วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กชายมนัฐพล ปลั่งกลาง (อูม)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กชายมนัฐพล นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น อูม
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายหมั่น นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น หมั่น
           อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางทิพากรณ์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น พร
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
     บ้านเลขที่ ๒/๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนไร่ ตำบลด่านคล้า
     อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            โทร .๐๘-๕๒๐๐-๔๒๔๐
                  ๐๘-๖๒๕๓-๘๘๐๕ (แม่)0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP