วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สีหลวย (บ)ี


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นามสกุล สีหลวย ชื่อเล่น บี
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวสิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
     ตา ชื่อ นายจรัส นามสกุล เพาะกลาง ชื่อเล่น รัส
         อายุ ๖๐ ปี อาชีพ ทำนา
     ยาย ชื่อ นางเจียม นามสกุล เพาะกลาง ชื่อเล่น แมด
          อายุ ๕๖ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๙ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๒๘๗๑-๖๘๓๗
                   ๐๘-๕๔๑๓-๘๑๗๒ (แม่)
0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP