วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นายจตุพล เตยโพธิ์ (เดียร)์


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นายจตุพล นามสกุล เตยโพธิ์ ชื่อเล่น เดียร์
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๕ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมโภช นามสกุล เตยโพธิ์ ชื่อเล่น ดื้อ
          อายุ ๔๗ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสมบัติ นามสกุล เตยโพธิ์ ชื่อเล่น แมว
          อายุ ๔๕ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแมว ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
              โทร .๐๘-๗๘๗๗-๖๗๙๒ (พ่อ) ๐๘-๕๖๓๙-๘๗๘๓ (แม่)2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP