วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงธิติมา พิทักษ์กลาง (อร)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงธิติมา นามสกุล พิทักษ์กลาง ชื่อเล่น อร
     เกิด วันพุธ ที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวสิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมศักดิ์ นามสกุล พิทักษ์กลาง ชื่อเล่น ศักดิ์
           อายุ ๓๙ ปี อาชีพ รับจ้าง
     ย่า ชื่อ นางบง นามสกุล พิทักษ์กลาง ชื่อเล่น บง
           อายุ ๖๓ ปี อาชีพ ค้าขาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแมว ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
      โทร .๐๘-๘๔๖๗-๒๒๕๓, ๐๘-๐๗๓๖-๓๕๘๐
            ๐๘-๗๘๗๑-๙๐๔๑ (ย่า) ๐๘-๐๗๙๕-๓๔๐๑ (พี่)


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP