วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงธัญญรักษ์ รักศิลป์ (ก้อย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงธัญญรักษ์ นามสกุล รักศิลป์ ชื่อเล่น ก้อย
     เกิด วันเสาร์ ที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวสิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายกิตติศักดิ์ นามสกุล รักศิลป์ ชื่อเล่น ศักดิ์
           อายุ ๔๒ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางลำไพ นามสกุล รักศิลป์ ชื่อเล่น อ้วน
           อายุ ๔๓ ปี อาชีพ เย็บผ้า

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
      โทร . ๐๘-๖๒๕๒-๙๖๔๕ (พ่อ) ๐๘-๐๗๓๔-๗๑๗๕ (แม่)

1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP