วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ประชุมจัดวิสาขบูชาโลกปี ๒๕๕๔

ประชุมวิสาขบูชาโลกปี ๒๕๕๔ จัดยิ่งใหญ่ ชาวพุทธนานาชาติ เทิดกษัตริย์ไทยทรงเป็นธรรมราชา

มจร วังน้อย ๓๑ สิงคม พ.ศ.๒๕๕๓ :

            พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๔ ว่า การประชุมในวันนี้มีผู้แทนจาก ๑๕ ประเทศ เข้าร่วมประชุม มีข้อตกลงร่วมกันว่า การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลกในปีหน้าควรจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีหน้าประชาชนชาวไทยจะจัดฉลอง ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นโอกาสที่ชาวพุทธทั่วโลกจัดฉลอง ๒๖ ศตวรรษ ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยจะใช้เวลาจัดฉลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแต่งานฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๔ จนถึงวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ ทั้ง ๒ เหตุการณ์นี้ถือเป็นงานใหญ่ที่จะนำชาวพุทธจากทั่วโลก จำนวน ๕,๐๐๐ คน มาประชุมที่ประเทศไทย โดยช่วงที่มีการประชุมผู้แทนชาวพุทธญี่ปุ่นแจ้งว่า จะนำชาวพุทธญี่ปุ่นเข้ามาร่วมประชุม ประมาณ ๗๐๐ คน และที่ประชุมได้ตกลงใช้หัวข้อการประชุมชื่อว่า           “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” (Buddhist Virtues in Social and Economic Development) คณะกรรมการจัดการวิสาขบูชาโลกจาก ๑๕ ประเทศซึ่งประชุมต่างเห็นพ้องกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นตัวอย่างของพระมหากษัตริย์ชาวพุทธ ที่ใช้พุทธธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลาที่ครองราชย์มากว่า ๖๐ ปี นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒ ของการจัดการประชุม ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม “ที่ผู้นำและชาวพุทธทั่วโลกจะไปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เพราะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์ของชาวไทยและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาวพุทธที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวพุทธทั่วโลก ในวันนี้ได้ตกลงเลือกวันเวลาในการจัดประชุม โดยกำหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓ วัน

          ประชุมวันแรกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วังน้อย และ วันที่สอง ประชุมกลุ่มย่อยที่มหาวิทยาลัยฯ วังน้อยและช่วงบ่ายของวันที่ ๒ จะเดินทางเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนวันที่สาม ไปประชุมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และจะมีการประกาศปฏิญญากรุงเทพ ในช่วงท้ายการประชุมของวันนั้น จากนั้นจะไปร่วมเวียนเทียนที่พุทธมณฑล” พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว

          พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวอีกว่า “สำหรับความคืบหน้าการสร้าง “พุทธอุทยานโลก” บนเนื้อที่ ๑๓,๕๙๓ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ ต.เนินหอม และ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๐ ปี ซึ่งที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ในคราวประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓แหล่งข่าว : ส่วนกลาง

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP