วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงจิรวรรณ อาษาสนา (พลอย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงจิรวรรณ นามสกุล อาษาสนา ชื่อเล่น พลอย
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อนายคำตัน นามสกุล อาสนา ชื่อเล่น 
           อายุ ๓๗ ปี อาชีพ -
     มารดา ชื่อ นางนาง นามสกุล มุ่งซ่อนกลาง ชื่อเล่น น้อย
           อายุ ๓๒ ปี อาชีพ แม่บ้าน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๗/๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนน้อย ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            โทร .๐๘-๕๗๗๐-๐๕๐๐ (แม่)


1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP