วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นางสาวดวงเดือน สำราญกลาง (เดือน)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นางสาวดวงเดือน นามสกุล สำราญกลาง ชื่อเล่น เดือน
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
          อายุ ๑๖ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
              อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวสิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายเกิด นามสกุล สำราญกลาง ชื่อเล่น ป๋อง
           อายุ - ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสาวพะเยาว์ นามสกุล เพียรจักร์ ชื่อเล่น เยาว์
           อายุ ๓๙ ปี อาชีพ ค้าขาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
     บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนไร่ ตำบลด่านคล้า
     อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            โทร .๐๘-๒๑๔๕-๘๘๗๙
                  ๐๘-๑๔๓๗-๒๗๓๕ (แม่)


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP