วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงสิรินภา โฉมสันเทียะ (เจน)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสิรินภา นามสกุล โฉมสันเทียะ ชื่อเล่น เจน
     เกิด วันอังคาร ที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี
     ความสามารถพิเศษ แกะสลักผักผลไม้

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น) ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายฉลอง นามสกุล โฉมสันเทียะ ชื่อเล่น เจ็ง
           อายุ ๕๓ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสิริพร นามสกุล โฉมสันเทียะ ชื่อเล่น แต๋ว
           อายุ ๕๐ ปี อาชีพ แม่บ้าน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนน้อย ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๖๒๖๕-๖๘๒๖
                   ๐๘-๓๓๑๗-๓๘๖๓ (พ่อ) ๐๘-๐๗๒๘-๖๐๗๓ (แม่)1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP