าคณะตำบลใหม

     คณะกรรมการประจำห้องสอบ
          กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑
                ๑.พระเที่ยง รกฺขิโต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
                ๒.พระประเสิฐ อภิปุญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๒
                 ๑.พระครูสุธรรมประภากร เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
                 ๒.พระแสวง กวิสฺสามิ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๓
                 ๑.พระละม่อม ผลญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนท้าว
                 ๒.พระพรศิล สุจิณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๔
                 ๑.พระอธิการสมร ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดสำโรง
                 ๒.พระใบฎีกาถนอม จนฺทวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๕
                 ๑.พระสมสิน วรญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโตนด
                 ๒.พระวิรัตน์ โอภาโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๖
                 ๑.พระพิน ปญฺญาพหุโล รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหญ้าคาใต
                 ๒.พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๗
                 ๑.พระอธิการสมเกียรติ ฐานสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดจันดุม
                 ๒.พระสมจิต สมจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลจันอัด
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๘
                 ๑.พระอธิการชม อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดเกรียม
                 ๒.พระอธิการชรินทร์ ธมฺมทินฺโน เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๙
                 ๑.พระอธิการสมเช้า ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดกอก
                 ๒.พระสามารถ อสิญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่ากระทุ่ม
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑๐
                 ๑.พระอธิการอุทัย สุตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเพิก
                 ๒.พระณัฐกร อภิปณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมะระ
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑๑
                 ๑.พระอธิการสำราญ ชนุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
                 ๒.พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดขนายดี [พระเด่นชัย  สุภาจาโร : วัดหนองหว้า ดูแลห้องสอบแทน]
           กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑๒
                 ๑.พระเฉลียว ชาคโร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปราสาท
                 ๒.พระสมภาร สุเมโธ ครูสอนปริยัติธรรมวัดหนองหว้า

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงครั้งนี้ จงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความยุติธรรม และเรียบร้อยทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓


พระครูวิสารวรกิจ(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูงประธานกรรมการ
************

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓     - พระครูวิจิตรคุณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน : เป็นประธานจุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย


     - พระครูสถิตปัญญาธรรม รองเจ้าคณะอำเภอคง วัดปอบิด : อ่านคำปราศัยของแม่กองธรรมสนามหลวง

       สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

 ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตร
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
**********

โมกฺโข กลฺยานิยา สาธุ.
เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.
ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๘

          แต่งอธิบายให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง          ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป                                                [ให้เวลา ๓ ชั่วโมง]


          ตรวจสอบใบสุทธิของผู้เข้าสอบ : โดย พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม


วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ :      - พระเทพสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที) เป็นประธานจุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย

     - พระครูวิจิตรคุณวัตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี

     สอบวิชา ธรรม

ปัญหาวิชาธรรม นักธรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
**********


          ๑.ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร?          ๒.ในรัตนะ ๓ พระธรรม ได้แก่อะไร? ให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างไร?          ๓.พระโอวาทของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่าหัวใจพระศาสนา มีกี่ข้อ? อะไรบ้าง?          ๔.ทุจริต คืออะไร? ความเห็นว่าคุณของบิดาครูบาอาจารย์ไม่มี บุญบาปไม่มี จัดเป็นทุจริตข้อไหน?          ๕.ไตรลักษณ์ ได้แก่อะไรบ้าง? เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญญลักษณะ เพราะเหตุไร?          ๖.พรหมวิหาร ๔ มีอะไรบ้าง? เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าพรหมวิหาร?          ๗.นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้ผลดี จะนำอิทธิบาทมาให้อย่างไร?                  คิหิบัญญัติ          ๘.ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ มีอะไรบ้าง?          ๙.จงจับคู่ทางช่องซ้ายมือกับข้อทางขวามือให้ถูกต้อง                  ก.จะทำดีทำชั่ว ก็คล้อยตาม ๑.มิตรดีแต่พูด                  ข.ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว ๒.มิตรหัวประจบ                  ค.สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ ๓.มิตรมีความรักใคร่                  ง.ห้ามมิให้ทำความชั่ว ๔.มิตรมีอุปการะ                  จ.ทุกข์ๆ ด้วย สุขๆ ด้วย ๕.มิตรแนะประโยชน์           ๑๐.จงบอกโทษของการดื่มสุรามาสัก ๓ ข้อ                                   [ให้เวลา ๓ ชั่วโมง] วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ :     - พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง : เป็นประธานจุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย

     วันนี้สอบวิชาพุทธประวัติ

ปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
**********


          ๑.ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด? ชนชาตินั้นมาตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปได้อย่างไร?          ๒.ภายใน ๗ วัน หลังจากสิทธัตถะราชกุมารประสูติแล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างไรบ้าง?          ๓.พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุเท่าไรบ้าง?          ๔.ปัญจวัคคีย์คือใคร? มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่ยังทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอย่างไร?          ๕.เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์ทรงพิจารณาบุคคลผู้สามารถจะตรัสรู้ธรรมได้โดยเปรียบกับบัว ๓ เหล่า อย่างไรบ้าง?          ๖.คำว่า ดวงตาเห็นธรรม นั้นคือเห็นอย่างไร? พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร?          ๗.สังเวชนียสถาน ๔ ได้แก่ที่ใดบ้าง?          ๘.พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิสบูชา เพราะเหตุไร?                  ศาสนพิธี          ๙.พุทธมามกะหรือพุทธมามิกาหมายถึงบุคคลเช่นไร?          ๑๐.ในการประเคนของถวายพระ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร?                                                          [ให้เวลา ๓ ชั่วโมง]วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ :
     - สอบเวิชาวินัย

ปัญหาวิชาวินัย นักธรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพุธ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
************


          ๑.พระวินัยได้แก่อะไร? สิกขาบทที่เป็นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ ได้แก่อะไร?          ๒.นิสสัย คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?          ๓.อาบัติว่าโดยชื่อมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?          ๔.ภิกษุโจทภิกษุอื่นด้วยอาบัติไม่มีมูล เป็นอาบัติอะไรบ้าง?          ๕.ไตรจีวรมีอะไรบ้าง? ภิกษุอยู่ปราศจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร?          ๖.ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปถวายสงฆ์ มาเพื่อตน เพื่อบุคคลอื่น เพื่อเจดีย์ เพื่อสงฆ์หมู่อื่น จะเป็นอาบัติอะไรได้บ้าง?          ๗.ภิกุนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับสามเณร จะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่?          ๘.ภิกษุ ก อาพาธ ได้รับคำแนะนำให้ฉันอาหารในเวลาวิกาลเพื่อช่วยให้หายป่วยเร็วแล้ว ฉันตามคำแนะนำนั้น มีวินิจฉัยตามพระวินัยอย่างไร?          ๙.เสขิยวัตร คืออะไร? แบ่งเป็นกี่หมวด? หมวดที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องอะไร?         ๑๐.ข้อว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ นั้นมีอธิบายอย่างไร?                                      [ให้เวลา ๓ ชั่วโมง]

          พระครูวิสารวรกิจ นำพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบธรรมสนามหลวงไหว้พระสวดมนต์ ณ สนามสอบวัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          สภาพบริเวณวัดขณะนี้ยังเป็นปกติ ยังไม่มีวี่แววว่าน้ำจะท่วม


หลังจากเริ่มทำการสอบ...ผ่านไป ๒ ชั่วโมง
     ทางเข้าวัดโนนหมัน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ (สอบวันสุดท้าย) หลังบ่าย ๒ โมงเศษๆ

     สภาพด้านหน้าของสนามสอบวัดโนนหมัน ..น้ำท่วมสนามหญ้าสูงประมาณครึ่งแข่ง

     กุฎีวัดโนนหมันครับ ..น้ำเริ่มไหลเข้าทางด้านนี้

     สถานที่ฉันเพล ช่วงเวลาประมาณบ่าย ๒ โมง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ส่งข้อสอบที่วัดสะแก)
                                                                    [หน้าศาลปกครองครับ]

------------------
บันทึกโดย : กองงานเลขานุการ

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP