วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงสุรีวัลย์ เศษกลาง (อ้อย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสุรีวัลย์ นามสกุล เศษกลาง ชื่อเล่น อ้อย
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายบุญยิ่ง นามสกุล เศษกลาง ชื่อเล่น ยิ่ง
           อายุ ๓๘ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางประเทือง นามสกุล ปราบงุเหลือม ชื่อเล่น เทือง
           อายุ ๓๑ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทิง ตำบลใหม่
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP